(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom P (PN-PP).

Ekonomické pojmy PN-PP:

 • pneumatická doprava prevzdušňovaním (Pneumatická doprava prevzdušneného prašného, múčneho alebo krupičného materiálu tokom po pórovitej p… )
 • pneumatická doprava puzdrami (Pneumatická doprava puzdier s uloženým materiálom; puzdro tvorí piest v potrubí (potrubná pošta) a p… )
 • pneumatická doprava vznášaním (Pneumatická doprava, pri ktorej sa materiál pôsobením dynamických síl dopravného plynu vznáša v potr… )
 • pneumatická doprava (Premiestňovanie sypkého materiálu, príp. rôznych predmetov uložených v puzdrách, unášaných prúdom do… )
 • PNM (Prekročená nakladacia miera… )
 • Pobytový tábor (je účelové zariadenie Ministerstva vnútra SR. Žiadateľ o azyl má právo zdržiavať sa v ňom počas celé… )
 • Počet stupňov voľnosti (Počet stupňov voľnosti je že rozdiel počtu pozorovaní a počtu vysvetľujúcich premenných. Vzhľadom na… )
 • Počiatočná hodnota podielu (je hodnota prvého podielu vyjadrená v EUR (prípadne inej mene) a je určená štatútom podielového fond… )
 • Počítač (je technické zariadenie, ktoré slúži na spracovanie informácií, čiže zariadenie, ktoré dokáže prijím… )
 • Počítačová kriminalita (je uznačenie trestného činnu zameraného proti počítačom ako aj trestné činy páchané pomocou počítača… )
 • Počítačové právo (je súbor právnych noriem, ktoré upravuju vzťahy, týkajúce sa autorov programov, počítačov a systémov… )
 • Počítačový vírus (je zvláštny program, ktorý je schopný vytvárať svoje kópie, svoje spustenie zabezpečuje tak, že sa p… )
 • podaj zásielky (Odovzdanie zásielky dopravcovi na prepravu; uskutočnený je okamihom prijatia zásielky na prepravu… )
 • podávač s vratným pohybom (Podávač, ktorého unášacim prostriedkom je podložka s posuvným alebo kývnym vratným pohybom; podľa ko… )
 • podávač s vyhŕňacím kolesom (Podávač, ktorého unášacím prostriedkom je vodorovne otočné vyhŕňacie koleso… )
 • podávač (Zariadenie na rovnomerné podávanie stanoveného množstva materiálu medzi zásobníkom a pracovným stroj… )
 • podávateľ (Osoba alebo organizácia odovzdávajúca dopravcovi zásielku na prepravu (nemusí byť odosielateľom)… )
 • podiel na prebytku poistného (Pri väčšine poistení ide spravidla o dlhodobé poistné zmluvy. Výpočet splátok je založený na opatrno… )
 • Podiel na trhu (kvalitatívny ukazovateľ úspešnosti podnikateľského subjektu vo vzťahu k ostatným subjektom podnikajú… )
 • Podiel na výnose (časť výnosu dosiahnutého z investovania zodpovedajúcich matematických rezerv rozdelená medzi poisten… )
 • podiel trhu (Podiel predaja (vyjadrený kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi) určitej kategórie výrobkov jedné… )
 • Podiel (predstavuje určený podiel na majetku podielového fondu. Podiely sú rovnaké časti, na ktoré je rozdel… )
 • Podielnik (je investor, ktorý nadobudol podielové listy. Investor, ktorý nadobudol podie… )
 • podielová jednotka (Je pohľadávka Poistníka voči Poistiteľovi, ktorej výška sa rovná hodnote podielu Fondu HF určeného v… )
 • Podielové fondy (Subjekt, ktorý zbiera peniaze prostredníctvom predaja podielových listov a investuje ich s cieľom čo… )
 • podielové zásobovanie (Spôsob prepravy služobných zásielok v jednom vozni s jednou sprievodkou pre služobné zásielky s post… )
 • Podielový fond – otvorený – OPF (Podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list… )
 • Podielový fond – uzavretý – UPF (Podielový fond, ktorého vydané podielové listy správcovská spoločnosť nemá povinnosť odkupovať späť… )
 • Podielový fond (je zložený z majetku, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré… )
 • Podielový list (je cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom pod… )
 • Podkladové aktívum (Aktíva, s ktorými sa na trhu s futuritami uskutočňujú termínové obchody, napríklad cenné papiere, ko… )
 • podľa hodnoty (V pomere ku hodnote: fráza používaná na určité dopravné poplatky a clo uložené na tovar, majetok atď… )
 • podlaha kontajnera (Nosná konštrukčná časť prenášajúca zaťaženie nákladu a dynamických síl motorového vozíka na spodok k… )
 • podlaha palety (Časť palety na ukladanie materiálu alebo na uloženie palety… )
 • podmienečná preprava vecí (Preprava vecí viazaná na splnenie osobitných prepravných podmienok… )
 • podmienečne prepravovaná vec (Vec (tovar, predmet, látka), ktorej preprava je dovolená, len keď sú splnené osobité prepravné podmi… )
 • Podmienený index matice (Podmienený index matice (condition index -) identifikuje multikolinearitu, ale neurčuje premenné so… )
 • podmienky dodania – dodacie podmienky (1. (Všeobecne) Všetky podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom z dôrazom na dodanie tovar… )
 • podmienky námorného dopravcu (Podmienka prepravy označujúca, že rozdelenie poplatkov za nakládku a vykládku medzi dovozcu, príjemc… )
 • Podmienky poskytnutia (Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla dlžníkovi úver… )
 • podmienky (1. Čokoľvek, požadujúce splnenie požiadaviek pred plnením a dokončením niečoho. 2. Zmluvné ustanoven… )
 • Podmnožina kategórií (skupina kategórií, vytvorená na oddelenie informácií, ktoré majú spoločné nejaké kritérium: kategóri… )
 • podnik (Prevádzkáreň, v ktorej prebieha výroba jednej alebo viacerých tovární. Podnikový manažér je zodpoved… )
 • Podnikateľ (Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú z… )
 • Podnikateľská činnosť poisťovní (Viď heslo investičné operácie poisťovní… )
 • Podnikateľská úverová linka (Automatická služba pre klientov so zriadeným flexibiznis účtom. Klient môže čerpať úver bez potreby… )
 • Podnikateľské prostredie (Prostredie, ktoré obklopuje podnikateľský subjekt, ako napríklad konkurencia, inštitúcie vydávajúce… )
 • podnikateľský sektor (Časť obchodnej činnosti so spoločnou charakteristikou napr. priemyselný, chemický, potravinársky veľ… )
 • podniková logistika (Oblasť účelových aplikácií logistického prístupu, ktoré vychádzajú z bezprostredných požiadaviek a z… )
 • podopretý nakladací výložník (Výložník, ktorý je jedným koncom uložený na spodku kolesového rýpadla a druhým koncom je podopretý p… )
 • podopretý vysokozdvíhací vozík (Vysokozdvíhací vozík s vidlicami (alebo s plošinou) umiestenými nad rámom, ktorý bremeno zdvíha a pr… )
 • Podpisový vzor (Listina, v ktorej si klient uvádza osoby oprávnené konať v jeho mene… )
 • Podpoistenie (poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet a stanovenie vý… )
 • podpora predaja (1. Marketingové aktivity, odlišné od osobného predaja, reklamy a propagácie, ktoré stimulujú nákup u… )
 • Podporená znalosť (Všetky značky alebo produkty v danom segmente, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na… )
 • podpovrchový dopravný prostriedok (Dopravný prostriedok určený na prepravu osôb a vecí (nákladov) na podpovrchovej komunikácii; t. j. na… )
 • podrobné časové plánovanie (časové plánovanie prevádzky Stanovenie úloh na splnenie východzieho cieľu a/alebo dátumov ukončenia… )
 • podsystém ((subsystém) – a) Všeobecne – časť systému (ktorého prvky vykazujú voči sebe bohatšiu interakciu než… )
 • podtlaková pneumatická doprava (Pneumatická doprava vznášaním, pri ktorej dopravný plyn má v potrubí po celej dĺžke nižší tlak, ako… )
 • podúrovňové vykladacie zariadenie (Vykladacie zariadenie umiestnené čiastočne pod úrovňou terénu; jeho unášacím prostriedkom sú rôzne v… )
 • podvesné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorého závesy prepravujú materiál vo vodorovných úsekoch (s viacerými zmenami… )
 • podvesný dopravník (Okružný závesný reťazový dopravník, ktorého jazdce nesú bremená pod dráhou umiestnenou vo výške na z… )
 • Podvod (Úmyselné konanie, ktorým niekto uvedie inú osobu do omylu alebo využije jej omyl na obohatenie seba… )
 • podvojný náves (Cestný náves špeciálnej konštrukcie, ktorý je po uložení a prichytení na špeciálne železničné podvoz… )
 • podzemný zásobník (Stavebný objekt na prekládku, príp. skladovanie spravidla sypkých materiálov, ktorý je aspoň dvoma t… )
 • Pohľadávka banky (Pohľadávka banky voči dlžníkovi na zaplatenie úveru alebo vrátenie plnenia poskytnutého na základe z… )
 • pohľadávka (Právna zodpovednosť za následky nevykonaných úkonov. Account Receivable (pohľ… )
 • pohotovosť dopravného prostriedku (Komplexná vlastnosť dopravného prostriedku zahrňujúca jeho bezporuchovosť a opraviteľnosť v podmienk… )
 • pohotovostná doprava (Nepravidelná doprava vyvolaná náhlou prepravnou potrebou (napr. pri živelných pohromách, dopravných… )
 • pohotovostná zásielka (Zásielka vyvolaná náhlou prepravnou potrebou, napr. pri živelnej pohrome, dopravnej nehode, pri náhl… )
 • pohyb tovaru (Tovarový tok určitého produktu alebo skupiny produktov vyjadrený v kvantitatívnych alebo finančných… )
 • pohyblivá perióda plánovania (Plánovanie aktivít s vyhliadkou presného počtu časových úsekov, pri ktorom sa nový úsek pridáva za p… )
 • pohyblivé schody (Dopravné zariadenie skladajúce sa z ramien a stupňov na nekonečnom páse s článkami usporiadanými do… )
 • pohyblivý priemer – vážený priemer (Priemer po sebe idúcich čísiel v časových sériách, v ktorom sa množstvo údajov vyberá takým spôsobom… )
 • pohyblivý ročný priemer (Priemer po sebe idúcich čísiel počas 12-mesačného obdobia za každý mesiac. Priemer sa nazýva pohybli… )
 • pohyblivý ročný súčet (Finančná a/alebo kvantitatívna hodnota určitej premennej veličiny (požiadavka, obrat, výroba) za pos… )
 • Point of purchase ((POP) – Pomôcky na mieste predaja, ktoré zostávajú na mieste predaja i po nákupe tovaru zákazníkom (… )
 • Point of sales ((POS) – Pomôcky podporujúce nákup, ktoré si zákazník odnáša spolu so zakúpeným produktom (príbalové… )
 • poistená zásielka (Zásielka, ktorú prepravca poistil proti škodám, ktoré môžu vzniknúť za prepravy… )
 • Poistenec / Poistený (fyzická osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje… )
 • Poistenec dôchodkového poistenia (Krátka definícia: Poistenec dôchodkového poistenia. Definícia podľa zákona: (§ 6, § 15 a § 249 zákon… )
 • Poistenec ((poistený) – Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez o… )
 • Poistenie domácností (Tento druh poistenia je konštruovaný ako združené poistenie súboru vecí, ktoré sa nachádzajú v domác… )
 • Poistenie liečebných nákladov (Druh rizikového poistenia, zabezpečujúci úhradu nákladov spojených s ošetrením a nevyhnutným liečení… )
 • Poistenie majetku (Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poist… )
 • Poistenie miest a obcí (Poistenie vytvorené za účelom krytia majetku a záujmov miest a obcí… )
 • poistenie na čas (Druh dopravného poistenia kaska (lode, lietadla) na určitý čas, počas ktorého dopravný prostriedok m… )
 • Poistenie na prvé riziko (Poistenie, ktoré sa uplatňuje pri neznámych rizikách, v ktorom sa spresňujú poistné podmienky a výšk… )
 • Poistenie osôb (Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým, ak nastane ná… )
 • Poistenie pohrebu (Druh rizikového poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vyst… )
 • poistenie pred stratou (1. (Cenové výkyvy) Keď kúpime alebo predáme skôr a viac, než skutočne potrebujeme, aby sme tak chrán… )
 • Poistenie proti zneužitiu karty (poskytuje Home Credit ku všetkým kreditným kartám. Okrem finančnej škody vzniknutej zneužitím karty,… )
 • Poistenie schopnosti splácať (Poistenie, ktoré Vám zaručí, že v prípade vzniku poistnej udalosti (dôjde k tomu, že nebudete schopn… )
 • Poistenie súkromné (Je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatň… )
 • Poistenie úrazu (Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným náhlymi… )
 • poistenie úveru (Je to označenie pre rôzne typy poistenia, ktoré majú chrániť splácanie úveru pred rôznymi rizikami… )
 • poistenie v redukovanom stave (Je stav poistky, pri ktorom sa poistné neplatí – poistná čiastka je znížená (redukovaná)… )
 • Poistenie verejné (Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými druhmi v… )
 • Poistenie výdavkov (ponúka Home Credit k nákupu na splátky, hotovostným pôžičkám i kartám. Klientom v prípade straty zam… )
 • Poistenie zodpovednosti za škody (Vo všeobecnosti znamená, že poisťovňa preberá nároky poškodeného voči poistenému za škodu, ktorú poi… )
 • Poistenie zodpovednosti za výrobok (Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používa… )
 • Poistenie zodpovednosti (Je poistenie, pri ktorom má poistený právo, aby poisťovňa za neho zaplatila škodu, ktorú on spôsobil… )
 • poistenie (Zmluvné poistenie, kde sa jedna strana zaväzuje poistiť inú stranu a dať záruku voči strate alebo po… )
 • Poistenosť (Jeden z ukazovateľov úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťo… )
 • poistený (Je to osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. (Poistenec)… )
 • poistiteľ (Poisťovňa, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu. Je poisťovňa s licen… )
 • Poistiteľné riziko (Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle poistnotechnických podmienok prijať do poistenia… )
 • poistka (Potvrdenie o poisteníJe písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej… )
 • poistná doba (Doba trvania, na ktorú je poistenie dohodnuté. Je uvedená na poistnej zmluve. strong… )
 • poistná doložka (Klauzula v námornej poisťovacej politike stanovujúca, že žiadne skutočnosti poistiteľa, alebo poistn… )
 • Poistná ekonomika (Je častou ekonomiky, ktorá sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním: a) ekonomiky poistenia a b) ekonomi… )
 • Poistná hodnota (Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného… )
 • Poistná matematika (Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, tarifov,… )
 • Poistná náhrada (Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok pos… )
 • Poistná ochrana (Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje… )
 • Poistná politika (Súbor taktických a strategických opatrení smerujúcich k dosiahnutiu proporcionálneho rozvoja poisten… )
 • Poistná rezerva ((rezerva poistného) – Časť poistného určená v kalkulácii na krytie budúcich nárokov poisteného, príp… )
 • Poistná sadzba (cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívny… )
 • poistná suma (Dohodnutá suma vyplatená v prípade vzniku poistnej udalosti. V poistnej zmluv… )
 • Poistná udalosť (Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik… )
 • poistná zmluva (Doklad vydaný poisťovateľom, ktorý predstavuje zmluvu o poistení a dohodnuté podmienky tejto zmluvy,… )
 • Poistná známka (Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie… )
 • Poistné druhy (Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých, aleb… )
 • Poistné fondy (Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem účelové poistné fondy. Ide o rezervné fondy poisťovn… )
 • Poistné krytie (Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t. j. že poistený má náro… )
 • poistné obdobie (Časové obdobie, uvedené v poistnej zmluve, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné… )
 • Poistné odvetvie (Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského… )
 • Poistné operácie (Súbor pracovných postupov, ktoré sú realizované poisťovňou v súvislosti s poisťovacou činnosťou v pr… )
 • poistné plnenie v prípade úmrtia pri zmiešanom životnom poistení (Pri zmiešanom životnom poistení bude vyplatená v prípade smrti poisteného pred uplynutím poistnej do… )
 • poistné plnenie (Suma vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti – maximálne do výšky poistnej čiastky zvýšenej o prípadn… )
 • Poistné podmienky (Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné pois… )
 • Poistné pole (Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teri… )
 • Poistné potvrdenie (Insurance certificate (poistné potvrdenie) – ak predávajúci poskytuje poistenie, poistné potvrdenie… )
 • Poistné právo (Je častou právnej vedy, ktoré skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzť… )
 • Poistné rezerva (Zabezpečuje krytie záväzkov poisťovne splatných v budúcnosti voči klientom… )
 • Poistné rezervy (peňažné prostriedky poisťovne slúžiace ako zdroj krytia záväzkov vyplývajúcich z uzavretých a spravo… )
 • Poistné riziko (Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok… )
 • Poistné tarify (Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických… )
 • poistné typy – výrobky pre prípad potreby (Druh zásob, ktoré sa používajú na prevenciu nedostatočného zaťaženia vo výrobe. Preto sa teda dočasn… )
 • Poistné (Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábr… )
 • poistník (Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poistiteľom. Je to osoba, ktorej v… )
 • poistný certifikát (Doklad o poistnej zmluve… )
 • Poistný kmeň (Je to súbor poistných zmlúv, ktorý príslušná poisťovacia spoločnosť spravuje. Tiež sa označuje ako p… )
 • Poistný maklér ((broker) – Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie… )
 • poistný návrh (Návrh na uzavretie zmluvy o životnom poistení, ktorý predkladá poistník poistiteľovi… )
 • Poistný poradca ((agent) – zástupca poisťovne vykonávajúci nábor poistenia, ktorý nie je v pracovnom pomere v poisťov… )
 • Poistný trh (Poistný trh je trhom ponuky a dopytu po poistných produktoch. Ide o dynamicky sa rozvíjajúci organiz… )
 • Poistný vzťah (Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže r… )
 • Poisťovací monopol (Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu. Dominantné postavenie môže… )
 • Poisťovací spolok (Dobrovoľné združenie občanov na vykonávanie poistenia. Spolok vypláca svojim členom podľa dohodnutýc… )
 • Poisťovacia činnosť (Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udal… )
 • Poisťovacia spoločnosť (Hospodársky subjekt zaoberajúci sa poisťovaním (viď heslo poisťovanie), alebo zaisťovaním (viď hes… )
 • Poisťovanie (Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. Medzi súbor pracovných postupov patrí: dojednávanie p… )
 • Poisťovateľ (Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo sprost… )
 • Poisťovňa (Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť… )
 • Poisťovníctvo (Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v obl… )
 • pojazdná násypka (Zariadenie pojazdné po koľaji, ktoré usmerňuje nasypávanie hornín na dopravný pás v ľubovoľnom miest… )
 • pojazdnosť (Schopnosť určitého stroja alebo zariadenia pohybovať sa z miesta na miesto… )
 • Poka-yoke (Zariadenie pripájané ku strojom pre identifikáciu abnormálnych operácií… )
 • Pokladnicná poukážka ((treasury bill) – Krátkodobý dlhový listinný cenný papier, ktorého splatnosť je do 1 roka. Jeho nomi… )
 • Pokladničné poukážky ((Bills) – Krátkodobé cenné papiere, ktoré slúžia na prefinancovanie bežných potrieb podniku alebo št… )
 • Pokuta (– starosta môže FO alebo PO udeliť pokutu do 200 000, – Sk, ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu… )
 • politika kvality (celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality, oficiálne vyhlásené vrcholovým manažm… )
 • Póly rastu ((growth poles) – sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených v urbanizovanej… )
 • Pomoc de minimis (pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasled… )
 • Pomocná regresia (Pomocná regresia (auxiliary regression) je regresia, ktorá sa využíva predovšetkým pri testovaní nep… )
 • Ponuka (Offer (ponuka) – pod týmto pojmom sa rozumie špecifikácia služby so stanovením podmienok, ako napr…. )
 • poplatky spojené so štúdiom (Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný pro… )
 • Poplatky ((bankové poplatky, odplaty) – Poplatky sú cenou za bankové produkty a služby. Banky sú povinné zvere… )
 • Poplatok za počiatočné náklady (Poplatok účtovaný pri zrušené poistnej zmluvy s výplatou odbytného alebo pri prevedení na poistenie… )
 • Poplatok za predaj (Poplatok, ktorý musí investor zaplatiť, aby si mohol kúpiť cenné papiere fondu. Pojem totožný s loa… )
 • Poplatok za predaj, ktorý závisí od dĺžky investovania ( Konečné zaťaženie, alebo poplatok fondu vyberaný pri výbere investície z fondu, ktorý sa znižuje v… )
 • Poplatok za zmluvu (je jednorázový spracovateľský poplatok. Tento je určený najmä na administratívu pri príprave zmluvne… )
 • Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy (Poplatok účtovaný pri zrušení zmluvy s výplatou odbytného hradený znížením počtu akumulačných podiel… )
 • Poplatok (je peňažná čiastka, ktorá je pravidelne (najčastejšie mesačne) vyberaná za určitú službu (v prípade… )
 • Porovnávacie nakupovanie (Proces získavania informácií o produktoch a službách, s cieľom nájsť najvyššiu kvalitu alebo vlastno… )
 • Portfólio (Zásoba cenných papierov spravidla s rôznou mierou rizika. je súhrn všetkých i… )
 • porušene povinnosti poistníka pravdivo odpovedať na otázky poistiteľa (Ak poistníkovi alebo poistenému boli zamlčané, alebo nesprávne uvedené v čase uzavretia poistnej zml… )
 • POS ((platobný terminál) – POS, alebo platobný terminál je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umo… )
 • Poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi (poskytnutie finančných prostriedkov z výdavkov štátneho rozpočtu za zdroj EÚ a spolufinancovania štá… )
 • Poskytovateľ pomoci (orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému p… )
 • Poslanec je oprávnený (– predkladať OZ návrhy, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu… )
 • Poslanec obecného združenia je povinný (– zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, zúčastňovať sa zasadnutí OZ, dodržiavať organizačný a rokovací… )
 • Postest (Výskum zameraný na hodnotenie efektívnosti alebo úspešnosti reklamných kampaní, produktov, značiek,… )
 • Postuláty (Základné predpoklady, trvalé premisy, logické princípy a požiadavky, ktoré reprezentujú všeobecný rá… )
 • Postup Farrara Glaubera (Postup Farrara Glaubera navrhuje významnosť multikolinearity preskúmať na základe aproximatívnej tra… )
 • Postup (Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. Postupy sa môžu ale nemusia dokumentovať… )
 • Posturika (Postoj tela, držanie rúk, poloha nôh a hlavy, vzájomné usporiadanie všetkých častí tela a celkové sm… )
 • Posudkový lekár sociálneho poistenia (Krátka definícia: Posudkový lekár sociálneho poistenia vykonáva podľa zákona o sociálnom poistení le… )
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie ((eia) – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA) je považo… )
 • Poškodenie na zdraví (Krátka definícia: Poškodenie na zdraví je pre účely zákona č. 437/2004 Z. z. poškodenie zdravia spôs… )
 • Poškodený (Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o tretej osobe… )
 • Potenciálna produkcia ((potencial production) – maximálna hodnota produktu dosiahnuteľná pri danej vybavenosti výrobnými fa… )
 • potravinové míle (predstavujú vzdialenosť, ktorú musia potraviny precestovať od výrobcu až k spotrebiteľovi. Koncept p… )
 • Potvrdenie o obhliadke (Dokument vystavený agentúrou pri príležitosti vykonania obhliadky. Slúži ako dôkaz realitných spoloč… )
 • Potvrdenie o príjme (Doklad preukazujúci príjem klienta… )
 • Potvrdzujúci dodatok ((k poistnej zmluve) – dokument potvrdzujúci vykonanie zmien v poistnej zmluve. Zmeny v poistnej zmlu… )
 • Použitie (Je akékoľvek spracovanie, úprava, spotreba, uskladnenie, uchovávanie, zaobchádzanie, plnenie do nádo… )
 • Poverenie úlohou (Zadanie náročnejšej úlohy, na ktorej vykonanie je pracovník vybavený zodpovedajúcimi právomocami… )
 • poverený akcionár (Akcionár, ktorý formálne drží akcie. V každom prípade prevádza tieto akcie na skutočného majiteľa al… )
 • poverený riaditeľ (Formálne menovaný riaditeľ, zatiaľ čo skutočné riadenie spoločnosti prebieha vlastníkom alebo agento… )
 • Povinné minimálne rezervy ((PMR) – Povinné vklady obchodných bánk v centrálnej banke, ich výška je v súčasnosti na Slovensku 8%… )
 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (Krátka definícia: je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatn… )
 • Povinné poistenie (Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten… )
 • povinnosti študenta (Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí, chrániť a hospodárne vy… )
 • Povolené prečerpanie ((kontokorent, kontokorentný úver) – Povolené prečerpanie je v podstate predschválený úver poskytovan… )
 • Povstupové fondy (Štrukturálne fondy a Kohézny fond. Finančné prostriedky z povstupových fondov sú súčasťou štátneho r… )
 • PowerPlay User (nástroj Cognosu umožňujúci používateľom vykonávať multidimenzionálne analýzy pripravených kociek. Po… )
 • PowerPlay Web (dynamický nástroj BI, ktorý optimalizuje koncept a silu multidimenzionálnej analýzy. PowerPlay Web d… )
 • Pozemná kombinovaná doprava (Preprava jednej a tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy po železnici a po pozemnej komu… )
 • Pozemnoknižná vložka ((pozemno-knižná vložka, pozemnoknižná zápisnica, pozemnoknižna vložko-zápisnica, PK vložka, PKN vlož… )
 • Pozemok (časť zemského povrchu oddelená od ostatných častí rôznymi spôsobmi využívania (záhrada, dom, les, …)… )
 • Pozitívna ekonómia (usiluje sa čo najpresnejšie opísať ekonomickú realitu a objasniť fakty ekonomického života. Pokúša s… )
 • Pozitívna korelácia (ak nadpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP. Napr. ak stúpnu ceny a… )
 • poznávacia funkcia ekonomickej teórie (skúma ekonomické javy a procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti a usiluje sa ich vysvetliť… )
 • požiadavka (potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú, alebo sú povinné… )
 • Požiadavky (Potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné… )
 • Pôžička do výplaty (Vysoko úročená rýchla pôžička, poskytovaná špecifickými podnikmi, ktoré prispôsobujú cyklus jej splá… )
 • Pôžička zo základného životného poistenia (pôžička, ktorá je na základe písomnej žiadosti poskytnutá poistníkovi, a ktorej jedinou zárukou je p… )
 • Pôžička (Dohoda medzi dlžníkom a veriteľom o poskytnutí prostriedkov, ktoré je dlžník povinný vrátiť za dohod… )
 • PPA – Pay per acquisition – platba za zrealizovaný nákup (Reklamný model, pri ktorom za každý odsledovaný (trackovaný) nákup zaplatí predávajúci sprostredkova… )
 • PPC – Pay per click – platba za kliknutie (Reklamný model, kde za každé prekliknutie zo svojej zobrazenej reklamy inzerent zaplatí vopred stano… )
 • PPC reklama (Systém reklamy, v ktorej sa neplatí za zobrazenie, ale až za preklik… )
 • PPP ((verejno-súkromné partnertstvo – public private partnership) – sú projekty, pri ktorých vstupuje do… )
 • P-Q Analýza (Metóda pre analýzu výrobného programu (produkt, množstvo)… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 25.1.2015 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár