Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akciová spoločnosť

Definícia pojmu Akciová spoločnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Akciová spoločnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Ekonomika, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Akciová spoločnosť „

– právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom (získanie koncesie), ale hlavne registráciou, t. j. zápisom do podnikového (obchodného) registra. Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál emisiou akcií. Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi – základného kapitálu. Akcionári ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nominálnej hodnoty vlastnených akcií. Akcionári sa na riadení akciovej spoločnosti zúčastňujú len v obmedzenej miere, a to v závislosti od svojho podielu na kapitály akciovej spoločnosti. Inak povedané, môžu ovplyvňovať činnosť akciovej spoločnosti len hlasovaním na valnom zhromaždení, a to podľa počtu vlastnených akcií. Ten, kto vlastní – kontrolný balík akcií, má rozhodujúci vplyv pri hlasovaní na valnom zhromaždení i pri obsadzovaní kľúčových miest v riadiacich orgánoch. Akciovú spoločnosť riadi predstavenstvo, ktoré menuje dozorná rada vykonávajúca dohľad na činnosťou akciovej spoločnosti. Dozorná rada sa volí spomedzi zástupcov akcionárov, prípadne aj zo zamestnancov akciovej spoločnosti na valnom zhromaždení, ktoré je kompetentným orgánom pre ventuálne zmeny podnikateľského štatútu, pre rozdelenie čistého zisku, pre udelenie absolutória dozornej rade, pre fúziu, resp. likvidáciu akciovej spoločnosti a pod. Forma akciovej spoločnosti umožňuje vytvárať rozličné finančné zoskupenia, a napr. kapitálovú účasť v – holdingu, koncentráciu kapitálu do vyšších foriem akciových spoločnosti, do – koncernu a trustu. Akciová spoločnosť môže na základe zákonných noriem okrem emisie akcií emitovať a umiestňovať na finančnom trhu tiež iné druhy cenných papierov (obligácie, úverové certifikáty a pod.). Pre pôsobenie akciových spoločnosti v rôznych oblastiach sveta platia rozdielne právne normy, resp. uzancie. Pre európsku oblasť je charakteristické povolenie činnosti akciovej spoločnosti zo strany štátneho orgánu, možnosť čiastočného upísania základného kapitálu,, predstavenstvo (tiež správna rada) riadiace akciovú spoločnosť, zastupujúce ju v obchodno-právnom konaní, vymenúvajúce riaditeľov (prokuristov, disponentov), predkladajúce valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch hospodárenia s návrhom na rozdelenie zisku a udelenie absolutória. V Nemecku existujú akciové spoločnosti, v ktorých po likvidácii môžu zostať jeden akcionár (tzv. Einmann-Aktiengesellschaft). Pri insolventnosti akciovej spoločnosti sa uplatní konkurz, v ktorom akciová spoločnosť súdnym nariadením stráca disponibilitu svojim majetkom (konkurznou podstatou). Vo Veľkej Británii je štandardným druhom akciovej spoločnosti company limited by shares (Ltd). Jej najvyšším orgánom je valné zhromaždenie (general meeting), riadiacim a výkonným orgánom správna rada (directors) menovaná zakladateľmi (promoters) a neskôr tiež valným zhromaždením. Promoters môžu právomoc preniesť na jedného alebo viacerých členov (managing directors), pritom manažéri sú zamestnanci menovaní riadiacim orgánom spoločnosti. V USA sa normy upravujúce akciové podnikanie v jednotlivých štátoch odlišujú. Akciové spoločnosti sa označujú pojmom corporation, ktorého skratka je Inc. (Incorporated). Vedúcim orgánom je správna rada (board of directors). Okrem spoločnosti typu stock corporation (obdobia a. s.) a on stoc corporation existujú tiež: a) quasi public corporation (železničné organizácie a energetické podniky), b)uzatvorená spoločnosť (close corporation), spravidla s malým počtom akcionárov a bez existencie valného zhromaždenia a iných riadiacich orgánov spoločnosti, často s voľnou kontrolu funkciou.

(a. s.) – Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou nominálnou hodnotou.

Právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom (získanie koncesie), ale hlavne registráciou, t. j. zápisom do podnikového (obchodného) registra.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?