(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom R.

Ekonomické pojmy R:

 • R-kvadrát (Poukazuje na percentuálny podiel kolísania hodnoty portfólia fondu, ktoré vysvetľujú kolísania index… )
 • Rada Európskej únie / Rada ministrov (Rada ministrov Európskej únie (ďalej Rada) je hlavný rozhodovací orgán EÚ. Má rozhodovacie a výkonné… )
 • rádiolokácia (Technika zisťovania objektov priestore (vo vzduchu, na zemi, na vode a v kozmickom priestore) a určo… )
 • Rámcová poistná zmluva (Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov… )
 • Rámec podpory Spoločenstva ((CSF) – Dokument schválený EK po dohode s príslušným členským štátom, ktorý vyplýva z hodnotenia plá… )
 • rampa (1. Umelá naklonená dráha, cesta alebo trasa pozdĺž ktorej môžu prechádzať kolesové vozidlá, nákladné… )
 • Rasa (prelína sa s príslušnosťou ľudí k rôznym etnickým a sociálnym skupinám… )
 • Rasizmus (Rasizmus je viera, že niektorí ľudia sú nadradení iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase. Rasisti… )
 • Rast pri rozumnej cene (Investičná metóda, v ktorej sa kombinujú princípy investovania do rastových a hodnotových akcií. Ned… )
 • Rast zisku v percentách (Priemerne vážený ukazovateľ ročných temp rastu zisku akcií, ktoré vytvárajú portfólio fondu. Anglick… )
 • Rastové fondy (Fondy vkladajúce finančné prostriedky do akcií firiem, pre ktoré sú charakteristické vysoké tempá ra… )
 • Rastový logisitcký model dopytu (Rastový logisitcký model dopytu je z grafického pohľadu krivka, ktorá vykazuje zo začiatku stále sa… )
 • Rastový potenciál ((growth potential) – dá sa vypočítať ako rozdiel potenciálneho a aktuálneho regionálneho produktu (H… )
 • Rating – hodnotenie úverového rizika (Hodnotenie kvality (bonity) emitovaných cennných papierov, ktoré roabia špecializované poradenské fi… )
 • Rating (Hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky. tento pojem je definovan… )
 • Rating fondov v rámci kategórie (Podobne ako hodnotenie investičných fondov agentúry Morningstar, známemu ako hviezdičkový rating (… )
 • Rating podielových fondov agentúry Morningstar (Systém ratingov pre podielové fondy, ktorú rozpracovala spoločnosť Morningstar. Umožňuje sumarizovať… )
 • Ratingové agentúry (prídavné a podstatné meno. Firmy poskytujúce mizivý rating ľuďom, ktorí majú mizivé úvery. (zdroj: S… )
 • Reach (Ukazovateľ ktorý určuje počet osôb zasiahnutých kampaňou… )
 • reakcia (Stav výstupu systému, ktorý charakterizuje určité pôsobenie systému na jeho podstatné okolie, vyvola… )
 • Reaktívne riadenie (Venovanie sa veciam, ktoré sú aj liehavé aj dôležité, krízy, naliehavé problémy, termínované úlohy,… )
 • Realizačná cena (Viď strike. (opcie) – cena, za ktorú má kupujúci právo kúpiť alebo predať zák… )
 • Reálna konvergencia ((real convergence) – proces približovania sa ekonomickej výkonnosti SR k priemeru krajín EU… )
 • Reálna úroková miera (Zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávan… )
 • Reálna úroková sadzba (Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úroko… )
 • recenzent (Posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recen… )
 • recyklované materiály (sú materiály, ktoré sú vyrobené z už minimálne raz použitých (recyklovaných) materiálov, napr. recyk… )
 • redukcia fyzickej redudancie (Zjednodušenie logistického reťazca odstránením tých jeho článkov, ktoré sú nadbytočné, resp. ktoré n… )
 • Redukovaná cena (Upravená cena na základe vopred dohodnutých podmienok… )
 • Redukovaná forma modelu (Redukovaná forma modelu (reduced form) je taká forma, v ktorej je každá endogénna premenná vyjadrená… )
 • redukovaný tonokilometer (Spoločný merný ukazovateľ vyjadrujúci množstvo práce v nákladnej a osobnej doprave, zasielateľstve,… )
 • reexport (Vývoz dovezeného tovaru zo zahraničia bez jeho ďalšieho spracovania (predaj tovaru nakúpeného v jedn… )
 • Referenčná sadzba (od 1. januára 2009 sú referenčnými sadzbami na Slovensku EURIBOR, EURIBID a EONIA. Tieto sadzby urču… )
 • Referenčný index (Indikátor, s ktorým sa porovnáva výkon fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Benchmark index… )
 • Referenčný indikátor (Referenčný indikátor, teda index, alebo modelové portfólio, ktoré používa manažér fondu ako štandard… )
 • referenčný model / reference model (Model, ktorý popisuje celkovú štruktúru systému a charakterizuje ciele systému a základné rozdelenie… )
 • Refinancovanie pôžičky (Jedná sa o prevod pôžičky do inej spoločnosti, kde splácate za výhodnejších podmienok (s nižšou mesa… )
 • Refinančný repo tender (Repoobchod centrálnej banky, ktorým centrálna banka dodáva peniaze do sektora tak, že kupuje so spät… )
 • Reflektor (Rád z úzadia zvažuje skúsenosti a pozerá sa na ne z rôznych uhlov, zbiera údaje z (prvej ruky) a pre… )
 • Refunds ((rebates) – Zľavy, úhrady z ceny; záruka firmy, že spotrebiteľa za určitých podmienok odmení priamo… )
 • regálový stohovací žeriav (Žeriav s vertikálnym stĺpom pohybujúcim sa v uličke medzi regálmi… )
 • regeneračné plánovanie (Plánovacia technika, ktorou sa úplne prepracuje výrobný plán, často prostredníctvom všetkých materiá… )
 • Regionálna infraštruktúra (špecifická priorita NSRR, pozostávajúca z občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia… )
 • register študentov (Register študentov slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je… )
 • Register (abecedný zoznam vybraných slov (kľúčových slov) a termínov s odpovedajúcimi číslami strán dokumentu… )
 • registrácia objednávky (Zaregistrovanie prijatých objednávok… )
 • registrácia obstarávacej objednávky (Registrácia všetkých obstarávacích objednávok, ktoré boli doručené… )
 • Registrácia (Registrácia je predloženie technických materiálov Agentúre, a ak je treba, aj správy o chemickej bez… )
 • registrované sídlo spoločnosti (Je to oficiálne registrované sídlo spoločnosti, kde úrady zasielajú všetku poštu. Môže byť kdekoľvek… )
 • Registrujúci (Je výrobca alebo dovozca látky, alebo výrobca alebo dovozca výrobku, ktorý predkladá žiadosť o regis… )
 • Regres ((Postih, v angl. counterclaim) – Vymáhanie záväzku od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil u… )
 • Regresný koeficient (Regresný koeficient (regression coefficient) udáva zmenu endogénnej premennej pri jednotkovej zmene… )
 • Regulačný diagram ((graf) – Grafické zobrazenie vlastností procesu prevedením nakreslených hodnôt… )
 • regulačný kanálový podávač (Podávač, ktorého unášacím prostriedkom je otočné hrablicové koleso podávajúce materiál žľabovým kaná… )
 • Regulárna matica (Regulárna matica (regular matrix) je matica, ktorej determinant je rôzny od nuly… )
 • reimport (1. Dovoz tovaru, ktorý bol predtým vyvezený do cudziny. 2. Dovoz tovaru z krajiny, v ktorej tovar ne… )
 • Reinvestované dividendy (Investori fondu majú možnosť dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, ale ich r… )
 • Reklama (Oznámenie, obvykle platené, informujúce o výrobkoch alebo službách, ktorého cieľom je podporiť ich p… )
 • reklamácia (Mimosúdne uplatnenie nároku z prepravne zmluvy (najmä pri strate, poškodení, prekročení dodacej leho… )
 • reklamačný list (Záznam o žiadosti po pátraní po správnom dodaní zásielky, spísaný na predpísanom formulári, na ktoro… )
 • reklamačný nárok (Nárok vyplývajúci zo zodpovednosti dopravcu za spôsob vykonania prepravy alebo z iných dôvodov… )
 • Reklamné a darčekové predmety (Predmety, ktoré slúžia na motiváciu mimo predaja a nákupu… )
 • Rekonvalescencia (zotavovanie sa po operácii, chorobe… )
 • rektejner (Prepravný prostriedok rámovej konštrukcie na bezpečné naloženie a fixáciu kontajnerov… )
 • rektor (Je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Práva a pov… )
 • rektorát (Administratívny, hospodársky a organizačný útvar vysokej školy, úrad rektora… )
 • Rekurzívna sústava (Rekurzívna sústava (model) je charakterizovaná len jednostrannými spätnými väzbami… )
 • rekvalifikačné štúdium (Druh celoživotného vzdelávania zameraného na zmenu kvalifikácie (preškolenie) účastníka vzdelávania… )
 • Relatívna časová kategória (špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii. Relatí… )
 • Reliability / Spoľahlivosť (Štúdia pravdepodobnosti, že produkt alebo služba bude prevádzaná tak ako bolo určené, za stanovených… )
 • Rendering (je to proces, pri ktorom je rôznymi výpočtami generovaný z 3D scény dvojrozmerný obrázok… )
 • Renta (Je to pravidelný príjem, plynúci z vlastníctva majetku, ktorý môže byť vo finančnej alebo inej forme… )
 • rentabilita (Čistý zisk vyjadrený ako percento z kapitálu z ktorého bol získaný… )
 • Repo obchod (REPO obchod centrálnej banky, ktorého účelom je dodať likviditu do peňažného sektora… )
 • Repo sadzba (Cena (úrok), za ktorú centrálna banka poskytuje alebo sťahuje peňažné fondy v repo tendroch alebo re… )
 • Repo tender (Pôžička zabezpečená spravidla štátnymi cennými papiermi, pri ktorej sa víťaz vyberá na základe najle… )
 • REPO tender sadzba (používa sa pri obchodovaní medzi NBS a komerčnámi bankami. Vypočítava a zverejňuje ju NBS. Je to pri… )
 • Reputation management (Budovanie mena a reputácie spoločnosti prostredníctvom premyslených a cielených krokov… )
 • Res iudicata (Vec rozhodnutá… )
 • Reset test (Reset test (Re gression S pecification E rror T est) je všeobecným testom chybnej špecifikácie mode… )
 • Resist (Psychologická hodnota v technickej analýze, hodnota odporu, o ktorej sa na základe minulého vývoja p… )
 • Reštartovať (prechodník. Proces, v dôsledku ktorého prvé očakávania sa transformujú na ďalšie očakávania, ako nap… )
 • Retail banking (je bankovníctvo zamerané na fyzické osoby (hypotekárne úvery, spotrebné úvery, platobné karty, vklad… )
 • reťazcové efekty (Nežiaduce javy postupujúce logistickým reťazcom. Najčastejšie ide o tzv. efekt zosilnenia, prehnanou… )
 • reťazec činností ((všeobecne) – Cesta medzi rôznymi polohami v sklade a / alebo fyzikálnymi procesmi a / alebo meracím… )
 • reťazec zásob (Všetky zásoby podnikateľského reťazca, ktoré sa so zreteľom na ich stupeň môžu navzájom ovplyvňovať… )
 • reťazec ((v integrálnej logistike) – Ideálne základné zloženie tovarového toku pre kombináciu výrobok / trh…. )
 • reťazový clonový podávač (Podávač, ktorého unášacím prostriedkom sú článkové reťaze zavesené na otáčajúcom sa bubne… )
 • reťazový dopravník ((redler) – Dopravník, pozostávajúci z dvoch alebo viacerých pruhov reťaze bežiacich v paralelných dr… )
 • reťazový korčekový elevátor (Korčekový elevátor, ktorého korčeky sú na zadnej stene alebo na bokoch pripevnené na jednu, príp. na… )
 • reťazový latkový dopravník (Dopravník zhotovený ako plechový žľab, na dne ktorého sa pohybuje nekonečný reťazový pás, prepojený… )
 • reťazový ohreblový dopravník (Ohreblový dopravník, ktorého ťažným prostriedkom je reťaz… )
 • reťazový závesný dopravník (Závesný dopravník, ktorého ťažným (pohybovým) mechanizmom je pohybujúca sa reťaz (zvyčajne špeciálna… )
 • retencia (Zadržanie tovaru… )
 • Reuters (Spravodajská agentúra prinášajúca finančné spravodajstvo, aktuálne hodnoty výmenných kurzov, úrokový… )
 • Revalvácia (Oficiálne zhodnotenie meny voči zahraničnej mene… )
 • Revidovaná Lisabonská stratégia (Vo svetle meškania členských krajín pri plnení cieľov Lisabonskej stratégie sa rozhodla EÚ stratégiu… )
 • Revolvingový úver (čerpá klient opakovane prostredníctvom úverovej karty, na ktorej má dohodnutý určitý finančný limit… )
 • Rez písma (B tučné (bold), I kurzíva (italic), U podčiarknuté písmo (underline), + ich kombinácie… )
 • Rezervotvorné poistenia (Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období p… )
 • rezervy dopravy (Rezervy vo využití jestvujúcej dopravnej techniky, technológie a organizácie práce… )
 • rezervy (1. (Všeobecne) Množstvo tovaru, ktoré má byť rozvezené, doručené, vydané atď. a ktorému už vypršal p… )
 • Rezident (Klient, ktorý je platcom daní v SR: Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, Právnická… )
 • Rezíduá (Rezíduá (reziduály) sú rozdielom medzi skutočnými hodnotami a vyrovnanými hodnotami… )
 • Reziduálny súčet štvorcov (Reziduálny súčet štvorcov (RSŠ; Residual Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok pozorovaní skuto… )
 • réžia (Typ hospodárenia, v ktorom materiál zostáva vlastníctvom zákazníka… )
 • režijná objednávka (Výrobná objednávka na základe režijného systému… )
 • režijné zásoby (Zásoba tovaru skladovaného v skladoch výrobcu ako výsledok hospodárenia s majetkom zákazníka… )
 • Rho opcie (Vyjadruje citlivosť ceny opcie na zmenu úrokovej sadzby… )
 • Riadenie aktív pre individuálnych a inštitucionálnych investorov (Riadenie aktív pre individuálnych a inštitucionálnych investorov, pri ktorom manažér môže predávať a… )
 • riadenie dopravy / traffic management (Riadenie dopravných tokov (ľudí, vozidiel a tovaru) opatreniami pre riadenie požiadaviek dopravnými… )
 • riadenie dopytu (Funkcia zisťovania a riadenia všetkých nezávislých dopytov na produkty, aby sme sa ubezpečili, že hl… )
 • riadenie informácií (Riadiaca činnosť získavania, analýzy, podržania, vyhľadávania a roztriedenia informácií… )
 • riadenie kapacity (úlohou riadenia kapacity je zabezpečiť, aby sa dostatočne vychádzalo v ústrety krátkodobým a dlhodob… )
 • Riadenie kvality (Časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek na kvalitu… )
 • riadenie mobility / mobility management (Riadenie požiadaviek na dopravu a dopravné toky (ľudí, dopravných prostriedkov a tovaru) buď podľa i… )
 • riadenie ponuky / supply control (Opatrenia ovplyvňujúce dopravu zmenou výkonu existujúcich dopravných zariadení alebo zavedením alter… )
 • riadenie požiadaviek na dopravu (transport demand managementOpatrenia ovplyvňujúce požiadavky na dopravu a dočasne alebo na určitom ú… )
 • riadenie pracovných úloh (Výber a usporiadanie dostupných pracovných úloh, ktoré majú byť vykonané v samostatnom pracovisku a… )
 • Riadenie procesov (Stav, kde sa využívajú štatistické techniky na sledovanie a riadenie určitého procesu aby sa dosiahl… )
 • Riadenie rizík (Proces výpočtu rizika a vytvorenia spôsobov na jeho minimalizáciu alebo na zvládnutie straty, napr…. )
 • Riadenie rizika (podstatné meno. Donedávna, proces v rámci ktorého sa banky spoliehali na peniaze iných ľudí, a potom… )
 • riadenie zásob (Odvetvie podnikového riadenia, ktoré sa zaoberá plánovaním a kontrolou tovaru na sklade… )
 • riadený podľa objednávky ((Výrobné prostredie) Druh výroby, ktorá vie veľmi málo o tom, čo objednať alebo vyrobiť, až kým nedo… )
 • Riadiace premenné (Riadiace premenné hrajú úlohu nástrojov hospodárskej politiky. Slúžia k realizácii zámerov makroekon… )
 • Riadiaci orgán (Každý verejný alebo súkromný orgán alebo útvar na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni nom… )
 • Riadiaci orgán, RO (Národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý j… )
 • Riadkovanie (je hustota riadkov na stránke… )
 • RID (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru… )
 • Riečny nákladný list (Prepravný dokument, ktorý vydáva dopravca prepravcovi tovaru po rieke, zahŕňajúci prijatie tovaru na… )
 • rigorózne konanie (Na rigorózne konanie sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister. P… )
 • Rímske zmluvy (Ministri zahraničných vecí Šestky, t. j. Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Holandska a Luxem… )
 • Ringi (Kolektívne rozhodovanie, v ktorom dokumentácia prechádza od jedného vedúceho ku ďalším, aby im títo… )
 • Ringi-sho (Dokument používaný v procese prijímania rozhodnutí ringi, manažéri na ňom zaznačujú svoje zúčastneni… )
 • Risk manažment ((manažment rizika) – metodický prístup k riadeniu rizík. Skladá sa zo štyroch fáz: identifikácia a a… )
 • riskovanie chýbajúcich zásob (Akceptovanie rizika mať malé zásoby príslušného druhu tovaru. Používa sa to pri kalkulovaní bezpečný… )
 • RIV (Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov… )
 • Riziko krajiny (Potenciálne výkyvy zahraničných akcií, alebo potenciálne riziko nesplatenia štátnych dlhopisov. Angl… )
 • riziko menovej transakcie (Riziko menovej transakcie voči súčasným transakciám, medzi momentom uzavretia dohody a momentom plat… )
 • Riziko (Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového… )
 • Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu. (Riziko, že emitent dlhopisu nespatí načas výnos a dlžnú sumu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Cr… )
 • riziková suma (Je rozdiel medzi aktuálnou výškou Poistnej sumy pre prípad smrti a Kapitálovou hodnotou poistnej zml… )
 • Rizikové poistenia (Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná uda… )
 • Rizikové poistenie (poistenie, ktoré neobsahuje sporivú zložku, pokiaľ sa nič nestane, poistné sa nevracia”… )
 • rizikové poistné (Je časť Poistného platená za riziko smrti, ktorá zodpovedá aktuálnemu veku Poisteného, jeho pohlaviu… )
 • Road show (Promo tím postupne navštevuje vybrané miesta a ponúka produkt zábavnou formou v exteriéroch… )
 • Ročná percentuálna miera nákladov ((RPMN) – RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie s… )
 • Ročná účtovná závierka (– overuje ju audítor… )
 • ročné obdobie ((sezóna) – 1. Obdobie počas roka charakterizované určitou skutočnosťou, vlastnosťou alebo udalosťou… )
 • Ročné poplatky (Sú to pevne stanovené ročné poplatky offshore spoločnosti. Všeobecne platí offshore spoločnosť tieto… )
 • ročník (V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách sa za kontrolnú etapu štúdia pokla… )
 • ročný trend predaja (Predpokladané ročné ukazovatele (na tento, alebo budúci rok) založené na extrapolácii mesačných norm… )
 • Rodičovská kategória (je o jednu úroveň vyššie než iná kategória v rámci hierarchie. Napríklad hlavný sklad je rodičovskou… )
 • Rodinný dom (je budova určená hlavne na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, má najviac… )
 • Rodiny, alebo jednotlivci (Majú svoje príjmy a tie vydávajú na nákup spotrebných statkov. Zo svojich príjmov môžu aj sporiť a t… )
 • rohový prvok kontajnera (Nosná rohová časť kontajnera umožňujúca manipuláciu, stohovanie a fixáciu kontajnera… )
 • rohový stĺpik kontajnera (Zvislá časť rámu umiestnená v rohu kontajnera, ktorá tvorí celok s rohovými prvkami a spája horný a… )
 • ROI – Return on investment (Pomer investovaných prostriedkov k zisku, ktoré priniesli, z ktorých je možné zistiť či bola reklamn… )
 • rok – gregoriánsky rok (Časové obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Kalendárny rok začína 1. januára o 00. 00 h… )
 • rokovací poriadok (Kolektívne orgány zriadené na vysokej škole alebo fakulte sa pri svojej činnosti riadia zásadami, uv… )
 • Rokovanie obecného zastupiteľstva (– aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslanco… )
 • Rollover ((rolovanie) – predĺženie doby do prepadnutia kontraktu o ďalšie obdobie spojené s aktualizáciou jeho… )
 • rolovací náves (Špeciálny náves pre koncovú prepravu a ukladanie na palube lodí typu RoRo. Tiež sa to týka návesov t… )
 • RO-RO ((Roll on – Roll off) – Preprava celých cestných súprav na plochých riečnych alebo špeciálnych námorn… )
 • rospekt cenného papiera (Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o podielových fondoch, akciách, dlhopisoch a iný… )
 • rovinné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorým sa dopravuje materiál vždy na unášacom prostriedku nad nosnou konštrukci… )
 • rovinný konvejer (Konvejer, ktorý sa pohybuje len v zvislej rovine; dráhu má riešenú tak, že vo vodorovnej vetve sa ko… )
 • rovná prepravka (Prepravka, ktorej priľahlé steny a dno sú navzájom kolmé… )
 • rovná ukladacia debna (Ukladacia debna, ktorej priľahlé steny a dno sú navzájom kolmé… )
 • rovnomernosť (údaje spriemerované matematickým úkonom alebo graficky, ako napríklad metódou najmenších štvorcov al… )
 • Rovnoprávnosť (Rovnosť je stav rovnocennosti. To znamená, že žiadna osoba nie je hodnotnejšia než iná, nech má akýc… )
 • Rovnosť príležitostí (zameriava sa na vytváranie takých podmienok, ktoré by viedli k posilňovaniu rovnakého prístupu všetk… )
 • Rovnováha na trhu (Taká situácia, kedy nevzniká tendencia k zmene. Ani predávajúci, ani kupujúci nemajú dôvod meniť svo… )
 • rozdelenie dávky (Rozdelenie dávky na dve, alebo viac subdodávok a zároveň ich zadelenie do identických, alebo veľmi p… )
 • rozdelenie dodávky (Systém v ktorom je objednané veľké množstvo tovaru za účelom zachovania nízkej ceny, ale veľká dodáv… )
 • rozdelenie spôsobu dopravy / modal split (Rozdelenie cesty medzi jednotlivé druhy dopravy – MODAL SPLIT – The distribution of trips between tr… )
 • rozdelenie zoskupenia (Rozdelenie zoskupenej zásielky na jednotlivé časti… )
 • rozdeľovací bod – /dp/ (Bod v priamke produktu, kam preniká zákazníkova objednávka. Práve tu sa stretávajú objednávkou hnané… )
 • Rozdeľovací bod (Bod v priamke produktu, kam preniká zákazníkova objednávka a kde sa stretávajú objednávkou hnané a p… )
 • rozdiel zásob (Rozdiel medzi aktuálnym a vypočítaným stavom zásob a / alebo zapísaným stavom zásob… )
 • rozhodnutie o prijatí/neprijatí (Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhodnotiť písomne do 30 dní a musí byť doručen… )
 • Rozhodnutie z Karlsruhe (Karlsruhe je sídlom Nemeckého spolkového Ústavného súdu. Rozhodnutie sa týkalo podnetu zo strany opo… )
 • Rozhodovací proces v EÚ (Rozhodovací proces v EÚ pri prijímaní všeobecnej legislatívy je výsledkom spolupráce najmä Európskej… )
 • Rozhodovanie systematické (Metóda výberu ďalších krokov, po získaní a vyhodnotení informácií a zvážení nákladov a prínosov rôzn… )
 • Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu (Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky -… )
 • rozkladací obal (Obal, ktorého konštrukcia umožňuje rozložiť ho uvoľnením spojov na jednotlivé diely a znova h zložiť… )
 • Rozmerová skúška (Rozmerová skúška je skúškou, ktorou sa zisťuje identifikácia modelu. Nutnou a postačujúcou podmienko… )
 • rozmiestnenie výrobkov (Umiestnenie výroby určitého výrobku do príslušného výrobného strediska… )
 • Rozostavaná budova / rozostavaná stavba (rozumieme tým budovu/stavbu, ktorá ešte nebola skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím. Takáto stavba m… )
 • rozpis dodávok – rozpis zásielok (Proces zostavenia a vykonania doručení dodávok na základe objednávok alebo dodávateľského plánu s dô… )
 • rozpis úrovne (Harmonogram, ktorý rozpisuje materiálové a pracovné požiadavky… )
 • rozpis (Stanovenie detailov skutočností, alebo vecí vrátane času a časovej postupnosti. 1. (Všeobecne) Umies… )
 • Rozpočet obce (– základom fin. hospodárenia. Obsahuje príjmy/výdavky, fin. vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu s… )
 • rozpočet verejnej vysokej školy (Verejná vysoká škola zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Výnosmi… )
 • rozpočet (úloha, norma alebo limit týkajúci sa objemu (množstva) nákladov, investícií a finančných výsledkov,… )
 • Rozpočtová kapitola (Ministerstvo alebo iná štátna organizácia, ktorej výdavky a príjmy sú samostatne vyčlenené v rozpočt… )
 • Rozpočtový proces (Zákonom upravené postupy pre prípravu, analýzu, realizáciu a hodnotenie štátneho a verejného rozpočt… )
 • Rozptyl (Rozptyl (variance) je synonymom pre termín variabilita. Kedže rozptyl je vyjadrený v štvorcových mer… )
 • Rozsah poistného krytia (Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za… )
 • rozsah výrobkov (Celok všetkých druhov výrobkov dodaných dodávateľom… )
 • rozšírená súpiska materiálu (Súpiska materiálu, ktorá berie do úvahy a zároveň plánuje použiteľnosť a využitie vedľajších produkt… )
 • Rozširenie práce Job enlargement (Rozšírenie právomocí spojených s výkonom práce, technika nefinančnej motivácie zamestnancov na zvýše… )
 • Rozumný kontrolný dôkaz (informácia, ktorá je ekonomická v tom, že cena zhromažďovania je primeraná s výsledkom, ktorý kontro… )
 • rozvoj (1. (Všeobecne) Všeobecné tendencie, trend určitých premenných veličín (napr. hospodársky rozvoj). 2… )
 • rozvoz (Opakujúca sa preprava zásielok z toho istého miesta do rôznych miest určitej oblasti podľa dohodnuté… )
 • rozvozná linka (Linka zabezpečujúca rozvážanie určitého druhu zásielok alebo výrobkov cestnými vozidlami pre motorov… )
 • rozvrh (Časový a priestorový plán konania výučby… )
 • rozvrhnutá súpiska materiálu (Forma viacúrovňovej súpisky materiálu. Predkladá najvyššiu úroveň submontáži, čo najbližšie k ľavému… )
 • rozvrhnutie (Súpis každého základného druhu materiálu a príslušného požadovaného množstva, ako aj každého z ich p… )
 • RPMN ((ročná percentuálna miera nákladov) – Jedná sa o celkové ročné náklady na pôžičku. RPMN zahrňuje úro… )
 • rubopis, indosament (Prenos práva na získanie dodávky tovaru od dopravcu tým, že sa adresát podpíše na opačnej strane nák… )
 • Ručenie (je povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa pokiaľ tak neurobil dlžník. Je to zaručovací vzťah medzi… )
 • Ručením (rozumieme povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, že tak neučiní dlžník. Ručenie nie je z… )
 • Ručiteľ (Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí… )
 • Ručiteľom (je osoba poskytujúca ručenie (berie na seba voči veriteľovi záväzok, že pohľadávku uhradí, pokiaľ ta… )
 • ručná nakládka (Nakládka bez použitia mechanizačných prostriedkov… )
 • Rušeň (Hnacie vozidlo určené na uvedenie do pohybu, ťahanie alebo tlačenie dráhových vozidiel, neprispôsobe… )
 • rýchla objednávka (Objednávka, ktorá pre nejaký dôvod musí byť splnená v kratšom čase ako je normálny čas na realizáciu… )
 • Rýchle pôžičky (Sú to vysoko úročené krátkodobé pôžičky, poskytované špecifickými podnikmi (nebankové subjekty), kto… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 5.12.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár