Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Alfa

Definícia pojmu Alfa v ekonomickom slovníku. Výraz Alfa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Alfa“

Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel medzi faktickým výnosom fondu a jeho očakávanou výnosnosťou pri určenej miere rizika (meraného ukazovateľom beta (vpísať znak Beta -). Kladná hodnota alfy poukazuje na to, že fond získal lepšie výsledky ako sa dalo predpokladať na základe bety. Naopak, záporný význam alfy hovorí tom, že výnosnosť fondu nie je dostatočne vysoká v porovnaní s očakávaniami, ktoré sa zakladajú na bete. Tento ukazovateľ efektívnosti je založený na modeli CAPM (Capital Asset Pricing Model), ktorý poukazuje na vzťah výnosu a rizika a založený na tom, že investori chcú získavať vyšší výnos pri vyššom riziku. Podľa danej koncepcie, očakávaný výnos cenného papiera je závislý od jeho citlivosti na kolísanie indexu reprezentujúceho široký trh. Efektívnosť fondu korigovaná rizikom, môže byť vyjadrená lineárnou regresiou, ktorá porovnáva skutočnú zvýšenú výnosnosť daného fondu s reálnou zvýšenou výnosnosťou portfólia zastupujúceho široký trh. Pomocou rovnice regresie: kde: Rp – výnosnosť portfólia fondu Rm – výnosnosť trhového indexu Rf – výnosnosť bezrizikového nástroja ep – náhodná odchýlka Rm – Rf – zvýšený výnos portfólia fondu sa dá nájsť význam alfy Jensena: R2 – percentuálny podiel kolísania hodnoty (ceny) portfólia fondu, vysvetľovaná kolísaniami trhu. Niektorí investori posudzujú alfa Jensena ako ukazovateľ kvality práce manažéra fondu, teda mieru zvýšenej alebo zníženej hodnoty portfólia, ktorá je podmienená prácou manažéra. Avšak pomocou ukazovateľa alfa sa nie vždy dá nájsť presné hodnotenie činnosti manažéra. V niektorých prípadoch záporná hodnota alfy môže byť dôsledkom výdavkov fondu, ktoré nie sú zastúpené v hodnotách príslušného indexu. Alfa závisí od presnosti výpočtu bety. Ak investor berie do úvahy betu ako konečnú mieru rizika, vtedy bude kladný význam alfy výsledným indikátorom pozitívnych výsledkov fondu. Treba mať na zreteli, že význam bety závisí od iného štatistického ukazovateľa, známeho ako R-kvadrát (R-squared). Hodnoty ukazovateľov alfa, beta a R-kvadrát toho, či iného fondu sa dajú nájsť v analytických prehľadoch firmy Morningstar. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Alpha.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?