(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom S.

Ekonomické pojmy S:

 • Šablóna (obsahuje uložené štýly dokumentu… )
 • s dodaním clo nezaplatené ((… uvedené miesto určenia)/ddu/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahran… )
 • s dodaním clo zaplatené ((… uvedené miesto určenia) /ddp/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahra… )
 • s dodaním na hranici ((… uvedené miesto) daf – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obc… )
 • s dodaním vo svojich priestoroch ((… uvedené miesto/exw/) – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom ob… )
 • s dodaním z lode ((… uvedený prístav určenia) /des/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahr… )
 • s dodaním z prístaviska ((clo zaplatené) – (… uvedený prístav určenia) /deq/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacíc… )
 • S.W.I.F.T. (Elektronický systém prevodu finančných prostriedkov medzi účastníckymi bankami… )
 • Sadzba mýta (Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta, podľa ktorého je sadzba mý… )
 • Sadzba poistného (Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percent… )
 • sadzba za pivotnú nadváhu ((v leteckej nákladnej doprave) – Sadzba za kilogram účtovaná za prekročenie základnej hmotnosti… )
 • sadzba ((vo všeobecnosti) – Kvantita, množstvo alebo stupeň niečoho čo sa meria na jednotku na niečo iné. (N… )
 • Sadzobník poplatkov banky (Je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník, spolu s obchodnými podmienkami banky… )
 • Sadzobník poplatkov (Sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre fyzické osoby, vydaný bankou… )
 • Safety stock (Finálne výrobky pre prípad interných (vnútorných) obmedzení či neefektívnych prerušení toku procesu… )
 • Saldo (Rozdiel medzi aktívami a pasívami. Používa sa aj v zahraničnom obchode, kde saldo predstavuje finanč… )
 • Sale / Predaj (Realizácia tovaru, resp. služby či ekonomický zmysel výroby i obchodu, resp. poskytovania služieb… )
 • samohybný dopravník (Pojazdný dopravník s vlastným pohonom… )
 • samohybný kontajnerový voz (Samohybné zdvíhacie alebo stohovacie zariadenie na kontajnery s pevne zabudovaným závesným rámom… )
 • samonakladací automobil (Nákladný automobil s motoricky poháňaným zariadením na mechanizovanú nakládku a vykládku… )
 • samoobslužný kontajnerový náves (Kontajnerový náves vybavený vlastným nakladacím a vykladacím zariadením… )
 • Samopoistenie (Vytváranie vlastných zdrojov na krytie neočakávaných strát. Výhodou samopoistenia je, že stačí vytvo… )
 • Samosprávny kraj (– je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je PO, ktorá hospodári s vlastným majetkom a… )
 • Samosprávu obce (vykonávajú obyvatelia obce – orgánmi obce, hlasovaním obyv. obce, verejným zhromaždením obyv. obce… )
 • Samostatne zárobkovo činná osoba (Krátka definícia: Samostatne zárobkovo činná osoba. Definícia podľa zákona: (§ 5). Samostatne zárobk… )
 • samovražda (Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť poisťovni v prípade úmrtia, musia oprávnené osoby predložiť a… )
 • Sampling (Forma sales promotion, v zahraničí ním označujú poznanie, resp. vyskúšanie nových výrobkov a služieb… )
 • sanitárny certifikát (Dokument, ktorý vydáva nadriadený kompetentný orgán v krajine vývozu, stanovujúci, že živočíšne prod… )
 • Sankčná úroková sadzba (V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napríklad v prípade omeškania splátky), pla… )
 • Sankčná úroková sadzba, sankčný úrok (V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napr. v prípade omeškania splátky), platí v… )
 • Sankčný úrok (Platí sa banke, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napríklad v prípade omeškania splátky)… )
 • SAP (Slovenská asociácia poisťovní… )
 • saturovaný prúd / saturation flow (Maximálny dopravný tok, v ktorom môžu vozidlá predchádzať určitým bodom (za predpokladu, že trvalo s… )
 • Search engine – vyhľadávač (Webstránka, ktorá poskytuje jej návštevníkom službu vyhľadania relevantných internetových stránok, k… )
 • Sebadôvera ((iné názvy: sebavedomie, sebaistota, istota; zast. samodôvera, sebavedomosť) je dôvera v seba samého… )
 • Sebahodnotenie (Podľa EFQM je definované ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činno… )
 • SEC ((Security and Exchange Comision) – Spoločnosť dozoru nad akciovým trhom v USA… )
 • sedlový príves (Štvorkolesový príves, ktorého nosná časť je prehĺbená (s možnosťou prispôsobenia na plošinový vozík)… )
 • Segregácia (Je fyzickým oddelením, separáciou skupín (bývanie, pracovné miesta, sociálnych funkcií). Obvykle ju… )
 • Seiketsu (Systém, ktorý používa: Opakuj prvé 3S a zvyšuj produktivitu… )
 • Sektorový fond (Fond, ktorého sféra investičnej činnosti je ohraničená určitým segmentom trhu, sektorom alebo odvetv… )
 • Sektorový operačný program ((SOP) – Dokument schválený EK pre vykonávanie Rámca podpory Spoločenstva a obsahujúci súvislý súbor… )
 • sektorový systém (Technika vhodná na plánovanie požiadaviek na materiál, pri ktorej požiadavky potrebné v celej časove… )
 • Sekundárny trh (Druhý a ďalší predaj daného aktíva (akcia, obligácia, pokladničná poukážka)… )
 • Self-inspection (Kontrola výsledkov práce jej vykonávateľom podľa stanovených pravidiel… )
 • Sémantický diferenciál (Jednoduchý a priamočiary nástroj zisťovania postojov jedincov… )
 • semester (Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na dve výučbové obdobia… )
 • Semilogaritmická transformácia (Semilogaritmická transformácia regresného modelu je špeciálnou formou logaritmickej transformácie, k… )
 • seminár (1. forma výučby doplňujúca prednášku, 2. forma kolektívneho odborného školenia, 3. inštitúcia vychov… )
 • SEO – Search Engine Optimisation (Optimalizácia webstránky pre vyhľadávače, teda súbor opatrení, ktoré zabezpečia, že webstránka sa zo… )
 • SEO (Optimalizácia internetového obchodu pre vyhľadávače… )
 • séria (Určité množstvo produktu alebo komponentu, ktoré sa považuje za jednu jednotku so zreteľom na jednot… )
 • sériová výroba (Vopred daný počet jednotiek podrobných typových výrobkov… )
 • sériové množstvo – veľkosť série (Počet produktov a komponentov v sérii… )
 • sériové zásoby (Vypočítané množstvo, ktoré vychádza z faktu, že výroba alebo odoslanie nejakého produktu bude uroben… )
 • sériovo-hromadná výroba (Výrobný proces, v ktorom sa produkty vyrábajú v sériách a pri ktorom sa každá jednotlivá séria sklad… )
 • sériovo-úkolová výroba (Pracovno – výrobný proces, pri ktorom sa určitý produkt vyrába v sérii podobných produktov podľa že… )
 • sériový výrobok (Súbor výrobkov jedného druhu považovaného za jednotný celok s dôrazom na určitú operáciu napr. manip… )
 • Service / Služba (Podľa slovníka kvality STN ISO 8402 je to výsledok vytvorený činnosťami dodávateľa s cieľom splniť p… )
 • servisné časti – náhradné súčiastky (Súčiastky používané na opravu a / alebo údržbu vyrábaného produktu. Väčšinou sú objednávané a dodáva… )
 • sezónna analýza (Taká súčasť analýzy, v ktorej je určujúci sezónny komponent… )
 • sezónna doprava (Doprava na uspokojenie prepravných potrieb, ktoré sa vyskytujú len v určitom ročnom období (napr. ov… )
 • sezónna oprava (1. Oprava časových sérií alebo údaja z časovej série za účelom sezónneho efektu. 2. Pozri: sezónny k… )
 • sezónna požiadavka (Každoročne sa opakujúca obmena mesačnej požiadavky… )
 • sezónna schéma na požiadavky (V širšom zmysle slova je to charakteristická distribúcia požiadaviek na výrobok počas mesiacov v rok… )
 • sezónna schéma predaja (Každoročne sa opakujúca obmena mesačného predaja v závislosti od úrovne vývoja predaja vyjadrená dva… )
 • sezónna výroba (Výroba, počas ktorej je úroveň vyrábaných produktov úzko spojená so sezónou ako výsledok technických… )
 • sezónne percento (Percento pre obdobie, ktoré označuje, ktorá časť ročného plánu (alebo reality) je realizovaná v prís… )
 • Sezónne vplyvy (Sezónne vplyvy sú spojené so sezónnym kolísaním určitého faktora (napr. sezónne ceny ovocia a zeleni… )
 • sezónne výkyvy (Výkyvy spôsobené sezónou… )
 • sezónne zásoby (1. Zásoby, ktoré sa vytvárajú tak, aby mohli uspokojiť dopyt vrátane sezónneho kolísania s takou úro… )
 • sezónny efekt (1. (Každoročne sa opakujúci) fenomén, ktorý sa objavuje s ohľadom na činnosti, udalosti a skutočnost… )
 • sezónny faktor (Vypočítaný sezónny komponent v štandardnom časovom období (napr. mesačný predaj) v závislosti od prí… )
 • sezónny index (Sezónny komponent v určitom období (napr. predaja alebo výroby) ako percento trendovej hodnoty prísl… )
 • sezónny komponent (Taká časť prichádzajúceho tovaru, dodávok, odchádzajúceho tovaru, výroby, spotreby, predaja, požiada… )
 • sezónny vzor (Každoročne sa opakujúca obmena mesačného množstva v závislosti na stupni vývoja, obsahujúca 12 sezón… )
 • Shelf media (Všetky prostriedky, ktoré nadväzujú na predajné regály alebo police, ale nezaberajú drahú plochu v p… )
 • Shitsuke (Disciplína + tréning… )
 • Shojinka (Pružný výrobný systém, v ktorom sa menia pracovníci, tak aby sa prispôsobili zmenám v požiadavkách n… )
 • Short position ((krátka pozícia) – pozícia zaujatá na trhu predajom finančných nástrojov. Krátku pozíciu používajú i… )
 • Short sale ((krátky predaj) – predaj určitej časti finančných nástrojov vypožičaných na trhu za účelom ich odkúp… )
 • Short (otvorenie pozície na krátko, čiže klient špekuluje na pokles hodnoty akcie… )
 • schéma hierarchického usporiadania (Súbor možného hierarchického usporiadania, ku ktorému môže závod alebo závody patriť… )
 • schéma výroby (Priestorové usporiadanie výrobných prostriedkov v továrni alebo jej oddelení… )
 • Schéma (Grantová schéma je nástroj, ktorý umožňuje podporiť veľké množstvo menších projektov, ktoré by inak… )
 • Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis (dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoc… )
 • Schenegenská dohoda (Schengen je obec v Luxembursku. 14. 6. 1985 krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu… )
 • Schengenská dohoda (Schengen je obec v Luxembursku. 14. 6. 1985 krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpísali dohodu… )
 • schodok (Je negatívny rozdiel medzi v skutočnosti obdržaným, alebo dodaným množstvom a požadovaným množstvom… )
 • Schránka (je miesto v pamäti počítača, ktoré slúži na dočasné uloženie označeného textu, alebo iných objektov… )
 • Schumanov plán (- nazvaný podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorý 9. 5. 1950 predložil… )
 • schválená požiadavka (Objednaný tovar, ktorý je zaradený do organizačného systému na okamžité doručenie. Poznámka: Priprav… )
 • schválenie lehoty medzi zadaním a vybavením objednávky (Časové obdobie medzi momentom, kedy je dodávateľovi zadaná objednávka (dátum vydania objednávky) a m… )
 • schválenie objednávky (Potvrdenie a dohoda týkajúce sa objednávky medzi dodávateľom a odberateľom… )
 • Schwarz-Bayesovo kritérium (Schwarz-Bayesovo kritérium (Schwarzovo informačné kritérium (bayesovské); Schwarz information criter… )
 • sieť (1. (Všeobecne) Celok vytvorený zo vzájomne poprepájaných činností, ktoré ukazujú celú štruktúru siet… )
 • sieťovanie (Proces kalkulácie čistých požiadaviek… )
 • Signal Kanban (Riadenie dodávok materiálu, ktorý sa vyrába (dodáva) vo veľkých dávkach (napríklad lisované dielce)… )
 • signovanie zásielky (Označovanie zásielky… )
 • Signs (Objekty, ktoré identifikujú výrobok, značku alebo niekam smerujú kupujúceho, poskytujú informácie o… )
 • simulácia dopravných situácií (traffic simulationImitácia skutočnej dopravnej situácie obvykle využívajúca počítačové modely, buď n… )
 • simulácia kapacity (Technika simulovania kapacity, ktorá je potrebná, aby sa vyhovelo požiadavkám výrobného programu ešt… )
 • simulácia (Proces konštruovania modelu určitého systému a vykonanie experimentov na tomto modeli, ktorého cieľo… )
 • Simultánne metódy odhadu parametrov s obmedzenou informáciou (Pri použití simultánnych metód s obmedzenými informáciami sa odhad parametrov robí osobitne pre každ… )
 • Simultánne metódy odhadu parametrov s úplnou informáciou (V metódach tejto skupiny sa pri odhade parametrov jednotlivých rovníc využívajú nielen údaje o všetk… )
 • Singulárna matica (Singulárna matica (singular matrix) je matica, ktorej determinant je rovný nule… )
 • Site Leader (Vedúci tímu zavádzania štíhlej výroby vo vybranom regióne (krajine)… )
 • skaziteľný náklad (Náklad, ktorý sa môže počas prepravy znehodnotiť… )
 • skaziteľný tovar (Tovar, ktorý rýchle podlieha skaze pôsobením mikroorganizmov alebo fermentov (napr. mäso, mäsové výr… )
 • sklad (Budova špeciálne skonštruovaná na príjem, skladovanie, manipuláciu, opravy a zasielanie výrobkov na… )
 • skladací kontajner (Kontajner, z ktorého po vyprázdnení možno zložením vytvoriť objemovo menšiu jednotku… )
 • skladací obal (Obal, ktorého konštrukcia a vlastnosti umožňujú, že ho možno zložiť bez porušenia spájacích prvkov n… )
 • skladacia paleta (Ohradová, skriňová alebo stĺpiková paleta, ktorú po vyprázdnení možno zložiť a vytvoriť tak objemovo… )
 • skladacia prepravka (Prepravka, z ktorej po vyprázdnení možno zložením vytvoriť objemovo menšiu jednotku… )
 • skladisko tovaru (Sklad alebo prístrešok na uloženie nákladu. Tento termín sa používa na Ďalekom Východe… )
 • skladisko (Samostatný objekt alebo priestor určený na ukladanie zásob… )
 • skladiskový vyhŕňací stroj (Skladiskový stroj, pri ktorom unášacím prostriedkom je vyhŕňacie reťazové pásmo na výložníku… )
 • skládka (1. Zložený materiál na voľnom priestranstve, 2. Dočasne vymedzený priestor na skladovanie, napr. čas… )
 • skladné, stojné (1. (V leteckej preprave) Kolísavé poplatky účtované dopravcom a/alebo zákazníkom za použitie prostri… )
 • skladný tovar (Tovar, ktorý možno ložný priestor i nosnosť dopravného prostriedku úplne využiť… )
 • skladová bilancia (Množstvo zásob nachádzajúcich sa fyzicky na sklade podľa inventúrnej správy… )
 • skladová jednotka (Jednotka (kus, l, kg, balenie, zväzok, paletová jednotka atď.) uloženého materiálu v sklade… )
 • skladová politika (Zásady so zreteľom na rozsah na ktorý by zásoby mali byť držané a kde a ako by mali byť realizované… )
 • skladová poloha (Každá kombinácia názvu organizačnej jednotky a adresy umiestnenia ktorá je, alebo môže byť použitá p… )
 • skladová pozícia (Poloha každého výrobku, fyzických zásob a nevybavených obstaraných objednávok v každom čase s ohľado… )
 • skladová životnosť (Čas uskladnenia počas prepravy v určitých špecifických podmienkach počas ktorých je očakávané, že si… )
 • skladovacie investície (Množstvo peňazí, ktoré je úzko spojené na všetkých úrovniach zásobovania… )
 • skladovacie náklady (Náklady spojené so skladovaním určitého tovaru. Tieto náklady obsahujú: – podiel investovaného kapit… )
 • skladovacie pole (Súčet skladovacích plôch a priľahlých dopravných ciest alebo dopravných uličiek v sklade… )
 • skladovacie zariadenie (Zariadenia a prostriedky slúžiace na skladovú manipuláciu a uloženie zásob v sklade (napr. regály, r… )
 • skladovanie (Cieľavedomé prerušenie toku materiálu (tovaru) na stanovenom mieste (v skladovom článku logistického… )
 • skladovateľnosť (Schopnosť objektu zachovávať nepretržite bezchybný (a teda prevádzkyschopný) stav počas skladovania… )
 • skladové dodávky (Uspokojovanie odberateľov expedíciou objednaného materiálu (tovaru) vychystaného eventuálne skomplet… )
 • skladové hospodárstvo (Technická, ekonomická a organizačná činnosť a súbor objektov a zariadení spojených so skladovaním… )
 • skladové zásoby (Množstvo materiálu a súčiastok na sklade a na príjme, pod zodpovednosťou technického sektoru, vyjadr… )
 • skladový areál (územný celok, najčastejšie oplotený pozemok, v ktorom sú sústredené sklady rôznych organizácií, vrát… )
 • skleníkový efekt (je schopnosť atmosféry znižovať straty tepla a zvyšovať teplotu na zemskom povrchu, čo umožňuje udrž… )
 • sklonené dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál prepravuje smerom nadol od vodorovnej roviny; najväčší uhol… )
 • skončenie štúdia (Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dokladom o riadn… )
 • SKONIA (SKONIA (SlovaK OverNight Index Average) – sa rozumie vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N d… )
 • Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie (Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe porovna… )
 • skosená prepravka (Prepravka aspoň s jednou šikmou stenou, umožňujúca vyberanie materiálu z nastohovaných prepraviek… )
 • skosená ukladacia debna (Ukladacia debna aspoň s jednou šikmou čelnou stenou umožňujúca vyberanie materiálu z nastohovaných d… )
 • Skreslenie (Skreslenie (bias) vyjadruje rozdiel medzi strednou hodnotou estimátor a a skutočnou hodnotou paramet… )
 • skriňová nadstavba palety (Ohradová nadstavba palety so štyrmi stenami a s vekom… )
 • Skrytý faktoring (Non-Notification Factoring (skrytý faktoring) – je to druh faktoringu, pri ktorom kupujúci nie je ob… )
 • Skúmanie (Pozorovanie skutočností a veličín súčasných a minulých (historických), ich popis, triedenie a merani… )
 • Skupina kociek (je skupina súvisiacich kociek, založených na určitej úrovni v dimenzii. Obsahuje samostatné kocky pr… )
 • Skupina relatívnych časových období (skladá sa z predchádzajúceho obdobia do dátumu, obdobia do dátumu, výpočtu zmeny, výpočtu percentuál… )
 • skupina skladovaných zásielok (Je kalkulovaná zásoba ktorá vznikla zo skutočnosti, že dodávka tovaru bola vykonaná v určitých sériá… )
 • skupina spotrebiteľov (Určitý trhový segment, ktorý zahŕňa skupinu ľudí (deti, mladých ľudí, mužov, ženy)… )
 • Skupina vozňov (Skupina 5 a viac vozňov, ktoré sú naložené rovnakým druhom tovaru v jednej odosielacej stanici od je… )
 • skupina výrobkov – druh výrobku (1. Skupina výrobkov (dokončených alebo nie) charakterizovaná jednou alebo viacerými spoločnými vlast… )
 • skupina zákazníkov (Skupina zákazníkov, zoskupených na základe spoločných charakteristických vlastností… )
 • skupinová časť (Časť, ktorá predstavuje úkony spoločné jednému druhu alebo skupine častí riadených skupinovou techno… )
 • skupinová súpiska materiálu (Plánovanie súpisky materiálu na veľa druhov tovaru určitej skupiny v katalógu. údaj v percentách na… )
 • skupinová technológia (1. Prostriedky kódovania súčiastok na základe ich podobnosti. 2. Zoskupenie súčiastok do produkčných… )
 • Skupinové poistenie (poistenie skupín poistených, ktoré sa vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov v rámci jednej… )
 • skupinové rozloženie (Metóda rozdelenia podniku na skupiny zamestnancov a výrobné zdroje takým spôsobom, aby každá samosta… )
 • skúškové obdobie (časť akademického roka, vyhradená na vykonanie skúšok… )
 • skúšky (Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci vý… )
 • skúšobná komisia (Komisia určená rektorom alebo dekanom (ak sa skúšky vykonávajú na fakulte), na vykonanie štátnych,… )
 • skutočná hmotnosť zásielky (Hmotnosť zásielky (tovaru i obalu) zistená alebo preskúšaná vážením, meraním, príp. výpočtom podľa j… )
 • skutočné vyťaženie kontajnera (Skutočná hmotnosť materiálu uloženého do kontajnera… )
 • Skutočný vlastník, majiteľ (Subjekt užívajúci výnosy, napr. skutočný vlastnik offshore spoločnosti. Anglický ekvivalent tohto vý… )
 • sled operácií – smerovanie (Sled operácií, ktorými musí výrobok prejsť počas svojej výroby… )
 • sledovanie ((kontajnerov) – Funkcia podporujúca informácie o stave kontajnerov, vrátane ich súčasnej lokácie a t… )
 • Sledovateľnosť (Schopnosť sledovať minulosť, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom záujmu… )
 • Slovenská asociácia poisťovní (Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spo… )
 • Slovenská poisťovňa, a.s. (Poisťovňa so sídlom v Bratislave, vznikla 1. 11. 1991 zo Slovenskej poisťovne š. p. Pôvodná Slovenská š… )
 • sľub (Súčasťou akademických obradov býva zvyčajne sľub, ktorý skladajú imatrikulovaní študenti, promovaní… )
 • Slučka spätnej väzby (podstatné meno. Proces, pri ktorom sa význam znásobuje stálym opakovaním,. CNBC. Pozri ADVERZE FEEDB… )
 • Služba Mýtnej polície (znamená organizačnú zložku Železničnej polície, zriadenú na základe zákona č. 57/1998 Z. z. o Železni… )
 • služba (1. Aktivity vykonávané dodávateľom pre odberateľa, počas ktorých nenastáva žiaden presun vlastníctva… )
 • služby zasielateľa (Komplex služieb zahŕňajúci obstaranie dopravných a prekládkových výkonov, vlastné uskutočnenie dopra… )
 • Smajlík (je emotikona =)… )
 • SMED (Japonská technika pre redukciu činností pri pretypovaní výrobných zariadení… )
 • smerovanie trás – dopravné trasy (Určenie najefektívnejších trás, po ktorých majú chodiť ľudia, tovar, materiál a / alebo dopravné pro… )
 • SMGS (Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru… )
 • smog (slovo smog vzniklo spojením anglického smoke (dym) a fog (hmla) a vytvára sa v podobe štipľavej clon… )
 • SNP (Stredisko nákladnej prepravy… )
 • Social Networks – spoločenské siete (Stránky, ktoré navštevujú návštevníci, aby spolu nezáväzne diskutovali, nadväzovali priateľstvá aleb… )
 • Sociálna dávka – dávka v hmotnej núdzi (Je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a prí… )
 • Sociálna charta (- bola prijatá Európskou radou v decembri 1989. Ako výraz sociálneho rozmeru jednotného trhu obsahuj… )
 • Sociálna podpora ((rodinné dávky) – Ide o rodinné dávky, financované zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, prostredníct… )
 • Sociálna pomoc (Predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších sk… )
 • Sociálna skupina (osoby, ktoré zdieľajú svoju identitu na základe rovnakého pôvodu, spôsobu života alebo sociálneho po… )
 • Sociálne minimum, životné minimum (Za jeho synonymum možno považovať životné minimum. životné minimum je spoločensky uznaná minimálna h… )
 • Sociálne poistenie (Je to systém poistení (nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančný fond, poistenie v nezamest… )
 • sociokybernetika (využíva systémové myslenie a princípy kybernetiky v sociológii a ďalších spoločenských vedách za úče… )
 • Socrates (Program Európskej únie na podporu vzdelávania a vedy. Jeho podprogramom je program Erasmus, v rámci… )
 • Softvér ((Software) – oživuje technickú časť počítača, riadi jeho činnosť, je programové vybavenie počítača… )
 • Solidarita (Definujeme ako súdržnosť, spoluúčasť rôzneho stupňa (sympatia, morálna podpora, materiálna pomoc, sp… )
 • SOLUS ((združenie na ochranu leasingu a úverov spotrebiteľom) – SOLUS je záujmové združenie právnických osô… )
 • Solventnosť (Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t. j. poisťovňa je schopná pln… )
 • spádové dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie na prepravu materiálu sklonené od vodorovnej roviny s využitím gravitácie… )
 • spádový dopravník (Dopravník na prepravu sypkého alebo kusového materiálu pomocou pohybu po naklonenej rovine vyvolané… )
 • spádový korčekový elevátor (Korčekový elevátor, ktorý sa vyprázdňuje cez vnútornú hranu korčeka; používa sa na prepravu ťažkých… )
 • spájací dopravník (Pásový dopravník na spájacom moste zakladača… )
 • Spam (nevyžiadaná pošta… )
 • Spams (Nevyžiadané e-mailové správy komerčného charakteru… )
 • Späť do Európy (- jedno z hesiel Nežnej revolúcie 1989 v Československu, ktoré vyjadrovalo ideál väčšej prosperity,… )
 • spätná logistika (Riadenie a uskutočnovanie návratu reklamovaného a nepredaného tovaru, obalov a odpadov k recyklácii… )
 • spätná väzba (Poslať nazad informácie k plánovaniu úlohy z okolitých plánovaní úloh alebo z činností plánovaných a… )
 • Spätné väzby (Obojstranné spätné väzby medzi endogénnymi premennými znamenajú, že v jednej rovnici vystupuje daná… )
 • spätné vyrovnanie (Odpočet z inventáru súčiastok na sklade, ktoré boli použité na montáž a submontáž rozrastaním súpisk… )
 • spätný dopravník (Pásový dopravník na vyvažovacom výložníku kolesového rýpadla… )
 • spätný harmonogram (Metóda vypracovania harmonogramu výroby spracovaním dozadu, aby sa predišlo oneskorenému začiatku a… )
 • spätný list (Spätné listy sú zostavené ako dodatok ku zmluve, aby sa v nich stanovili práva a / alebo povinnosti… )
 • Spätný lízing (jeho zmyslom je riadenie toku hotovosti, teda financovanie nájomcom, pričom dodávateľom predmetu líz… )
 • spectabilis, pl. -es (Oslovenie dekana. Z lat. spectabilis – nádherný, vynikajúci, úctyhodný, obdivuhodný, vážený, urodzen… )
 • spiatočná doprava (Spiatočný návrat dopravného prostriedku, ktorý poskytol dopravnú službu jedným smerom… )
 • Spin-off (spin-offs sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo… )
 • Spis projektu (Spis vytvorený riadiacim orgánom pre každý projekt, ktorého súčasťou je originál žiadosti o NFP, ori… )
 • Spis (projektu spis vytvorený riadiacim orgánom pre každý projekt, ktorého súčasťou je originál žiadosti o… )
 • Splátka poistného (Rozdelenie poistného na viaceré časti, ktoré je treba uhradiť v rámci jedného poistného obdobia. V r… )
 • Splátka (Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v st… )
 • Splátkový kalendár (Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru o… )
 • Splátkový nákup (Nákup tovaru alebo služby na úver, pri ktorom najčastejšie kupujúci na začiatku uhradí časť kúpnej… )
 • Splatnosť (je dopredu dohodnutá doba, behom ktorej sa klient zaviazal splatiť úver… )
 • Splnomocnenec (Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba,… )
 • Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu (Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu na sprostredkovateľský orgán pod certifik… )
 • Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu (Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim or… )
 • Splnomocnený zástupca (splnomocnený zástupca prevádzkovateľa vozidla je osoba oprávnená konať v mene prevádzkovateľa vozidl… )
 • Splnomocniteľ (Pri právnom úkone zastúpený prepravca na základe plnej moci (plnomocenstva), v ktorom sa musí uviesť… )
 • spodok kontajnera (Súbor nosných častí konštrukcie kontajnera skladajúci sa z pozdĺžnikov, priečnikov a podlahy… )
 • spoj (Cestovným (letovým) poriadkom alebo inak časovo a miestne určené jednotlivé dopravné spojenie medzi… )
 • Spojené štáty európske (V súčasnosti už len zriedkavo používaný pojem. Autorstvo sa pripisuje Victorovi Hugovi, ktorý ho pou… )
 • Spokojnosť zákazníka (Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili požiadavky, resp. jeho pocity vyvolané rozdielom… )
 • spoľahlivosť dodania (Spoľahlivosť (väčšinou dodávateľa), týkajúca sa doby dodania (dodacej lehoty)… )
 • spoločenská trieda (spoločnosť j rozdelená do relatívne stálych tried, ktorých členovia zdieľajú podobné hodnoty, majú s… )
 • Spoločná akcia (- je nový spôsob postupu v oblastiach, ktoré sa týkajú dôležitých spoločných záujmov členských štáto… )
 • spoločná cena (Cena, ktorá je použitá na prepravu prostredníctvom dvoch, alebo viacerých dopravcov a ktorá je vydan… )
 • Spoločná poľnohospodárska politika (Politika zameraná na ochranu osôb zamestnaných v poľnohospodárstve prostredníctvom rozsiahlej regulá… )
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (Cieľom Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) je chrániť základné zahraničnopolitické… )
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným ((s. r. o.) – Kapitálová spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov,… )
 • spoločnosť s ručeným obmedzeným v USA (LLC spoločnosť je zoskupením 1, alebo viacerých osôb, ktoré za závezky spoločnosti ručia len do výšk… )
 • Spoločnosť (Právnická osoba, založená a vlastnená fyzickými alebo inými právnickými osobami. Spoločnosť má predm… )
 • spoločný diplom ((joint degree) – Aktivita EUA nadväzujúca na závery pražského stretnutia ministrov zodpovedných za v… )
 • spoločný komponent – spoločná súčiastka (Komponent alebo súčasť zmontovaného výrobku, ktorá sa nachádza v tom istom množstve vo všetkých výro… )
 • spoločný vzdelávací priestor (Snaha o zjednocovanie Európy zasahuje aj do oblasti vzdelávania. Európska únia si vytýčila plán vytv… )
 • Spolupoužívateľ vlečky (Právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá na základe dohody o spolupoužívaní vlečky, uzavretej s v… )
 • Spolupráca (Správanie zamerané na sebapresadenie aj spoluprácu, je opakom vyhýbania… )
 • spoluúčasť klientely (Koncepcia na hodnotenie predvedenia reálnej hodnoty tovaru a služieb od dodávateľa zákazníkovi na zá… )
 • Spoluúčasť (Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťo… )
 • Spoluvlastníctvo (vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Rozlišujeme spoluvlastníctvo podielové a be… )
 • Spolužiadateľ (je osoba ktorá vstupuje do úverového vzťahu spolu s hlavným žiadateľom o úver a má rovnaké povinnost… )
 • Spontánna znalosť (Všetky značky alebo produkty v danom segmente, na ktoré si respondent dokáže spomenúť bez pomoci výs… )
 • Sponzoring (Sponzoring je peňažná alebo iná forma podpory, poskytnutá za dohodnutú protislužbu. Sponzoring je te… )
 • spoplatnenie ciest / road pricing (Platba za použitie ciest (t. j. schéma spoplatnenia, spoplatnenie dopravných zápch, spoplatnenie podľ… )
 • Sporenie (Proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v p… )
 • Sporiaci dlhopis (Dokument, predstavujúci pôžičku na dobu dlhšiu než 1 rok, ktorá bude splatená spolu s úrokmi k presn… )
 • Sporiaci účet (Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, ktorý je v podstate kombináciou bežného a termínovanéh… )
 • spôsob dopravy (Metóda používaná na prepravu tovaru a/alebo osôb. Napr. : letecká, cestná, železničná… )
 • spôsob platby / payment method (Kombinácia platobných prostriedkov spôsobov platby a možností platby. – PAYMENT METHOD – – A combina… )
 • Spôsobilosť (Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú n… )
 • Spot – next money (Obchod, pri ktorom má komerčná banka peniaze na účte až po dvoch obchodných dňoch od uzatvorenia tra… )
 • Spot next ((S/N) – Depozitum (úver) začínajúci o dva pracovné dni (D+2) a končiaci nasledujúci pracovný deň (D+… )
 • SPOT (obchodný kurz s dátumom vyrovnania obchodu za dva pracovné dni… )
 • Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky (Spotová menová konverzia bez fyzickej dodávky je okamžitý nákup alebo predaj devízových prostriedkov… )
 • Spotová menová konverzia (Spotová menová konverzia je okamžitý nákup alebo predaj devízových prostriedkov klientovi za slovens… )
 • Spotová valuta (Dátum D + 2 pracovné dni, pričom za pracovné dni sa nepovažujú soboty, nedele a bankové sviatky v kr… )
 • Spotový kurz (Aktuálny výmenný kurz hlavnej a vedľajšej meny na medzibankovom trhu… )
 • spotreba materiálu (1. Materiály a komponenty používané vo výrobnom procese. 2. Množstvá materiálov a komponentov vyjadr… )
 • Spotreba (Spotreba (C; consumption) tvorí najväčšiu časť HDP, pretože zahŕňa konečnú spotrebu domácností a kon… )
 • Spotrebitelia (vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupcovia a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci, lebo… )
 • spotrebiteľské balenie (Balenie, v ktorom sa výrobky dostávajú k spotrebiteľovi, ktoré však neplní funkciu prepravného balen… )
 • Spotrebiteľské ceny (Ceny tovarov, ktoré nakupujú domácnosti v maloobchode, v podnikoch verejných služieb, v cestovnom ru… )
 • Spotrebiteľské preferencie (Spotrebiteľské preferencie (preferencie spotrebiteľa; consumer preference) sú formované konvenciami,… )
 • Spotrebiteľské úvery (Sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý… )
 • Spotrebiteľský úver (Spotrebiteľské úvery sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebit… )
 • Spotrebná funkcia (Spotrebná funkcia (SF; consumption function) je štandardným nástrojom kvantitatívnej ekonomickej ana… )
 • spotrebný produkt (Produkt špeciálne určený na použitie v súkromí a domácnostiach. Poznámka: Niektoré jeho charakterist… )
 • spotrebný tovar ((Marketing) Tovar určený na používanie pre maximálne množstvo spotrebiteľov a domácností… )
 • Spotrebný úver (Je úver, poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstara… )
 • spracovanie elektronických dát (Spracovanie dát uskutočnené elektronickými prostriedkami… )
 • spracovanie objednávky (Súčet všetkých administratívnych činností, od príjmu objednávky, cez fakturáciu a vyhotovenie zasiel… )
 • Správa o úverovej histórii (Úradný záznam úverovej histórie dlžníka, vrátene takých informácií ako výška a typ využitého úveru,… )
 • Správa (Kontrolórom písané vyjadrenie a iné poznámky o skupine finančných stanovísk ako výsledok finančnej a… )
 • správanie systému (Spôsob realizácie cieľov systému, resp. spôsob reakcie systému na podnety, môže byť: – náhodné (spôs… )
 • Správca výberu mýta (správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a. s… )
 • Správcovská spoločnosť (je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na z… )
 • správna rada VŠ (Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý posilňuje väzbu vysokej školy a spoločnosti a up… )
 • Spravodajská jednotka (Právnická alebo fyzická osoba registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o D… )
 • Spread (Na devízovom trhu rozpätie medzi nákupným (bid) kurzom a predajným (offer) kurzom. Jeho veľkosť je i… )
 • spreader (Zariadenie na zdvíhanie kontajnera za jeho horné rohové prvky pomocou otočných hákov; pri vystrojení… )
 • Sprevádzaná doprava (Preprava cestných vozidiel iným druhom dopravy (napr. vlakom alebo plavidlom) aj s posádkou… )
 • Sprevádzaná kombinovaná doprava ((RO-LA) – Sprevádzaná kombinovaná doprava je preprava celého cestného vozidla aj s posádkou, iným dr… )
 • sprevádzanie zásielky (Súhrn činností spočívajúcich v starostlivosti o zásielku, zabezpečovaných osobou, ktorá nepatrí k po… )
 • sprievodca zásielky (Osoba, ktorá sprevádza zásielku a stará sa o ňu počas prepravy… )
 • sprievodka ((pri poštových balíkoch) – Doklad, ktorý sprevádza poštou odoslaný balík v súlade s dohodou, týkajúc… )
 • Sprievodné listiny (Všetky doklady a písomnosti, ktoré sprevádzajú zásielku do stanice určenia a tvoria prílohu nákladné… )
 • sprostredkovateľ colného odbavenia (Colný sprostredkovateľ alebo iný agent príjemcu, poverený colným odbavením, ktorý poskytuje služby p… )
 • Sprostredkovateľ poistenia (Dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní. Svoju činnosť vykonáva za úplatu (p… )
 • sprostredkovateľ (Osoba alebo organizácia, ktorá má právo jednať za alebo v mene inej osoby alebo organizácie… )
 • Sprostredkovateľský orgán (Sú to všetky verejné alebo súkromné orgány alebo služby konajúce na zodpovednosť riadiacich alebo pl… )
 • Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z riadiaceho orgánu. Rozsah a defi… )
 • Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, SORO (V zmysle čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 každý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná… )
 • sq systém (Objednávkový systém s pevne stanovenou úrovňou pre objednávky s a objednávkou pevne stanoveného množ… )
 • ss systém (Objednávací systém s pevne stanovenou úrovňou pre objednávky s a objednávkou pohyblivého množstva Q… )
 • st systém (Objednávací systém s variabilnými objednávacími množstvami a pevne stanoveným časom objednávky. Ak (… )
 • stabilita žeriava (Schopnosť žeriava vzdorovať momentom, ktoré naň pôsobia; sú vytvorené zaťažením vetrom, dynamickým n… )
 • stabilizácia (Stabilizácia ukazuje detaily zdrojov svojich hrubých požiadaviek a / alebo alokáciu daného produktu… )
 • stabilné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorého nosná konštrukcia je trvalo zakotvená k základu; zariadenie nie je pris… )
 • stacionárny žeriav (Žeriav upevnený na základe alebo na inom nepohyblivom podklade… )
 • sťahovací kontajner (Kontajner veľkých rozmerov používaný na sťahovanie nábytku a sťahovacích zvrškom, najmä v medzinárod… )
 • sťahovací uzáver prepravného obalu (Veko alebo viečko prepravného obalu, ktoré sa upevňuje otočným ťahadlom, pákou alebo kovovou obručou… )
 • sťahovacia páska (Páska vhodná na sťahovanie jednotky balenia, na zväzkovanie a balíkovanie… )
 • Stály DataWarehouse (dátové sklady sú Read Only, čo znamená, že žiadne dáta sa do DWH nedostanú ručným vložením, ani sa… )
 • Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie (vznikol dňa 1. júla 2003. Právnym základom jeho zriadenia je § 67 zákona č. 510/2002 o platobnom sty… )
 • Standard rate (Množstvo práce, ktoré operátor dokončí za normominútu práce za jednu minútu… )
 • Stanica na ceste (Stanica ležiaca na prepravnej ceste, v ktorej sa podľa potreby vykonávajú prepravné úkony so zásielk… )
 • Stanica neobsadená (Miesto, kde prepravca poskytuje služby súvisiace s pristavovaním a odsunom vozňov v stanovenej dobe… )
 • Stanica odchodu (Stanica, ktorá obsluhuje miesto prevzatia… )
 • Stanica odosielacia (Stanica uvedená v prepravnej listine, v ktorej odosielateľ podáva a dopravca prijíma zásielku na pre… )
 • Stanica príchodu (Stanica, ktorá obsluhuje miesto určenia… )
 • Stanica určenia (Stanica uvedená v prepravnej listine, do ktorej má dopravca prepraviť zásielku… )
 • Stanica (Pri oddelenej prevádzke infraštruktúry od dopravných výkonov železničného podniku stanica je útvar… )
 • stanovište vozidla (Miesto garážovania alebo trvalého parkovania určitého vozidla; rozoznávame stále (trvalé) a prechodn… )
 • Starosta (– najvyšší výkonný orgán obce, verejná funkcia. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupi… )
 • Start-up (Slovom start-up sa označujú organizácie, ktoré sú práve v štádiu založenia za účelom zavedenia novéh… )
 • státie vozidla (Uvedenie motorového vozidla do pokoja nad čas dovolený na zastavenie; zahŕňa parkovanie i odstavovan… )
 • stav zásielky (Záznam odosielateľa v prepravnej listine o stave tovaru podávaného na prepravu (napr. pri podaji poš… )
 • Stavebné povolenie (stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať len podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia st… )
 • Stavebné sporenie (Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní a jeho cieľom je získať prostr… )
 • stavebnicová paleta (Ohradová, skriňová alebo stĺpiková paleta zostavená z dielov… )
 • Stavebný pozemok (je pozemok určený k zastavaniu, ktorý musí umožňovať realizáciu navrhovanej stavby a jej bezpečné už… )
 • Stavebný úver (Stavebný úver je špecifický typ úveru, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne. Je určený na účely zabez… )
 • Sťaženie spoločenského uplatnenia (Krátka definícia: Sťaženie spoločenského uplatnenia je v zmysle § 2 ods. 2 z. č. 437/2004 Z. z. stav… )
 • Sťažnosť (Vyjadrenie nespokojnosti s výrobkom/službou, často vo forme listu, adresovaného predávajúcemu alebo… )
 • Sterilizácia (Sťahovanie prebytočných peňazí z obehu s cieľom zmierniť tlak na infláciu, centrálna banka ho realiz… )
 • Sterilizačný repo tender (Repotender vyhlasovaný centrálnou bankou, ktorého cieľom je stiahnuť z obehu prebytočnú likviditu… )
 • Sterling (britská libra… )
 • stierací dopravník (Článkový dopravník, ktorého články (laty alebo dosky) zapadajú do seba a tvoria na linke súvislú plo… )
 • Stimuly (podstatné meno. Neurčitá suma finančných prostriedkov, ktorá sa používa na odštartovanie plamenných… )
 • stĺpiková nadstavba palety (Nadstavba palety najmenej so štyrmi stĺpikmi… )
 • Stocking, warehousing, stock – keeping (Cieľavedomé prerušenie materiálového toku na stanovenom mieste (v skladovom článku logistického reťa… )
 • stohovací systém (Konštrukčne riešenie umožňujúce bezpečné stohovanie paliet, nadstavieb paliet, ukladacích debien a p… )
 • stohovací žeriav (Žeriav s vertikálnym stĺpom, po ktorom sa pohybuje zariadenie na ukladanie bremien v skladiskách a d… )
 • stohovacia nosnosť (Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorou možno trvalo zaťažiť prepravný prostriedok pri stohovaní… )
 • stohovacia vôľa (Vôľa medzi hornou a dolnou časťou stohovacieho systému paliet, ukladacích debien, prepraviek v prieč… )
 • stohovacia výška (Počet kusov tovaru ktoré sú, alebo môžu byť stohované na sebe… )
 • stohovacie časti (Časti prepravného prostriedku umožňujúce stohovanie a zabezpečujúce nastohovaný prepravný prostriedo… )
 • stohovač (Zariadenie na mechanizované stohovanie ukladacich debien alebo prepraviek; niektoré konštrukcie umož… )
 • stohovanie kontajnerov (Bezpečné ukladanie kontajnerov na seba do vrstiev… )
 • stohovanie (Viacero krabíc, vriec, kontajnerov atď. uložených na sebe… )
 • stohovateľná paleta (Paleta majúca pevnú, alebo odnímateľnú nadstavbu umožňujúcu stohovanie, tiež môže, ale nemusí mať ko… )
 • stohovateľný obal (Obal, ktorého konštrukcia a vlastnosti umožňujú jeho stohovanie… )
 • Stochastické rovnice (Stochastické rovnice (stochastic equation) sú rovnice ekonometrického modelu obsahujúce neznáme para… )
 • stojanový rad ((pri preprave v kontajneroch) – Vertikálne členenie pozdĺž celej lode, ktoré sa používa na označenie… )
 • Stop-loss order ((príkaz zastavenia strát) – príkaz, ktorého cieľom je zatvorenie stratovej pozície pri určitej cene… )
 • Stop-Loss ((S/L) – Príkaz slúžiaci na obmedzenie výšky straty, ktorý zadá investor dílerovi, keď sa kurz vyvíja… )
 • Storno poistenia (Zrušenie zaniknutého poistenia vrátane storna poistného v predpise poistného a založenie poistnej zm… )
 • Storno poistného (Zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia. stro… )
 • Storno (je zrušenie chybného záznamu či operácie… )
 • STORY BOARD (Poster, scenár pre zobrazenie všetkých kľúčových informácií pre Lean implementáciu… )
 • Straddle (Opčná stratégia, súčasný nákup alebo predaj rovnakého poctu kúpnych a predajných opcií na rovnaké po… )
 • Strangle (Opčná stratégia, súčasný nákup alebo predaj rovnakého poctu kúpnych a predajných opcií na to isté po… )
 • strata na objeme (Zredukovanie aktuálneho množstva objemu na sklade, alebo počas výroby, alebo dopravy. Straty môžu by… )
 • Strata zamestnania (Moment ukončenia pracovného, štátno-zamestnaneckého alebo služobného pomeru a následná nezamestnanos… )
 • strata zásielky (1. Strata celej zásielky alebo zistenie menšieho počtu kusov v zásielke alebo úbytku hmotnosti na zá… )
 • stratégia systému (Súbor alternatívnych rozhodnutí pre fungovanie a správanie sa systému v rôznych situáciách, ktorých… )
 • Strategická priorita ((strategic priority) – jedna z tematických priorít stratégie v Národnom strategickom referenčnom rám… )
 • strategické aliancie (Druh spoločného podnikania na základe dlhodobých zmluvných vzťahov k dosiahnutiu synergie zo spolupr… )
 • strategické plánovanie (Určenie cieľov, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť počas dlhodobého plánovania, načrtnutie politiky, kt… )
 • strategické riadenie dopravy (strategic traffic managementKomplexné a koordinované opatrenia pre zvládnutie situácií, ktoré potenc… )
 • Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii ((Community Strategic Guidelines on Cohesion) – strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ,… )
 • Strategické usmernenia Spoločenstva ((Community Strategic Guidelines) – dokument vypracovaný EK, vymedzujúci jednotný rámec, ktorý majú č… )
 • strategické zásoby (Zásoba tovaru nevyhnutná pre pokračovanie výrobného procesu a ktorá je vytváraná za účelom kompenzác… )
 • strategický tovar (Tovar, ktorý je veľmi dôležitý a / alebo ktorý sa nesmie dostať do nepovoleného prostredia. V medzin… )
 • stratená zásielka (Zásielka, ktorá nedošla na miesto určenia v určenom čase po uplynutí dodacej lehoty, ani nebola vrát… )
 • stratový čas (Situácia, kedy a/alebo rozsah, v rámci ktorého, nie je využívaná kapacita (výrobných) zdrojov ako ná… )
 • Stredná kvadratická chyba (Stredná kvadratická chyba je mierou odchýlky postupnosti predikovaných hodnôt endogénnej premennej o… )
 • Stredná štvorcová chyba (Stredná štvorcová chyba meria rozptyl estimátora okolo skutočnej hodnoty parametra… )
 • strednodobé plánovanie (Plánovanie týkajúce sa rozhodovaní, ktoré majú dlhodobejšie následky (niekoľko rokov). Poznámka: Nie… )
 • Strednodobý finančný výhľad (Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdo… )
 • stredný nakladač (Nakladač materiálu v rozsahu 40 až 100 m3h-1… )
 • strecha kontajnera (Súbor nosných konštrukčných súčastí tvoriacich vrchný uzáver kontajnera ohraničený strechovými pozdĺ… )
 • strechové výstupy kontajnera (Priečne diely vo vrchu kontajnera tvoriace buď časť pevnej konštrukcie strechy alebo podopierajúce s… )
 • Stretnutie v Gymnichu (Ministri členských krajín EÚ sa v sprievode niekoľkých úradníkov a tlmočníkov z času na čas neformál… )
 • striasadlový dopravník (Druh dopravníka na prepravu zrnitého materiálu posúvaním pri súčasnom natriasaní; skladá sa zo žľabu… )
 • Striedanie pracovných miest Job rotation (Zaisťuje zmenu pracovníkov na rôznych prácach v krátkom časovom intervale… )
 • Strike ((exercise price, realizačná cena) – Cena opcie; cena, ktorú zaplatí kupujúci opcie za právo predmetn… )
 • strmé dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál prepravuje strmo nahor; strmosť je väčšia ako pri šikmom zho… )
 • strmý pásový dopravník (Pásový dopravník vybavený osobitným zariadením (prítlačnou reťazovou rohožou, balónovými pneumatikam… )
 • strom výrobku (Usporiadanie, ktoré ukazuje relevantné zoskupenie úrovní určitého rozpätia typov produktov. Usporiad… )
 • stupeň nakládky – činiteľ hladkosti (Rozvrhnutie objednávok alebo prerozdelenie operácií tak, aby množstvo vynaloženej práce počas časový… )
 • stupeň penetrácie ((Marketing) Celkové množstvo výrobku, ktorý sa používa v určitom čase vyjadrené v percentách z množs… )
 • Subdimenzia (vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte. Umožňuje vytvoriť nevyvážené dimenzie v modeli. Poskytne… )
 • Subjektovo orientovaný DataWarehouse (dáta sú ukladané podľa typu, nie podľa aplikácie, v ktorej vznikli. Dáta sú u… )
 • subjekty logistiky (Tvorcovia logistickej stratégie a účastníci procesných logistických reťazcov vrátane poskytovateľov… )
 • subkultúra (skupina ľudí, ktorí zdieľajú určitý hodnotový systém založený na spoločných životných skúsenostiach… )
 • súbor návrhov služieb (Vyčísliteľný súbor návrhov služieb. Poznámka: Závisí to od okolností, aký súbor služieb sa použije p… )
 • Súbor ((File) – pomenovaná skupina údajov, ktoré spolu súvisia a sú na niektorom pamäťovom médiu… )
 • subsystém (Skupina zariadení alebo komponentov alebo ich kombinácia, ktorá vykonáva jednotnú funkciu… )
 • súčiastka (komponent /vstupný/ – Jednoduchý alebo zostavený produkt, ktorý sa používa vo vyššom stupni zostavov… )
 • súčiniteľ využitia jázd (Pomer počtu kilometrov prejdených s nákladom alebo cestujúcimi k celkovému počtu prejdených kilometr… )
 • súčiniteľ využitia nosnosti vozidiel (Pomer dosiahnutého objemu prepravy nákladov k objemu, ktorý by sa mohol dosiahnuť, keby sa úplne vyu… )
 • súčiniteľ využitia parku vozidiel (Pomer prevádzkových vozových dní k počtu evidenčných vozových dní… )
 • súčiniteľ využitia prepravnej kapacity vozidiel (Pomer dosiahnutia prepravnej práce v tonokilometroch (osobokilometroch) k prepravnej práci, ktorá by… )
 • súhlas s inkasom (Príkazom na inkaso z účtu splnomocní majiteľ účtu svoju banku na pravidelné sťahovanie rôzne vysokýc… )
 • súhlas s požiadavkami (Splnenie všetkých špecifických požiadaviek na produkt, spracovanie alebo služby… )
 • súhrnná objednávka (Posledná objednávka na určitý produkt v záverečnej fáze životnosti výrobku. Táto objednávka musí byť… )
 • súhrnný čas medzi rozhodnutím a realizáciou (celkový čas medzi rozhodnutím a realizáciou – Sumarizácia časov medzi rozhodnutím a realizáciou pre… )
 • súhrnný čas na spracovanie medzi zadaním a vybavením objednávky (Súhrnný naplánovaný čas, kedy všetky nakúpené veci budú prevzaté, aby mohli byť k dispozícii na skla… )
 • súhrnný súčtový test – susuč test (Signálová metóda, určená pre časové série, pri ktorých sa dáva signál, ak súčet nerovností medzi rea… )
 • suchý náklad (Náklad neobsahujúci voľné kvapaliny; kvapaliny v sudoch alebo inak balené sa považujú za suchý nákla… )
 • Súkromno-verejné investičné partnerstvo (podstatné meno a prídavné meno. Pôvodne: repertoár Glydes Knight. Použitie hypnózy, pri ktorej sa op… )
 • súkromný sklad (Sklad, ktorý spravuje majiteľ tovaru v ňom uloženom… )
 • Sumarizácia (Zhrnutie toho, čo bolo povedané alebo vypočuté… )
 • Sumarizovaná kategória ((Summarize) – podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Hodnoty ukazovateľo… )
 • sumarizovaný zoznam materiálu (Forma viac úrovňového zoznamu materiálu, ktorá obsahuje všetky časti a ich množstvá požadované pre d… )
 • summit zeme (V júni 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN o životnom prostredí a roz… )
 • Súperenie (Sebapresadzujúce a nespolupracujúce správanie – jedinec sleduje svoje vlastné záujmy na úkor druhého… )
 • súpis finálnej montáže (Súpis dokončených výrobkov buď na doplnenie zásob dokončených výrobkov, aby sa tak vytvorili zásoby… )
 • súpis nákladu na vnútroštátnych vodných cestách (Prenosný prepravný doklad, vystavený uvedenej osobe, objednávke alebo doručiteľovi, podpísaný doprav… )
 • súpis (Dokument, ktorý sa používa v cestnej doprave uvádzajúci zoznam nákladu dopravovaného cestným dopravn… )
 • súpiska materiálu na časti komponentov pri inštalácii v teréne (Súpiska materiálu na komponenty a/alebo submontáže, ktoré sú vhodné na použitie iba vtedy, keď je pr… )
 • súpiska materiálu na finálnu montáž (Súpiska materiálu na finálnu montáž spracovaná do súpisu podľa objednávok zákazníkov, objednávok skl… )
 • súpiska materiálu obsahujúca spoločné súčiastky (Druh plánovania súpisky materiálu, ktorý združuje všetky spoločné komponenty, potrebné pre danú skup… )
 • súpiska materiálu (Zoznam všetkých častí, submontáží a surových materiálov, ktoré tvoria určitú montáž, v ktorom je uve… )
 • súpiska pracovnej úlohy – popis pracovnej úlohy (Zoznam požadovanej kapacity a kľúčových zdrojov potrebných na výrobu jednej časti vybraného produktu… )
 • supply chain (Integrovaný procesný logistický reťazec vedúci od dodávateľov až ku konečnému zákazníkovi (konečným… )
 • Support (Psychologická hodnota v technickej analýze, o ktorej sa na základe minulého vývoja predpokladá, že k… )
 • surovina (Materiál ktorý stráca svoju identitu počas výrobného procesu. Napríklad: rudný a zlievárenský alebo… )
 • Sústavná príprava na povolanie (Krátka definícia: Sústavná príprava na povolanie. Definícia podľa zákona: (§ 10 a 254 zákona č. 461/… )
 • Sústredné kruhy (Myšlienka sústredných kruhov sa najčastejšie používa ako model pre ďalší vývoj Európy. EÚ predstavuj… )
 • Súťaž (Verejná obchodná súťaž v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č… )
 • Svetová obchodná organizácia ((WTO) – Organizácia, ktorá od 1. 1. 1995 nahradila GATT a zameriava sa na liberalizáciu medzinárodného… )
 • Sweepstakes (Lotériové výhry; víťazi sú určovaní čisto náhodne, ochutnávky, ponuka vzoriek potravín a nápojov na… )
 • SWIFT (Medzinárodná komunikačná sieť, ktorá slúži na výmenu správ medzi bankami na celom svete… )
 • Swissy (hovorové označenie švajčiarskeho franku… )
 • Switch (Forma jednoduchej a rýchlej zmeny investičnej stratégie presunom medzi fondmi… )
 • symbol čiarového kódu (Kombinácia znakov, ktoré vyžaduje určité symbolické vyjadrenie vrátane znakov na začiatku a na konci… )
 • symbolika ((v čiarovom kódovaní) – Ľubovoľné štandardné systémy reprezentujúce údaje vo forme čiarového kódu, p… )
 • Symboly obce (– erb, vlajka, pečať, znelka… )
 • Synalagmatický záväzok (Vzájomné práva a povinnosti veriteľa a dlžníka sú vo vzájomnej korelácii, teda právu jednej zmluvnej… )
 • synergický efekt v logistike (Cieľový efekt dosiahnuteľný v logistickom reťazci (v logistickom systéme podniku), ktorý vzniká vzáj… )
 • Synergický efekt ((synergic effect) – efekt koncentrácie vyvolaný spolupôsobením, kombináciou niekoľkých intervencií n… )
 • syntetický vzťah – implózia (1. (S dôrazom na výrobu) Vzťah označujúci výrobky, v ktorých je použitý určitý materiál alebo kompon… )
 • Syntéza (Umožňuje spoznať skúmaný jav ako celok skladbou jeho prvkov, odhalením jeho štruktúry, vzájomných vä… )
 • sypký tovar (Tovar pozostávajúci z drobných častíc bez vzájomnej súdržnosti (okrem trenia), ktorý sa nakladá do d… )
 • systém dopĺňania (1. Spôsob, ktorým sa dostáva zásielka ku zákazníkovi. (Napríklad. Zásielka na základe objednávky: ob… )
 • systém dvoch zásobníkov (Objednávací systém, v ktorom sa distribúcia zásob uskutočňuje cez dva zásobníky. Druhý sa využíva na… )
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých… )
 • systém kontroly tovarového toku (systém kontroly pohybu tovaru – Súhrn organizačných opatrení, úkonov, systémov a zdrojov, určených n… )
 • Systém manažérstva kvality – SMK (Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom… )
 • Systém manažérstva kvality (Systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2000 je systematické riadenie organizácie za ú… )
 • Systém manažérstva (Je sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dos… )
 • systém objednávania na dovoz (postup objednávania na dovoz – Systém objednávania, pri ktorom sa podávajú hromadné objednávky a dov… )
 • Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených procesov a činností, prostredníctvom ktorých sa… )
 • systém skladovej pozície (Systém v ktorom všetky miesta v sklade sú pomenované, alebo očíslované… )
 • Systém SMART (Bystrý spôsob formulovania cieľov… )
 • systém sociálnej podpory študentov (Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou formou, ktorou sú štipendiá, a nepriamou formou ktor… )
 • systém sústredenej nakládky a vykládky (Prepravný systém spočívajúci v sústredení nakládky a vykládky vozňov do určitých staníc vybavených p… )
 • systém štúdia (Staršie systémy štúdia sa vyznačujú tým, že študent má v každom ročníku pevne predpísané povinnosti,… )
 • systém úhrady pohľadávok pri leteckej doprave nákladu (Systém vyúčtovania a úhrady pohľadávok medzi CASS leteckou dopravnou spoločnosťou, faktúrujúcimi str… )
 • systém ((všeobecne) – účelovo definovaná množina prvkov a väzieb medzi nimi, ktoré určujú vlastnosti, správa… )
 • systémové disciplíny (Disciplíny zaoberajúca sa systémovými objektmi (t. j. časťami reality, na ktorých sú alebo môžu byť d… )
 • systémové kroky (účelne volený postup riešení, spočívajúci v usporiadaní zložitého objektu do podoby systému a v jeho… )
 • Systémové meranie manažérstva kvality (Je súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jedno… )
 • systémový prístup (Dialektický spôsob myslenia, spočívajúci v celostnom a komplexnom prístupe chápania a riešenia probl… )
 • Šetrné obrábanie pôdy (Šetrné obrábanie pôdy – V ekologickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú nadmerne ťažké stroje, pretož… )
 • ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania (Fond na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu… )
 • Šifrovanie (používa sa na utajenie obsahu komunikácie… )
 • šikmá doprava (Doprava, pri ktorej sa objekt dopravuje v naklonenej rovine (napr. doprava šikmými výťahmi, strmými… )
 • šikmé dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál dopravuje šikmo od vodorovnej roviny; najväčší uhol šikmosti… )
 • Široký rozchod (Vzdialenosť medzi vnútornými stranami koľajníc železničnej koľaje – 1520 mm… )
 • Škoda (Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady,… )
 • Škodová udalosť (Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci je… )
 • školiteľ (Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu š… )
 • špecializačné štúdium (Druh celoživotného vzdelávania, ktorého absolvovaním sa získava certifikát. Osobitou formou špeciali… )
 • Špeciálna kategória (vytvorí nový pohľad na kategórie mimo hlavnej štruktúry dimenzie. Špeciálne kategórie zvýrazňujú urč… )
 • špeciálna nákladná doprava (Nákladná doprava vykonávaná špeciálnymi dopravnými prostriedkami… )
 • špeciálna paleta (Paleta určená svojím vyhotovením len na prepravu určitého tovaru (napr. paleta na motocykle, na tyčo… )
 • špeciálne práva (účtovná jednotka z Medzinárodného peňažného fondu (IMF), okrem iného použitá na vyjadrenie množstva… )
 • špeciálny dopravný prostriedok (Dopravný prostriedok určený svojou konštrukciou, osobitnou nadstavbou alebo inou špeciálnou úpravou… )
 • špeciálny kontajner (Kontajner a vopred určené druhy materiálov vyhovujúci osobitným podmienkam na ich prepravu a manipul… )
 • špeciálny obchod (Obchodná transakcia mimo štandardných objednávacích procedúr, záväzkov, atď… )
 • špeciálny typ (Typ výrobku, pre ktorý nie je stanovená žiadna úroveň interných zákazníckych služieb… )
 • Špecifická priorita NSRR (pozri prioritná os;… )
 • Špecifická priorita ((specific priority) – jedna z tematických priorít navzájom súvisiacich v rámci jednej strategickej p… )
 • Špecifické poistné podmienky (Niekedy sa tiež označujú ako zmluvné dojednania. Ide o konkrétne poistné podmienky pre určitý poistn… )
 • Špecifický symbol (Slúži ako doplňujúci údaj pre príjemcu (max. 10 numerických znakov)… )
 • Špecifikácia práce (Produkt analýzy práce – detailný prehľad vedomostí a fyzických a mentálnych aktivít potrebných pre v… )
 • špecifikácia výrobku (Špecifikácia vlastností, ktoré má realizovaný výrobok spĺňať… )
 • špecifikácia ((v kvalite) – Dokument predpisujúci požiadavky ktoré musí výrobok, alebo služba spĺňať. Poznámka: Šp… )
 • špecifikovaná sadzba ((v leteckej nákladnej doprave) – Sadzba, ktorá je špecifikovaná v IATA, ako výsledok konferencie o k… )
 • špirálový dopravník (Dopravník na prepravu práškovitých látok pomocou oceľovej špirály hnanej elektromotorom a otáčajúcej… )
 • štandardizácia (Činnosť stanovujúca podmienky pre spoločné, alebo opakované využívanie, s ohľadom na aktuálne a možn… )
 • štandardná dĺžka štúdia (Dĺžka štúdia v rokoch, stanovená osobitne pre každý študijný program. Vysokoškolský zákon určuje int… )
 • štandardná jednotka balenia (Balenie takého druhu, v ktorom môže byť balené štandardné množstvo výrobkov daného typu a ktorého ba… )
 • štandardná nákladná jednotka (jednotka nákladu produktu nákladná jednotka – Jednotka nákladu obsahujúca vopred určené množstvo výr… )
 • Štandardná odchýlka (Štandardný ukazovateľ odchýlok výsledkov fondu. Ak má fond vysokú hodnotu priemernej štandardnej odc… )
 • Štandardná zostava (pravidelne sa využíva a obsahuje aktuálne dáta z kocky. Zostava, ktorá sa pra… )
 • štandardné množstvo na palete (Štandardný počet balených jednotiek určitého typu výrobku, ktorý je uložený na danom type palety… )
 • Štandardné pracovné postupy (Direktívne v činnosti pracovníkov, ktoré predstavujú základy, na ktorých môžu byť postavené zlepšeni… )
 • štandardné sériové množstvo (Množstvo výrobku, ktoré sa používa ako základ pre stanovenie materiálových požiadaviek na výrobu. Mn… )
 • štandardný výrobok s variantmi (Skupina výrobkov, ktoré sa z hľadiska komerčného (funkčného) a / alebo technického veľmi podobajú… )
 • štandardný výrobok (Výrobok, ktorého časti (alebo funkcie) sú považované za neoddeliteľné. Tieto časti, alebo funkcie sa… )
 • Štatistická indukcia (Štatistická indukcia (induktívna, resp. inferenčná štatistika) sa zaoberá testovaním hypotéz vo všeo… )
 • Štatistická klasifikácia ekonomických činností ((ďalej aj ŠKEČ) – číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam… )
 • Štatistická klasifikácia ekonomických činností, ŠKEČ (Číselník štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktorý obsahuje zoznam pracovných činností,… )
 • Štatistická územná jednotka (NUTS je štandard pre hierarchické členenie administratívnych oblastí štátov Európskej únie pre účel… )
 • Štatistické riadenie procesu SPC (Používaná štatistická technika, ako sú regulačné diagramy pre analyzovanie procesu alebo jeho výstup… )
 • Štátna pokladnica (orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a dop… )
 • Štátna pomoc (Pre mnohých prijímateľov príspevku zo štrukturálnych fondov pôjde o poskytnutie finančnej pomoci v z… )
 • Štátny dlh ((State Debt) – Záväzky ústrednej vlády, spravidla vo forme dlhopisov a pokladničných poukážok… )
 • Štátny dlhopis (Štátom emitovaný cenný papier na dobu nad 1 rok, slúži na vykrývanie schodkov v hospodárení štátu, o… )
 • Štátny rozpočet (Základný nástroj štátnej finančnej politiky, prostredníctvom ktorého sa získavajú alebo poskytujú pr… )
 • Štatút podielového fondu (je základným dokumentom fondu – obsahuje podmienky existencie a činnosti podielového fondu… )
 • štatút (Základný vnútorný predpis vysokej školy a fakulty. Obsah štatútu vysokej školy a fakulty upravuje §… )
 • štíhla výroba ((lean production) – Koncept zvyšujúci výkonnosť vo výrobe (analogicky v distribúcii), založený na el… )
 • štipendijný poriadok (Vnútorný predpis vysokej školy alebo fakulty, upravujúci poskytovanie štipendií študentom… )
 • štipendium (Finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia je sociálne štipendium, kto… )
 • štítový vykladač (Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom sú vyhŕňacie štíty a pásové dopravníky… )
 • štruktúra systému (Množina prvkov systému a množina väzieb medzi nimi… )
 • štruktúra výrobku (Systém vzťahov na úrovniach obsahujúcich podstatné časti vyrábaného produktu… )
 • Štrukturálna forma modelu (Štrukturálna forma modelu (structural form) je základná prezentačná forma ekonometrického modelu (mo… )
 • Štrukturálna konvergencia ((structural convergence) – proces približovania SR k priemeru hodnôt štrukturálnych ukazovateľov kra… )
 • Štrukturálne fondy (Nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patri… )
 • Štrukturálne fondy, ŠF (Nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov… )
 • Štruktúrogram (slúži na grafické vyjadrenie algoritmu… )
 • štruktúrovanie súpisky materiálu (Proces organizácie súpisky materiálu tak, aby ukazovala špecifické funkcie… )
 • Štruktúrovaný dialóg (Hlavný článok predvstupnej stratégie. Predstavuje pravidelné stretnutia na mnohých úrovniach. Zmyslo… )
 • študent (Študentom sa stáva uchádzač o štúdium zvoleného študijného programu dňom zápisu. Prestáva byť študen… )
 • študentská anketa (Podľa zákona má študent právo aspoň raz ročne sa vyjadriť o kvalite výučby a o učiteľoch formou anon… )
 • študentská mobilita (Výmena študentov medzi partnerskými vzdelávacími inštitúciami za vopred stanovených pravidiel za úče… )
 • študentská vedecká konferencia (Prehliadka študentských vedeckých a odborných prác na fakultnej, celoškolskej alebo celoštátnej úrov… )
 • študentské pôžičky (Vysoká škola môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu za podmienok, ktoré bli… )
 • študentský domov (Zariadenie slúžiace na poskytovanie ubytovania študentom (internát)… )
 • študentský pôžičkový fond (Štát utvára podmienky na poskytovanie pôžičiek študentom s dotovaným úrokom a odloženým splácaním. N… )
 • Štúdia uskutočniteľnosti (je nástroj predbežného posúdenia realizovateľnosti projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľa navrhovan… )
 • študijný odbor (Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania. Vymedzuje s… )
 • študijný plán (Študent si na základe pravidiel obsiahnutých v študijnom programe a rešpektujúc študijný poriadok zo… )
 • študijný poradca (Študijného poradcu na fakulte vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov. Jeho úlohou je pomôcť… )
 • študijný poriadok (Vnútorný predpis vysokej školy, ktorým sa upravuje štúdium vo všetkých formách a na všetkých stupňoc… )
 • študijný predmet (Študijný program sa člení na jednotlivé študijné predmety. Podľa záväznosti ich absolvovania sa deli… )
 • študijný program (Študijný program je súbor študijných predmetov a súbor pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak,… )
 • štúdium (Štúdium na vysokej škole sa môže uskutočňovať v dennej alebo externej forme. Denná forma sa vyznačuj… )
 • štvorcestná paleta (Paleta umožňujúca zasunutie vidlice vysokozdvižných a nízkozdvižných paletových vozíkov zo štyroch s… )
 • štvorstranná paleta (Paleta, ktorá umožňuje prístup vidliciam vidlicového vozíka a chápadlám paletového vozíka zo všetkýc… )
 • Štýl (používame, ak chceme dosiahnúť jednotný vzhľad dokumentu (nadpisy, odseky, poznámky…), zjednodušuje… )
 • Štyri slobody (Ide o voľný pohyb ľudí, tovarov, služieb a kapitálu. Zaviedli sa spolu s jednotným trhom. Voľný pohy… )
 • štyridsaťstopová ekvivalentná jednotka – /feu/ (Jednotka merania, ktorá sa rovná jednému štyridsaťstopovému nákladnému kontajneru… )
 • Zber a analýze informácií o podielových fondoch (Spoločnosť špecializujúca sa na zbere a analýze informácií o podielových fondov. – Spoločnosť špecia… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár