(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom O.

Ekonomické pojmy O:

 • obal označený akostnou značkou uic (Obal, ktorý zodpovedá vyhláseným podmienkam v medzinárodnej železničnej preprave CIM a má predpísanú… )
 • Obal (obalový prostriedok alebo súbor prostriedkov určených k ochrane výrobkov pred škodlivými vonkajšími… )
 • Obalová jednotka (niekedy sa predajné jednotky združujú do obalovej jednotky; má to skôr manipulačný než predajný dôvo… )
 • obalová technika (Súhrn činností a prostriedkov zabezpečujúcich optimalizáciu funkcie balenia. … )
 • obalové návrhárstvo (Tvarové, výtvarné a konštrukčné riešenie balenia s cieľom dosiahnuť súlad medzi jeho funkčnou a este… )
 • Obalový materiál (materiál, z ktorého sa vyrábajú obaly; materiál k zabaleniu a získaniu súdržnosti baleného tovaru pr… )
 • obalový prostriedok (Súhrnný názov pre obalový materiál, z ktorého sa vyrábajú obaly… )
 • občasná porucha (Porucha objektu (napr. dopravného prostriedku), ktorá trvá obmedzený čas, po ktorom objekt opäť dosi… )
 • Občianska infraštruktúra (pojem zahŕňa školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a so… )
 • Občianstvo EÚ (Všetci občania členských štátov EÚ získali od 1. novembra 1993 popri svojej štátnej príslušnosti i o… )
 • obdobie úveru (Časové obdobie medzi časom, kedy príde nezaplatený tovar a časom, kedy dlžník zaplatí alebo časom, k… )
 • obdobie vytrácania sa (Časové obdobie medzi začiatkom a koncom vytrácania sa výrobku… )
 • Obec môže (– vydávať nariadenia, kt. nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medz. zmluv… )
 • Obec (– samostatný územný samosprávny a správny celok SR… )
 • Obecná rada (– iniciatívny, výkonný, kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Zložená z poslancov obecného zastup… )
 • Obecné zastupiteľstvo (- zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volí sa na 4… )
 • Obecný úrad (– výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci o… )
 • obeh kontajnera (Čas od okamihu pristavenia kontajnera na plnenie po jeho nasledujúce pristavenie na plnenie… )
 • obeh obalu (Časový úsek od naplnenia návratného k spotrebiteľovi po opätovné naplnenie prázdneho obalu… )
 • obeh vozidla (úsek dopravného procesu pozostávajúci z jázd nevyhnutných na uskutočnenie prepravy… )
 • obeh (Súhrn všetkých predvýrobných a výrobných hmotných procesov, ktorými prechádza materiál (suroviny, zá… )
 • obežná doprava (Plynulá doprava s viacerými dopravnými prvkami, ktoré sa vracajú späť po inej dráhe, spravidla však… )
 • obežník o náklade (Dokument odoslaný sprostredkovateľom všetkým náležitým stranám, ktorý oznamuje že istý náklad sa str… )
 • obežný dopravník (Druh dopravníka, ktoré konštrukčnú časť tvorí pás, lano, reťaz s dopravnou a vratnou vetvou (pásový,… )
 • obhajoba (Verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh p… )
 • obchod (Komerčné spojenie medzi dvomi, alebo viacerými individuálnymi trhmi… )
 • obchodná faktúra (Dokument vyžadujúci platbu za tovar, ktorý bol dodaný podľa podmienok dohodnutých medzi predajcom a… )
 • obchodná prepravná rýchlosť (Rýchlosť premiestnenia osôb alebo dodania vecí, konečná zmena vopred vyhlásenej prepravnej rýchlosti… )
 • obchodná spoločnosť (Zväz osôb pracujúcich spolu v legálnej organizačnej jednotke spolu so zdrojmi na výrobu produktov a… )
 • obchodná transakcia (Dohoda medzi dvomi alebo viacerými stranami na dodávku špecifikovaného množstva tovaru a / alebo slu… )
 • obchodná značka (Návrh, alebo slovo (slová) právne registrované ako poznávacia značka výrobcovho, alebo obchodníkovho… )
 • obchodné partnerstvo (Vytvorenie dlhodobého vzťahu s obmedzeným množstvom dodávateľov na základe vzájomnej dôvery… )
 • obchodné plánovanie (Koordinácia manipulácie s materiálom, zásobovanie materiálom, príprava, vybavenie nástrojmi tak, aby… )
 • Obchodné podmienky, všeobecné obchodné podmienky (Sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby a sú sp… )
 • Obchodné podmienky, ((Všeobecné obchodné podmienky) – Obchodné podmienky je dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi… )
 • obchodné procedúry (Činnosti, praktiky a formality zahrnuté do zberových, prezentačných, komunikačných a procesných údaj… )
 • obchodný balík (Je balík dokumentov používaných na plánovanie a kontrolu vnútorného pohybu danej objednávky. Tento b… )
 • obchodný cyklus (Cyklické pohyby rôznych ekonomických veličín (napr. národný dôchodok, inflácia, peňažný trh, investí… )
 • obchodný dokument (Nechránený názov zastrešujúci všetky druhy dokumentov používaných v obchode… )
 • obchodný kalendár (Je kalendár v ktorom sú pracovné dni pre jednu alebo viac tovární vyznačené v sekvenciach pre plánov… )
 • obchodný obal (Obal používaný spravidla na skupinové balenie, ktorý uľahčuje manipuláciu v obchodnej sieti… )
 • obchodný partner (Dodávateľ, s ktorým existuje optimálna kooperácia založená na vzájomnej dôvere v podnikaní… )
 • Obchodný plán (Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmen… )
 • Obchodný register (Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľsko… )
 • obchodný reťazec (Séria pobočiek podnikateľskej činnosti, ktoré prospievajú vo vzájomnej súčinnosti v oblasti určitého… )
 • obchodný tok (Pracovisko s jednorázovým výrobným procesom, pri ktorom tak, ako pri sériovej výrobe, je stanovenie… )
 • obchodný úsek (Časť spoločnosti poverená riadením činností, ktoré sa týkajú marketingu a predaja hotových výrobkov… )
 • Obchodný zákonník (Zákon, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné vzťahy súvisiace s po… )
 • Obchodný zástupca (Profesionálny pracovník poisťovne vykonávajúci nábor poistenia (dojednávanie poistných zmlúv) v teré… )
 • obchodovateľný doklad (Doklad, ktorý zakladá dispozičné a vlastnícke právo na tovar a ktorý sa môže previesť na inú osobu r… )
 • obchodovateľný konosament (Konosament vystavený na rad, a preto prevoditeľný rubopisom (indosamentom); umožňuje obchodovať s to… )
 • Obchody s jednodňovými peniazmi (realizujú sa prostredníctvom tzv. automatických operácií a slúžia na riadenie jednodňovej likvidity,… )
 • Obchody s termínovanými peniazmi (tu sa splatnosť pohybuje od 1 po 12 mesiacov, pričom úroková sadzba je stanovená v čase uzatvorenia… )
 • objasnenie objednávky (Oboznamovanie sa s prichádzajúcimi objednávkami, objasňovanie všetkých sporných bodov objednávky a i… )
 • objednávací moment (Moment, od ktorého sa začína objednávanie… )
 • objednávanie (Postup požadovania dodávateľa dodať určitou kvantitu tovarov za určitých dodávateľských podmienok. M… )
 • objednávateľ prepravy (Osoba alebo organizácia objednávajúca u dopravcu prepravu… )
 • objednávka na dovoz (Požiadavka na dovoz určitého množstva tovaru, ktorý má byť dovezený v určený deň alebo v určitom čas… )
 • objednávka na prevzatie tovaru (Objednávka na prevzatie určitého množstva výrobkov zo skladu (pre zásielku a/alebo výrobný proces)… )
 • objednávka na zasielateľské služby (Objednávka na prepravu zásielky… )
 • objednávka zákazníka (obchodná objednávka – – Objednávka, v ktorej sa MRP /požiadavky na materiál/ týkajú aktuálnej požiad… )
 • objednávka (Požiadavka od jednej organizácie druhej organizácii na dovoz určeného množstva tovaru alebo na obsta… )
 • objednávková procedúra – objednávkový systém (1. Spôsob ktorým sa dodáva zákazníkom objednaný tovar na dané miesto. 2. Pravidlá pre umiestňovanie… )
 • objednávkové pravidlá (Skupina pravidiel na objednávanie tovaru, v ktorých sú určité pravidlá menej dôležité. Môžu obsahova… )
 • Objekt úveru (zväčša nehnuteľnosť, ktorá sa financuje hypotékou. Nehnuteľnosť, ktorá sa fin… )
 • Objem poistného (Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé po… )
 • objem prepravy (Počet osôb alebo hmotnosť vecí (nákladov) prepravených za určité obdobie… )
 • objemová zásielka (Zásielka, ktorej nízka objemová hmotnosť a z toho vyplývajúci spôsob uloženia nedovoľuje úplne využi… )
 • obkročný vysokozdvíhaci vozík (Druh vysokozdvíhacieho motorového vozíka, ktorého nosnú časť tvorí rám tvaru portálu; skladá sa z po… )
 • Obligácia (Typ cenného papiera, ktorý repre… )
 • Obligácie (– druh cenných papierov, ktoré vydáva štát, banky a priemyselné, obchodné, železničné a iné podniky… )
 • Obligatórne poistenie (Viď heslo povinné poistenie… )
 • obmedzené zaťaženie (Počítačový postup automatickej prioritnej kontroly pracoviska, aby sa vyrovnalo zaťaženie, úkon po ú… )
 • obmedzenie požiadaviek / demand restraint (Opatrenia obmedzujúce dopravu v citlivých alebo preťažených oblastiach alebo pri riadení spôsobu dop… )
 • Obmedzenie sumy úrazovej dávky (Krátka definícia: Obmedzenie sumy úrazovej dávky. Definícia podľa zákona: Podľa § 111 ods. 2 zákona… )
 • obmedzujúca operácia (V slede operácií bez alternatívneho smerovania, kapacita celkového systému nesmie byť vyššia ako ope… )
