Algoritmus

Definícia pojmu Algoritmus v ekonomickom slovníku. Výraz Algoritmus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Algoritmus“

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu.