Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akreditív

Definícia pojmu Akreditív v ekonomickom slovníku. Výraz Akreditív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Financie, Logistika.

Definícia výrazu „Akreditív“

L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v prospech predávajúceho. Pri akreditíve vzniká záväzok banky alebo iného subjektu zaplatiť na žiadosť kupujúceho určitú sumu peňazí v prospech predávajúceho alebo oprávnenému príjemcovi v súlade s podmienkami bližšie špecifikovanými v tomto akreditíve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Letter of Credit.

– platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode. Existujú viaceré formy akreditívu. Osobným (cestovným) akreditívom banka žiada svoju partnerskú organizáciu v nom teritóriu o výplatu pre osobu uvedenú v akreditíve. Pri výplatách akreditív

Písomná banková záruka poskytnutá predajcovi na požiadanie a podľa inštrukcií nákupcu na zaplatenie stanovenej sumy do vopred dohodnutej doby splatnosti a podľa stanovených podmienok zmluvy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?