 • Obmudsman (Verejný ochranca ľudských práv. inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo… )
 • obnova (Činnosť, pri ktorej sa obnovuje schopnosť objektu (napr. dopravného prostriedku) po poruche plniť po… )
 • obnovené zásoby (Zásoby tovaru, ktoré sú prerobené (obnovené)… )
 • obnoviteľná energia (je energia, ktorá sa vyrába zo zdrojov, ktoré sú podľa ľudských meradiel nevyčerpateľné. Tieto obnov… )
 • obnoviteľné zdroje energie (Sú zdroje neustále sa doplňujúcej energie, ktorá má rôzne formy, je priamo alebo nepriamo čerpaná zo… )
 • Obohatenie práce Job enrichment (Technika nefinančnej motivácie zamestnancov, ktorá poskytuje množstvo určených úloh, autonómie a voľ… )
 • obojstranná paleta (Dvojpodlahová plochá paleta s podobnou ložnou a opornou podlahou, z ktorej každá môže mať rovnaký ná… )
 • obojživelný kontajner (Veľký kontajner vlečený po vode loďou a po preložení prepravovaný ďalej na vozni alebo na cestnom vo… )
 • obrat – predaj (1. (Finančne) Zisky z tovaru a služieb dodaných externému odberateľovi. 2. (Množstevne) Množstvo tov… )
 • obrat kontajnerového prekladiska (Súčet prijatých i odoslaných (prázdnych i naložených) kontajnerov na kontajnerovom prekladisku za ur… )
 • obrat nákladného vozidla (Ucelená časť dopravného procesu pozostávajúca z opakujúcich sa jázd v určitom období, ktorá zahŕňa n… )
 • obrat zásob (Pomer dodávok a / alebo spotreby v určitom časovom období a priemerné zásoby v tomto časovom období… )
 • obsadenie prevádzkového zariadenia (Čas stanovený technologickým postupom úkonov, po ktorých je určité prevádzkové zariadenie obsadené d… )
 • Obsah práce (Základný čas + prídavok na odpočinok + prídavok na doplňujúcu prácu (výnimočný prídavok, ktorý preds… )
 • Obsah (zvyčajne sa nachádza na začiatku dokumentu, obsahuje názvy kapitol a podkapitol s číslami strán, na… )
 • obsluha objednávky zákazníka (Manipulácia s objednávkami zákazníkov od prvej počiatočnej objednávky alebo vyžiadania ponuky ku odo… )
 • Obsluha vlečky (Je pristavenie alebo odsunutie vozňov zo železnice na dohodnuté miesto na vlečke a opačne (dopravný… )
 • obsluhované miesto (Miesto alebo územný obvod, pre ktorý je zriadená zastávka osobnej alebo nákladnej linky cestnej dopr… )
 • obstarávací čas (Celkové množstvo času, ktoré uplynulo od momentu, kedy sa rozhodlo, že výrobok sa opäť objedná do mo… )
 • obstarávací poriadok (Inštrukcie, ktoré dáva odberateľ dodávateľovi na zabezpečenie dodávky určitého množstva tovaru v sta… )
 • obstarávací zoznam častí (Zoznam materiálov a komponentov, ktoré sú potrebné na výrobu určitého výrobku. Stanovuje požadované… )
 • obstarávanie (1. (Všeobecne) Proces obstarávania zákazníkov, objednávok. podielu na trhu, tovaru, zdrojov, atď. 2… )
 • Obyvateľ je povinný (– ochraňovať majetok obce, podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní živ. prostredia v obci, udržiavať po… )
 • Obyvateľ má právo (– voliť orgány samosprávy, byť volený, hlasovať o dôležitých otázkach, zúčastňovať sa na verejných z… )
 • Obyvateľ obce (– ten, kto má na území trvalý pobyt… )
 • Obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený (– voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva, voliť predsedu a byť volený za predsedu, hlas… )
 • obzor, horizont (Časové obdobie medzi súčasným obdobím (teraz) a najvzdialenejším obdobím v budúcnosti, ktoré je v ne… )
 • Ocenenie rizika (Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd… )
 • Ocenenie škody (Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjad… )
 • Oceňovanie (Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve… )
 • odbavenie zásielky (Činnosť dopravcu súvisiaca s prepravou určitej zásielky (napr. prevzatie zásielky na prepravu, kontr… )
 • odber zásielky (úkon, ktorým preberá príjemca zásielku po skončení prepravy v stanici určenia… )
 • odber (1. Tovar obdržaný zákazníkom od dodávateľa. 2. Množstvo tovaru obdržané zákazníkom od dodávateľa v u… )
 • odberná lehota (Čas určený prepravnými podmienkami, v ktorom sa má zásielka (napr. cestovná batožina, spešnina alebo… )
 • odbor dopravy (Časť dopravy charakterizovaná určitým organizačným celkom a riadením, používajúca prevažne určitý dr… )
 • odborná prax (Jedna z foriem vzdelávacích činností na vysokej škole je odborná prax. Jej účelom je oboznámiť štude… )
 • odborová komisia (Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore. Vysoké školy môžu… )
 • Odbory vedy a techniky (Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a… )
 • odbyt (1. Priamy, alebo nepriamy zákazník na úrovni obchodnej distribúcie. 2. Pozri: trh… )
 • Odhad hodnoty nehnuteľnosti (Ocenenie hodnoty nehnuteľnosti externým znalcom, alebo znalcom banky, ktorý stanoví hodnotu trhovú n… )
 • odhad ((v plánovaní) – Celkový plán, uvádzajúci zameranie činnosti v určitom období v budúcnosti… )
 • odhadnutá hmotnosť zásielky (Hmotnosť zásielky neurčená vážením, ale odhadom… )
 • Odídenec (cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky poskytlo… )
 • Odkladné podmienky (Obsiahnuté v Dohode pri predaji (dohoda o budúcej kúpnej zmluve), obmedzujú výkon zmluvy na výkon ur… )
 • odklon zásielky (Preprava zásielky po inej ako smerovacej ceste… )
 • Odkupná cena (po skončení finančného lízingu a po splnení všetkých zmluvných povinností, vzniká klientovi opcia na… )
 • Odkupná hodnota / odbytné / odbavné (Čiastka vyplácaná klientovi percentuálne z poistnej rezervy spravidla pri zrušení poistenia klientom… )
 • odkupná hodnota (Suma vyplatená poistenému väčšinou v prípade predčasného zrušenia poistnej zmluvy zo strany poistník… )
 • odložená platba / deferred payment (úhrada poplatku v inom čase a na inom mieste ako je prijímaná dopravná služba, ako v banke, cez tele… )
 • odmena zástupcovi /pri lodnej doprave/ (Poplatok splatný majiteľom lode alebo prevádzkovateľom lodnej dopravy sprostredkovateľovi v prístave… )
 • Odmietnutie registrácie (– v prípade, že činnosť nie je v súlade s Ústavou SR. Rozhodne o tom krajský úrad do 30 dní. Vznik z… )
 • Odňatie, zabavenie veci (Zabavenie zábezpeky, často bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade, že dlžník prestane splácať pôž… )
 • odnímateľné zeriadenie pre termické kontajnery (Chladiace, vyhrievacie alebo chladiace i vyhrievacie zariadenie konštruované predovšetkým na pripoje… )
 • odnosný obal (Obal s držadlami alebo inak prispôsobený na pohodlný odnos… )
 • odolnosť kontajnera proti poveternostným vplyvom (Schopnosť kontajnera vyhovieť príslušnej skúške odolnosti proti poveternostným vplyvom… )
 • odolnosť kontajnera v pozdĺžnom smere (Schopnosť kontajnera odolať vonkajšiemu namáhaniu pôsobiacemu pozdĺžne dynamickým zaťažením… )
 • odolnosť proti nárazom (Schopnosť nákladu, prepravného prostriedku, prepravného obalu alebo balenia, fixácie alebo ich kombi… )
 • odosielacia značka (Je značka, ktorá je viditeľne umiestnená na každom kuse, ukazujúca odberateľovi miesto určenia a ďal… )
 • odosielanie kontajnerov (Súhrn úkonov súvisiacich s uzavretím kontajnerovej prepravnej zmluvy… )
 • odosielateľ tovaru (Strana, uvedená v nákladnom liste, ktorá môže vystupovať ako prepravca a uzatvárať s dopravcom prepr… )
 • odosielateľ (1. Organizácia alebo osoba, ktorá uzaviera s dopravcom prepravnú zmluvu; spravidla je uvedená v prep… )
 • Odoslanie (Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu… )
 • Odovzdané zaistenie (Zaistenie rozdelené medzi viacerých zaistovateľov. Generálny zaistovateľ v prípade vysokého rizika p… )
 • odovzdávací dopravník (Pásový dopravník na odovzdávacom výložníku kolesového rýpadla… )
 • odovzdávací výložník (Konštrukcia kolesového rýpadla, na ktorej je umiestnený pásový dopravník tvoriaci spojovací článok m… )
 • odpad (Nebezpečný odpad, disponovanie ktorým je kontrolované. Vedľajší produkt prosesu, alebo úlohy s jedin… )
 • odpadové hospodárstvo (je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pr… )
 • Odpisy (Peňažné vyjadrenie postupného znižovania hodnoty kapitálových statkov… )
 • odporúčaný študijný plán (Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že u… )
 • Odsadenie textu (vzdialenosť textu od ľavého, resp. pravého okraja strany… )
 • Odsek (je základný stavebný kameň textových dokumentov, je text ukončený klávesom ENTER… )
 • Odstavené vozne (Prevádzkyschopné prázdne vozne, ktoré sa dočasne nepoužívajú… )
 • odstavenie vozidla (Dočasné vyradenie motorového vozidla z používania jeho prevádzkovateľom… )
 • odstavná jazda (Jazda vozidla z miest poslednej vykládky alebo z cieľového miesta na stanovište (odstavné stojisko)… )
 • odstavný kilometer (Vzdialenosť jedného kilometra prejdená pri odstavnej jazde motorového vozidla… )
 • Odstránená kategória ((Exclude) – vybraná kategória a jej podradené kategórie sú odstránené z kocky. Kategória a jej podra… )
 • odstredivý korčekový elevátor (Korčekový elevátor, ktorý sa vyprázdňuje cez vonkajšiu hranu korčeka; používa sa na dopravu ľahkého… )
 • odstredivý vrhací dopravník (Vrhací dopravník, ktorý vrhá materiál pôsobením odstredivej sily vznikajúcej pri otáčaní pracovného… )
 • Odstúpenie od poistnej zmluvy (postup uplatňovaný v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne… )
 • odškodnenie (Kompenzácia za stratu alebo poškodenie a/alebo náklady, ktoré sa vyskytli alebo ochrana proti poškod… )
 • odštepný sklad (Sklad, ktorý patrí istému predajnému miestu predajnej organizácii… )
 • odvažovací pásový podávač (Podávač, ktorým sa dosahuje pomerne presné hmotnostné dávkovanie materiálu… )
 • Odvody sociálneho poistenia (Odvody na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), úrazové poistenie, gara… )
 • Odvolanie hlavného kontrolóra (z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hl. kontrolóra… )
 • Odvolateľný akreditív (Revocable Letter of Credit (odvolateľný akreditív) – pri tomto druhu akreditívu má banka právo kedyk… )
 • odvoz dreva (Doprava dreva po odvoznej ceste do hlavného skladu alebo do skladu odberateľa cestnými vozidlami pre… )
 • odvoz kontajnerov (Premiestňovanie kontajnerov z kontajnerového prekladiska do miesta plnenia alebo vyprázdňovania… )
 • odvoz z výrobného oddelenia (Odvoz tovaru z výrobného oddelenia, čím je tovar daný k dispozícii inej strane, napr. obchodnému odd… )
 • odvozná vzdialenosť dreva (Vzdialenosť, po ktorej sa drevo dopravuje z odvozné miesta v lese na sklad alebo odbytisko… )
 • OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži. Zoskupuje 30 členských krajín. Za… )
 • Offer ((predaj) – Na devízovom trhu kurz, za ktorý je banka ochotná predať hlavnú menu, na peňažnom trhu úr… )
 • Offshore spoločnosti (Sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje. V daňových rajoc… )
 • Ohlásenie škody (V prípade, že príde ku škode, ktorá je poistením krytá, poistený (resp. poškodený) oznamuje túto sku… )
 • Ohodnotenie kupujúceho (Buyer s Rating (ohodnotenie kupujúceho) – hodnotenie kupujúceho faktoringovou spoločnosťou z hľadisk… )
 • Ohodnotenie predávajúceho (Seller s Rating (ohodnotenie predávajúceho) – hodnotenie predávajúceho faktoringovou spoločnosťou z… )
 • ohradová nadstavba palety (Nadstavba palety najmenej s troma stenami… )
 • ohradová prepravná plošina (Prepravná plošina najmenej s troma stenami… )
 • ohreblový dopravník (Druh dopravníka slúžiaci na dopravu materiálu ohreblami; skladá sa z nekonečne obiehajúcich reťazí a… )
 • ochodza (Druh komunikácie na vonkajšom alebo vnútornom obvode objektu; môže byť uzavretá (krytá), alebo celko… )
 • ochrana údajov (Ochrana údajov pri spracovaní údajov. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sú osobné údaje… )
 • ochrana vôd (je chápaná ako ochrana proti znečisteniu a vyčerpaniu zásob vôd, príp. narušenia ich režimu… )
 • Ochranná lehota (Krátka definícia: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, a… )
 • ochranná sieť (Drôtené pletivo zavesené na samostatných lanách pod nosnými a ťažnými lanami lanovky nad objektmi, k… )
 • Ochranná známka Ekopoľnohospodárstvo (Ochranná známka Ekopoľnohospodárstvo – Prideľuje sa poľnohospodárskym alebo spracovateľským subjek… )
 • oje vozíka (Páky s držadlom, ktorou sa natáča riaditeľné koleso ručne vedených motorových vozíkov pri jazde a po… )
 • OKAMI SHONEN (Zavíjajúci (divý) vlk, teda zásobník materiálu z nadvýroby, straty nadvýrobou… )
 • okamžitá hmotnosť vozidla (Hmotnosť motorového vozidla s obsluhou, skúšobným nákladom a iným zaťažením v okamihu kontrolnej skú… )
 • okamžitá platba / immediate payment (Spôsob platby, pri ktorom sú užívateľom prevedené peňažné prostriedky pri použití dopravnej služby…. )
 • okno palety (Voľný priestor v opornej podlahe palety umožňujúci opretie kladiek vidlíc nízkozdvíhacieho vozíka o… )
 • oko na zdvíhanie (Prvok kontajnera, ktorý slúži na zdvíhanie… )
 • okružná cesta (Cesta, trasa, atď. do určitého miesta, prístavu alebo krajiny a späť… )
 • okružné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie na dopravu materiálu v uzavretom okruhu… )
 • OLAP – On Line Analytical Processing (Čo v skutočnosti znamená – multidimenzionálna analýza – t. j. schopnosť analyzovať podnikové dáta rov… )
 • OLAP (Má skratku OLAP… )
 • Oligopol (Trh, na ktorom dominuje malý počet veľkých výrobcov ponúkajúcich diferencované produkty… )
 • Ombudsman (Inštitúcia ombudsmana vznikla v roku 1809 vo Švédsku. Odtiaľ sa rozšírila do iných krajín sveta. V t… )
 • Omnibus (Multitematický, spravidla multiklientský reprezentatívny kvantitatívny výskum, ktorého výhoda spočív… )
 • On the job training (Forma tréningu na pracovisku… )
 • oneskorenie / delay (Doba, o ktorú sa predlžila cestovná doba oproti dobe strávenej na ceste bez prekážok v rovnakom dopr… )
 • On-line prístup (prístup k dátam v reálnom čase. V reálnom čase sa pristupuje do jediného úložiska dát a zmeny sa v t… )
 • Onshore spoločnosti (Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajnách s klasickým daňovým systémom. Poje… )
 • opakovaná objednávka (1. Objednávka od určitého odberateľa na určitý výrobok, na ktorý už bola predtým obdržaná. 2. Obstar… )
 • opakovanie ročníka (V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesp… )
 • Opatrenie (Prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov uskutočňovaná priorita programového dokumentu a k… )
 • Opcia ((opčný kontrakt) – finančný nástroj z kategórie derivátov, nadobúdateľovi dáva právo, nie však povin… )
 • operácia (Najmenšia jednotka práce, ktorá sa berie do úvahy pre určitý plánovací alebo kontrolný účel. Poznámk… )
 • Operácie na voľnom trhu (Jeden z hlavných nástrojov centrálnej banky na uplatňovanie menovej politiky, prostredníctvom priamy… )
 • operačná manipulácia (Manipulácia s materiálom na jednom pracovisku, súvisiaca s vykonávaním operácie… )
 • operačné riadenie dopravnej prevádzky (Nepretržitá každodenná činnosť, ktorá sa uskutočňuje podľa koncepčných modelov riadenia prevádzkovýc… )
 • operačný čas pracovného cyklu (Čas potrebný od začiatku prípravy po koniec výroby v rámci danej operácie… )
 • operačný čas (priebežný čas, strojový čas – – 1. Doba potrebná na vykonanie určitej operácie na výrobku. 2. Celkov… )
 • Operačný program (Programový dokument schválený EK pre vykonávanie Rámca podpory Spoločenstva, obsahujúci súvislý súbo… )
 • Operačný program, OP (Dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jedno… )
 • Operačný systém (je súbor programov, ktoré kontrolujú činnosť hardvéru, softvéru a periférnych zariadení… )
 • operatívny príkaz (Spôsob vyhlasovania dôležitých rozkazov a opatrení v operačnom riadení dopravnej prevádzky… )
 • Operátor kombinovnej dopravy (Je obchodná spoločnosť, ktorá organizuje v spolupráci so zasielateľmi a dopravcami prepravu nákladov… )
 • operátor multimodálnej prepravy (Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo svojom vlastnom mene alebo prostredníctvom inej osoby konajú… )
 • operátor (Právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje prepravu v spolupráci so zasielateľmi a dopravcami… )
 • oplenový automobil (Špeciálny nákladný automobil, ktorý má na hornej plošine točňu s oplenom, doplneným dvoma zvislými b… )
 • oponent (Osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú,… )
 • OPP (Osobitné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy. Vzťahujú sa len na jed… )
 • oprava trendu (Množstvo, ktorým sa opravuje predpoveď za účelom vývojových zmien… )
 • opraviteľnosť (Vlastnosť objektu spočívajúca v zisťovaní príčin vzniku porúch a odstraňovaní ich následkov opravou;… )
 • opraviteľný prvok služby (Prvok služby, ktorý má jasne poškodenú funkciu v (module) výrobku a ktorý je opraviteľný… )
 • Oprávnená osoba (Osoba, ktorej vzniká v prípade poistnej udalosti právo, aby jej bolo vyplatené poistné plnenie… )
 • oprávnená osoba v druhom rade (Osoba, určená a identifikovaná Poistníkom, spĺňajúca podmienku plnoletosti, ako osoba oprávnená na p… )
 • oprávnená osoba v prvom rade (Banka, ktorá je oprávnená na prijatie Poistného plnenia pri vzniku Poistnej udalosti až do výšky ak… )
 • Oprávnené výdavky (Výdavky, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoc… )
 • Oprávnenosť (je charakterizovaná ako súlad parametrov projektu (predkladateľ, prioritná téma, cieľová skupina, ob… )
 • Oprávnený držiteľ PK (Osoba, na ktorej meno je vydaná platobná karta… )
 • Oprávnený zamestnanec (Zamestnanec, ktorý má odbornú spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti súvisiacej s prepravou tovar… )
 • Opravové vozne (Vozne vyradené z prevádzky na vykonanie nevyhnutných opráv… )
 • OPS (Oblastná prepravná správa… )
 • Optimalizácia hospodárskej politiky (Využitie EM pri výbere a optimalizácii vhodných kombinácií a úrovní nástrojov riadenia je základom e… )
 • optimalizácia trasy / route optimisation (Návrh najvhodnejšej trasy založený na určitých kritériách. – ROUTE OPTIMISATION – Calculation of the… )
 • optimalizácia trasy na základe dynamických informácií (dynamic route optimisationVýpočet najvhodnejšej trasy založený na určitých kritériách, na súčasnej,… )
 • optimalizácia trasy na základe statických informácií (static route optimisationNávrh najvhodnejšej trasy založená na určitých kritériách, na dlhodobých ch… )
 • optimalizovaná výrobná technológia (Koncepcia priebehu organizácie výroby s cieľom vytvorenia zisku na základe neustále sa zvyšujúcej vý… )
 • Order / Objednávka (Požiadavka konkrétneho odberateľa (zákazníka) na určitý výrobok (službu)… )
 • Order ((príkaz) – Záväzná objednávka na realizáciu obchodu požadovaným výmenným kurzom, príp. úrokovou sadz… )
 • Orgán auditu ((Audit Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý… )
 • Organic search results (Prirodzené výsledky vyhľadávania, teda výsledky vo vyhľadávači, za ktorých preklik nemusí majiteľ st… )
 • organická bavlna (Biobavlna alebo organická bavlna je bavlna pestovaná za prísnych podmienok bez použitia syntetických… )
 • Organické hnojivá (Organické hnojivá – Maštaľný hnoj (z konvenčného poľnohospodárstva len po spracovaní na kompost), mo… )
 • organizácia orientovaná na výrobok (Spôsob, pomocou ktorého sa zodpovednosti rozdelia do organizačnej jednotky na základe skupín výrobko… )
 • organizácia (Identifikovateľná sociálna jednotka s príslušnou zodpovednosťou, ktorá má snahu dosahovať rozmanité… )
 • organizačná jednotka (Identifikovateľná sociálna jednotka, alebo časť organizácie, z určitého hľadiska považovaná za celok… )
 • organizačná štruktúra OŠ (usporiadanie zodpovednosti, právomocí a vzťahov medzi pracovníkmi… )
 • Organizátor veľtrhu (Právnická osoba, ktorá sa zaoberá usporadúvaním veľtrhov, oficiálne usporadúva veľtrhy na mieste spô… )
 • orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty (Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, re… )
 • Orgány obce (– obecné zastupiteľstvo, starosta obce… )
 • Orgány samosprávneho kraja (– zastupiteľstvo, predseda… )
 • Ortogonalita (Ortogonalita (orthogonality) je vzájomná nezávislosť vysvetľujúcich (nezávislých) premenných. Je opa… )
 • Osevné postupy (Osevné postupy – Striedanie rôznych skupín plodín (obiloviny, okopaniny, vikovité) s cieľom zabezpeč… )
 • Oslobodenie od platenia poistného (výhoda, ktorú poskytuje poisťovňa niektorým poisteným vo forme vzdania sa nároku na poistné. Ide naj… )
 • Osobitná referenčná sadzba (Sadzba, ktorá vychádza z kotácie popredných bánk na danom trhu a je základným ukazovateľom pre celý… )
 • osobná dokumentácia študenta (Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu št… )
 • Osobná úverová linka (Automatická služba pre klientov so zriadeným flexiúčtom. Klient môže čerpať úver bez potreby predlo… )
 • Osobný dôchodkový účet (Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporeni… )
 • Osobný mzdový bod (Krátka definícia: Osobný mzdový bod. Definícia podľa zákona: (§ 62, § 255 ods. 3 a § 293j zákona č…. )
 • Osobný rozsah garančného poistenia (Krátka definícia: Povinne garančne poistený je zamestnávateľ, ku ktorému je fyzická osoba v pracovno… )
 • Osobný rozsah nemocenského poistenia (Krátka definícia: Osobný rozsah nemocenského poistenia. Definícia podľa zákona: § 14. zamestnanec, k… )
 • Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti (Krátka definícia: Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poi… )
 • Osobný vymeriavací základ (Krátka definícia: Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poiste… )
 • osvedčenie akosti (Písomný doklad o akosti výrobku; môže ním byť certifikát, atest, kontrolný nález, zápisnica o prehli… )
 • osvedčenie o analýze (Doklad, ktorý požadujú kupujúci o určitom produkte ako napr. o jednotlivých zložkách potravín, ktoré… )
 • osvedčenie o pôvode tovaru (Doklad, ktorý uvádza krajinu, v ktorej bol tovar vyrobený. Colné orgány ho veľmi často používajú na… )
 • osvedčenie o voľnom predaji (Tento doklad požadujú niektoré krajiny ako dôkaz o tom, že tovar sa bežne predáva na voľnom trhu a j… )
 • Osvedčenie pôvodu (Certificate of origin (osvedčenie pôvodu) – niektoré krajiny požadujú autorizované potvrdenie, že to… )
 • osvedčenie ((certifikát) – Doklad, v ktorom sú fakty formálne a oficiálne overené a sú v ňom uvedené odborné pož… )
 • OTC Market ((Over the Counter Market) – decentralizovaný trh s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ktorého účast… )
 • otočná plošina zakladača (Nosná konštrukcia zakladača, do ktorej je vsadená veža umožňujúca otáčanie výložníka okolo zvislej o… )
 • otočné korčekové rýpadlo (Korčekové rýpadlo s otočnou hornou časťou, určené na dobývanie hĺbkového i výškového rezu; nakladá h… )
 • otočné zariadenie vozíka (Prídavné pracovné zariadenie motorového vozíka skladajúce sa z platne namontovanej na zdvíhacie zari… )
 • otočné žeriavové rameno vozíka (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka skladajúce sa z ramena s hákom pripevneným na zdvíhac… )
 • otočný žeriav (Žeriav, pri ktorom sa pracovné zariadenie otáča v pôdoryse vo vzťahu k podpernej časti… )
 • OTS (GRP a reach sú dvoma na sebe závislými premennými, ktorých vzťah je vyjadrený treťou neznámou v tomt… )
 • Otvárací vklad (Suma stanovená bankou, ktorú je potrebné vložiť na účet pri jeho otvorení, resp. do určitého času od… )
 • Otvorená ekonomika (znamená voľný pohyb tovarov a služieb a kapitálu cez hranice jednotlivých krajín. Charakteristická j… )
 • Otvorená pozícia (Investor má otvorenú pozíciu v prípade ak zaujíma dlhú, alebo krátku pozíciu, to znamená, že je vyst… )
 • Otvorené podielové fondy ( Otvorené fondy predávajú svoje cenné papiera a nakupujú ich späť od investorov na základe žiadosti… )
 • otvorený kontajner (Kontajner, ktorého ložný priestor je čiastočne alebo úplne otvorený… )
 • otvorený obal (Obal bez veka alebo iného uzáveru, napr. klietka na ovocie a zeleninu… )
 • otvorený prievoz (Spôsob prepravy listových zásielok a balíkov medzinárodného styku, pri ktorom sa zásielky nezasielaj… )
 • Outdoor learning (Tréningové aktivity spojené so skupinovými hrami vo voľnej prírode… )
 • Outlier (Outlier je termín, ktorý označuje extrémnu (vybočenú) hodnotu zo súboru empirických údajov. Súvisí s… )
 • Out-of-the-money option ((opcia mimo peňazí) – Situácia, keď napríklad pri kúpnej opcii je spotová cena nižšia ako realizačná… )
 • outsourcing (Prenesenie vedľajšej činnosti na externého poskytovateľa služieb, motivované sústredením podniku na… )
 • Over the counter ((OTC) – Mimoburzový (neorganizovaný) spôsob obchodovania, hlavne prostredníctvom obchodných bánk, br… )
 • Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané (Špeciálna forma overenia dokumentu (napr. Plnej moci) vydanej v zhode s normami Haagskej konvencie z… )
 • Overnight money (Peniaze, ktoré požičiava centrálna banka do budúceho obchodného dňa… )
 • Overnight ((O/N) – Jednodňový úver, príp. depozitum. K vyrovnaniu obchodu dochádza nasledujúci pracovný deň… )
 • Overnightové ((O / N) depozity – Jednodňové medzibankové obchody (úložky), ktoré sa uzatvárajú dnes a sú splatné o… )
 • OVS (Obchodná verejná súťaž… )
 • OZ (Občiansky zákonník… )
 • označenie nákladu (Nápisy a značky na správnu manipuláciu s nákladom pri preprave a skladovaní, zabezpečujúce jeho doda… )
 • označenie nebezpečného tovaru spojenými národmi (united nations dangerous goods number//UNDG number/ – Je štvorciferné číslo stanovené Komisiou exper… )
 • označenie nízkej úrovne (Označuje najnižšiu úroveň v každom zozname materiálu na ktorom sa môže objaviť určitý komponent. Pož… )
 • označenie značkou (Výrobok určitého typu objednaný od spoločnosti treťou stranou a dodávaný ďalšej pod vlastnou značkou… )
 • označovanie zásielky (Uvádzanie potrebných údajov (značiek) na zásielke na zabezpečenie neporušenosti a na uľahčenie ident… )
 • oznámenie o doručení (Oznámenie (avízo) odoslané dopravcom, v ktorom informuje zmluvnú stranu o príchode určitej zásielky… )
 • oznámenie o pripravenosti (1. Vytlačený dokument, alebo telex vydaný kapitánom (majiteľom) oznamujúci ako rýchlo je loď priprav… )
 • oznámenie (Dokument poslaný zákazníkovi, ktorým sa oznamuje blížiace sa doručenie zásielky. str… )
 • ozónová vrstva (funguje ako filter, zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie a prepúšťa Zemi životodárne svetlo a te… )
 • Oživenie ekonomiky v podobe písmena U(podstatné meno. Možnosť pre ekonómov poskytnúť nesprávnu časovú prognózu podstaty a konca recesie s… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár