(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom M.

Ekonomické pojmy M:

 • Maastrichtská zmluva (Neformálne označenie Zmluvy o Európskej únii. formálne nazývaná Zmluva o Euró… )
 • Maastrichtské kritéria (sú ekonomické podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o členstvo v Európskej menovej únii. Týkajú s… )
 • mačka (Pojazdné zdvíhadlo, ktoré zdvíha bremeno pod úroveň svojej jazdnej dráhy; je to v podstate sústava k… )
 • maderón (Ľahký dvojkolesový vozík pohybujúci sa po jednej koľajnici určený na dopravu materiálu a náradia na… )
 • magister (1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia… )
 • Magna charta universitatis (Dokument podpísaný rektormi európskych univerzít na stretnutí v Bologni pri príležitosti 900. výroči… )
 • magnetový žeriav (Žeriav s prostriedkom na uchopenie bremena pomocou elektromagnetu… )
 • magnificencia (Oslovenie rektora. Z lat. magnificus – veľkolepý, vznešený, nádherný a magnificentia – veľkodušné zm… )
 • Main-event (Vlastný event… )
 • Majetkom obce (– sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Možno ho použiť na verejné účely, podnikateľsk… )
 • Majetková škoda (Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Spôsobuje úplné a… )
 • Majetkové poistenie (Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy:… )
 • Majetok (Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a priná… )
 • Majiteľ procesu (je vlastník procesu, ktorý má zodpovednosť a právomoc v riadení /manažérstvu/ procesu… )
 • Majiteľ účtu (Klient, ktorý s bankou uzatvoril zmluvu o účte… )
 • Mäkké ukončenie strany (ak sa riadok už na danú stranu nevmestí, automaticky sa presunie na ďalšiu stranu… )
 • Maklér (Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu. Pozri heslo Broker… )
 • Makro, makroinštrukcia (je postupnosť príkazov, ktorá automaticky zabezpečí vykonanie niekoľkých činností v textovom editore… )
 • Makroekonómia (jej predmetom je ekonomika ako celok, narába s veličinami, ktoré pomáhajú sumarizovať jednotlivé eko… )
 • malá dodávka (Dodávka, ktorej veľkosť a / alebo hodnota je pod stanoveným minimom… )
 • malá objednávka (Objednávka, ktorej objednané množstvo je menšie ako limit stanovený dodávateľom… )
 • Malí a strední podnikatelia ((MSP) – podľa Prílohy 1 nariadenia Komise (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺ… )
 • Maloletí bez sprievodu (sú osobitou skupinou migrantov. Ide o deti a mladých ľudí, ktorí nedovŕšili 18 rokov a ocitli sa mim… )
 • maloobchod (Článok logistického reťazca spotrebného tovaru, ktorý ako najbližší konečným zákazníkom (spotrebiteľ… )
 • maloobchodné balenie (Balenie výrobku, ktoré je bežne spojené s maloobchodným predajom… )
 • maloobchodník (Osoba predávajúca tovar v malých množstvách zvyčajne nie pre spätný predaj… )
 • malotonážny kontajner (Kontajner, ktorého maximálna brutto hmotnosť je menšia ako 2, 5 t… )
 • Malus (Opatrenie alebo hodnotenie, ktoré využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpo… )
 • MAN ((Metropolitan Area Network) – mestská počítačová sieť, sieť, ktorá spája počítače, alebo počítačové… )
 • Management Trainees (Medzinárodné označenie pre osoby zaradené na základe svojho riadiaceho potenciálu do programu manažé… )
 • Manažér fondu (Fyzická osoba, alebo skupina osôb, ktorá riadi aktíva fondu, robí rozhodnutia pre fond, dôchodkový f… )
 • Manažér infraštruktúry (Manažér infraštruktúry je osoba, ktorá v mene vlastníka infraštruktúry vykonáva správu, údržbu, výst… )
 • manažér logistiky (Manažér zodpovedný za logistické fungovanie organizačnej jednotky… )
 • Manažér (Osoba, ktorá riadi činnosť organizácie. Osoba, ktorá riadi činnosti v organiz… )
 • Manažérska schopnosť (Predpoklady na výkon manažérskych funkcií, ktoré sú spojené s riadením ľudí, ako sú schopnosti obojs… )
 • Manažérske hry (Vzdelávanie manažérov, založené na individuálnom či skupinovom riešení a prezentovaní modelových roz… )
 • Manažérsky informačný systém (Má skratku MIS… )
 • Manažérstvo kvality (Je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu. stron… )
 • Manažment (Riadenie spoločnosti, tiež veda o riadení spoločnosti… )
 • Manažment času (Časť z manažmentu, ktorá sa zaoberá efektívnym plánovaním a využívaním času… )
 • manažment dodávateľského reťazca (Riadenie dodávateľského reťazca – Integrálny podnikateľský prístup zaoberajúci sa fundamentálnymi pr… )
 • manažment materiálu (Organizačná jednotka v podniku, ktorá podlieha manažmentu tohto podniku a je zodpovedná za: – plánov… )
 • manažment výroby a zásob (Všeobecný termín týkajúci sa podstaty vedomostí a činností spojených s plánovaním a kontrolou rozsah… )
 • Mandát poslanca zaniká (– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu… )
 • Mandát starostu zaniká (– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu… )
 • Mangalica (Mangalica – Tradičné plemeno ošípanej, ktorá žije podobným spôsobom ako divé svine… )
 • manipulácia na vzduchovom vankúši (Manipulácia s materiálom vykonávaná na vrstve vzduchu, ktorý prúdi medzi opornou plochou manipulačne… )
 • manipulácia s materiálom (Odborné pemiesťovanie, loženie a usmerňovanie materiálov vo výrobe a v obehu vrátane skladov. V záuj… )
 • Manipulácia vozňa (Je nakládka alebo vykládka vozňa… )
 • manipulačná jednotka (Akýkoľvek materiál (balený i nebalený, ložený na prepravnom prostriedku alebo i bez neho a pod.), kt… )
 • manipulačná operácia (Zámerná, nepretržite vykonávaná zmena polohy materiálu, uskutočnená jedným zariadením alebo prostrie… )
 • manipulačná plošina motorového vozíka (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka nasadená na zdvíhacej plošine, pozostávajúce z podlah… )
 • manipulačná skupina (Združené položky materiálu podľa princípu manipulovateľnosti (prepravovateľnosti, skladovateľnosti)… )
 • manipulačná ulička (Ulička v sklade so šírkou potrebnou pre daný spôsob manipulácie… )
 • manipulačná vôľa (Pôdorysná a výšková vôľa potrebná na ľahkú manipuláciu s manipulačnou jednotkou pri ložení… )
 • manipulačná značka (Symbol na prepravnom obale, na nebalenom alebo čiastočne balenom kuse alebo na vozni vyjadrujúci spr… )
 • Manipulačné koľaje (Koľaje určené na manipuláciu s vozidlami, t. j. koľaje zriaďovacie, výťažné, opravové, dezinfekčné, o… )
 • Manipulačný nákladný vlak (Vlak určený na obsluhu medziľahlých staníc a nákladísk… )
 • manipulačný prostriedok ((zariadenie) – Aktívny prvok v logistickom reťazci slúžiaci k premiesťovaniu pasívnych prvkov. Manip… )
 • manipulačný servis (Servis, ktorý zahŕňa fyzickú a administratívnu manipuláciu… )
 • manipulačný systém (Zoskupenie dvoch alebo viacerých zariadení a prostriedkov (prepravných, dopravných, zdvíhacích, skla… )
 • Manipulation unit (Akýkoľvek materiál (balený i nebalený, uložený na prepravnom prostriedku alebo i bez neho, zviazaný… )
 • Manko (Označuje sa aj ako schodok prípadne nedostatok… )
 • Manuálne úrovne (tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné. Umožňujú zavie… )
 • Margin call (výzva k doplneniu marže, zálohy, depozitu… )
 • Margin (marža alebo zúčtovacia záloha, depozit… )
 • Marginalizované rómske komunity ((Marginalised Roma Communities) – koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie… )
 • Marginálny sklon k spotrebe (Marginálny sklon k spotrebe (MPC; marginal propensity to consume) udáva, o koľko sa zmení spotreba,… )
 • Market order (príkaz za trhovú cenu… )
 • Marketing (Práca s trhom, teda činnosť, ktorú podniky vyvíjajú na podporu predaja produktov. st… )
 • marketingové plánovanie (Plánovanie marketingových cieľov spoločnosti, miera ktorých musí byť dosiahnutá a následky s tým spo… )
 • Marketingový mix (Súbor nástrojov, ktorými firma ovplyvňuje dopyt po svojich výrobkoch. Kombiná… )
 • marketingový výskum (Systematický prieskum: – rastu a štruktúry trhu, ako i faktorov s tým spojených, napr. základ pre pr… )
 • márna jazda (Jazda cestného vozidla pre motorovú dopravu bez nákladu vykonaná v súvislosti s objednanou prepravou… )
 • Marža lízingovej spoločnosti (vyjadruje zvýšenie uplatnené v priebehu lízingovej operácie prenajímateľom voči lízingovému nájomcov… )
 • Maslowova hierarchia potrieb (Hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943… )
 • Material / Materiál (Suroviny, základný a pomocný materiál, diely, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod. v skupenstv… )
 • Material flow / Materiálový tok (Riadený pohyb materiálu prevádzaný spravidla pomocou aktívnych prvkov cieľavedome a hospodárne tak,… )
 • Material manipulation (Odborné premiestňovanie, uloženie a usmerňovanie materiálu vo výrobe a v obehu vrátane skladov… )
 • Material requirements planning MRP (Klasický spôsob plánovania požiadaviek na materiál vo výrobe s využitím kusovníkov (jeho jadrom je t… )
 • materiál (Suroviny, základný a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod. v… )
 • materiálová požiadavka (Požiadavka na materiál používaný vo výrobe v určitom časovom období… )
 • materiálová produktivita (Podiel množstva tovaru vyrobeného v určitom časovom období a požadovaného množstva určitého materiál… )
 • materiálové zabezpečenie (Zabezpečenie materiálov a komponentov materiálovým manažmentom alebo obchodným oddelením… )
 • materiálový manažér (Osoba v podniku zodpovedná za vykonávanie činnosti materiálového manažmentu a podliehajúca manažment… )
 • materiálový prúd (Materiálový tok vyjadrený jednotkami množstva za jednotku času… )
 • materiálový tok (Riadený pohyb materiálu uskutočňovaný spravidla pomocou aktívnych prvkov cieľavedomo a hospodárne ta… )
 • Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných (Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných (observation matrix of explanatory variables;) tvorí pr… )
 • Matrica investičného štýlu fondu (Matrica investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom – V matri… )
 • Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu(Matrica investičného štýlu fondu predstavuje štvorec s deviatich buniek, umožňujúci určiť investičnú… )
 • Maturita (Doba splatnosti, deň splatnosti… )
 • Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného (Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie v rozhodujúcom… )
 • maximálne ložné rozmery karosérie (Vnútorná dĺžka, šírka a výška ložného priestoru karosérie nákladného automobilu bez ohľadu na vnútor… )
 • maximálne množstvo objednávky (Maximálne množstvo objednávky, ktoré nesmie byť prekročené… )
 • maximálne skladové zásoby (Maximálny limit zásob na sklade, ktorý vyjadruje stupeň, do ktorého smú zásoby narásť a ktorý je vyj… )
 • Mc Gregorov prístup (Prístup, ktorý navrhuje dva odlišné pohľady na človeka, jeden v princípe negatívny, označený ako teó… )
 • Media relations (Vzťahy so zástupcami médií, vytváranie a udržiavanie vzťahov s novinármi, ktorých cieľom je zaisteni… )
 • Medián trhovej kapitalizácie (Medián trhovej kapitalizácie portfólia fondu, reprezentovaného akciami, dáva predstavu o veľkosti fi… )
 • Medveď ((bear) – Investor očakávajúci pokles kurzu, ceny, úrokovej sadzby… )
 • Medvedí trh (obdobie poklesu cien… )
 • Medzibankový trh (Zahŕňa obchody s peniazmi medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami ale i obchody medzi komerčným… )
 • medzinárodná asociácia leteckej dopravy (International Air Transport Association//IATA/ – Medzinárodná organizácia leteckých spoločností, zal… )
 • medzinárodná doprava ((v leteckej nákladnej doprave) – Doprava vždy vtedy, keď miesto odletu a akékoľvek miesto pristátia… )
 • medzinárodná námorná organizácia – (international maritime organization – Orgán OSN zaoberajúci sa bezpečnosťou na mori. Jeho práca pred… )
 • Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov ((INTOSAI) – Medzinárodný a nezávislý orgán, ktorý vyúsťuje do podpory výmeny ideí a skúseností medzi… )
 • medzinárodná zmluva o preprave tovaru po železniciach (CIM /Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer/ Medzináro… )
 • medzinárodná železničná únia – (union internationale des chemins de fer – – uic – Medzinárodná železničná únia, v ktorej je spojená… )
 • Medzinárodné akciové fondy (Akciové fondy, ktorých 40 % aktív je zastúpených akciami zahraničných firiem. Tento podiel sa prepoč… )
 • Medzinárodné fondy (Fondy investujúce väčšiu časť svojich prostriedkov do cenných papierov spoločností, ktoré sú registr… )
 • medzinárodné obchodné doložky – /incoterms/ (Súbor medzinárodných pravidiel, vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou /ICC – International Chambe… )
 • Medzinárodné veľtrhy a výstavy (Podujatia, ktoré vykazujú podiel zahraničných vystavovateľov, resp. podiel výstavnej plochy prenajat… )
 • medzinárodný dopravný a informačný systém – (international transport and information system – – intis – Organizácia s cieľom zlepšiť postavenie p… )
 • Medzinárodný faktoring (International Factoring (medzinárodný faktoring) – ide o faktoring na medzinárodnej úrovni, t. j. pre… )
 • Medzinárodný menový fond (– organizácia založená v júli 1944 v Bretton Woods (štát Hampshire, USA) delegátmi zo 44 štátov. Med… )
 • medzinárodný zákon o preprave nebezpečného tovaru po mori (zákon IMDG /International Maritime Dangerous Goods Code/ – Zákon, predstavujúci klasifikáciu nebezpe… )
 • Medziobjektová preprava (Netechnologická operácia premiestnenia materiálu (prepravných jednotiek materiálu) medzi jednotlivým… )
 • medziodborové štúdium (Ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, pričom oba študijné odbory… )
 • medzioperačná doprava (Doprava materiálu medzi operáciami (napr. doprava pracovného materiálu od jedného obrábacieho stroja… )
 • medzioperačný čas (Čas medzi ukončením jednej operácie a začiatkom ďalšej… )
 • Medziplodiny (Medziplodiny – Medziplodiny plnia významnú úlohu v EP: zvyšujú obsah organickej hmoty v pôde, chráni… )
 • Medziprodukt (Je látka, ktorá sa vyrába pre chemické spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva či používa, aby sa tr… )
 • Medziúver (Medziúver je špecifický úverový produkt stavebného sporenia, ktorý poskytujú iba stavebné sporiteľne… )
 • medzizasielateľ (Ďalší zasielateľ, ktorého pôvodný zasielateľ použil na obstaranie prepravy; pôvodný zasielateľ je pr… )
 • medzná prepravná vzdialenosť (Prepravná vzdialenosť, kde sa končí ekonomická výhodnosť určitého druhu dopravy… )
 • medzné hodnoty signalizovania (Vopred určené úrovne spojené s určitými zmenami ktoré iniciujú signál ak hodnota významných zmien pr… )
 • medzný stav zásob – stupeň preradenia (Taký stav zásob, ktorý je po zrátaní celkového stavu na sklade a na objednávke nižší ako medzný stav… )
 • MEGC (Kontajner na plyn s viacerými článkami… )
 • mechanická lopata (Stroj na premiestňovanie materiálu (piesok, štrkopiesok, drvená škvara a pod.) na voľných skládkach,… )
 • mechanické namáhanie nákladu (Súhrn mechanických vplyvov pôsobiacich na náklad a jeho fixáciu vo vozidle v priebehu prepravy alebo… )
 • mechanizovaná manipulácia (Manipulácia s materiálom vykonávaná zariadeniami alebo prostriedkami používanými v manipulácii s mat… )
 • memorandum o ďalšom vzdelávaní (Materiál, ktorý vydala v roku 2001 Európska komisia a vyzvala členské štáty EU ku konzultáciám a k z… )
 • Menová báza (Rezervné peniaze, emitované obeživo plus povinné minimálne rezervy bánk v centrálnej banke… )
 • menová doložka (Podmienka, včlenená do dohody alebo zmluvy, s cieľom minimalizovať riziko súvisiace s menou… )
 • Menová mreža (- je mechanizmus výmenných kurzov v rámci Európskeho menového systému. EMS, založený v r. 1979, zdru… )
 • Menová opcia (Menovou opciou rozumieme právo na kúpu alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovensk… )
 • menovitý objem výsypu (Pri kolesovom a korčekovom rýpadle výpočtový objem odoberanej triesky, ktorý treba nabrať každým kor… )
 • Menový kôš (ECU pozostáva z častí všetkých mien EÚ podľa hospodárskej sily jednotlivých krajín… )
 • Menový kurz (Výmenný pomer menových jednotiek v medzinárodnom platobnom styku, cena danej menovej jednotky vyjadr… )
 • Menový swap ((currency swap) – Menový swap je kombinácia spotovej a termínovej menovej konverzie alebo dvoch term… )
 • Menšina (Je to skupina osôb žijúcich v suverénnom štáte a tvoriacich menej ako polovicu jeho obyvateľov. Jej… )
 • Mentoring (Metóda adaptácie a rozvoja nového zamestnanca, ktorému vybrali (hlavne po dohode s ním) mentora, väč… )
 • meradlo efektívnosti / measure of effectiveness (Kvantitatívny parameter ukazujúci výkonnosť zariadenia alebo služieb. – MEASURE OF EFFECTIVENESS – -… )
 • meradlo výkonnosti / performance measure (Kvalitatívna alebo kvantitatívna charakteristika odrážajúca kvalitu služieb poskytovaných dopravným… )
 • Meranie práce (Uplatnenie techník návrhu pre stanovenie času, ktorý potrebuje kvalifikovaný pracovník, aby mohol vy… )
 • Meranie spokojnosti zákazníka (Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy)… )
 • meranie výkonu dodávateľa (Akt merania výkonu dodávateľa podľa zmluvy. Merania zvyčajne pokrývajú dodávku, kvalitu a cenu… )
 • Merchandising (Odbytová, predajná reklama, plánovanie a realizácia rozličných spôsobov predaja na mieste, resp. spô… )
 • Mesačné splátky (začína klient splácať, hneď ako čerpá úver. Ide buď: o pevne danú čiastku (uvedenú v úverovej zmluve… )
 • mesačný rozpis – rozpis na mesiac (Rozpísanie ročných ukazovateľov na 12 mesačných, ktoré približujú požadovanú realitu… )
 • Mesh (je sieť vertexov a z nich vytvorených polygónov, ktoré popisujú vzhľad modelu… )
 • Mesto ((vyhlásenie obce za mesto) ak, je – hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom… )
 • Mestské zastupiteľstvo (– orgán samosprávy mesta. Rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach, ustanovuje erb/vlajku/p… )
 • Metóda komparácie (Metóda komparácie javov umožňuje určiť spoločné i rozdielne stránky javov a procesov… )
 • metóda kritickej cesty – /cpm/ (Technika sieťového plánovania, ktorá sa používa na plánovanie a riadenie činností v projekte. Predve… )
 • Metóda maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami (Metóda maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami (MMVOI ; Limited Information Maximum Lik… )
 • Metóda najmenších štvorcov postupne aplikovaná (Metóda najmenších štvorcov postupne aplikovaná (MNŠp) sa používa na odhad parametrov rovníc v reku… )
 • Metóda najmenších štvorcov (Metóda najmenších štvorcov (Ordinary Least Squares – OLS) sa používa na odhad parametrov (ekonometri… )
 • metóda predpovedania (Metóda, ktorá používa predpovedanie budúcich udalostí. Rozlišujeme tri základné formy tejto metódy:… )
 • metóda rovnomernosti (Výpočtová metóda používaná pri výpočte rovnomernosti série koeficientov. Napríklad: jednoduchá, aleb… )
 • Metóda vedeckej abstrakcie (Abstrakcia znamená koncentrovať pozornosť na najvýznamnejšie stránky problému. Výsledky sa nesmú abs… )
 • metodologická funkcia ekonomickej teórie (spočíva v tom, že sa ekonomická teória stáva teoretickým základom pre celý komplex ekonomických vied… )
 • Metódy merania času (Postup, ktorým sa analyzuje metóda alebo operácia do základných pohybov, ktoré sú potrebné pre jej v… )
 • Metódy odhadu parametrov logistického modelu (Metódy odhadu parametrov logistického modelu – existuje celý rad postupov odhadu parametrov logistic… )
 • metódy štúdia (Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou… )
 • Metrika (presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnot… )
 • Mezinárodná obchodná spoločnosť (Spoločnosti bežne prevádzkujú svoj biznis mimo jurisdikciu svojho založenia. Spoločnosti môžu mať va… )
 • Miera prekliku ((CTR) – Pomer počtu preklikov k počtu zobrazení reklamného prvku, vypovedajúci o účinnosti danej rek… )
 • Miera tolerancie (Miera tolerancie (tolerance – TOL) je analógiou inflačného faktoru rozptylu… )
 • Miera výnosnosti (Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ro… )
 • miera zmätkovosti (Percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi počtom jednotiek ktoré boli na začiatku výrobného procesu a p… )
 • Miestna platnosť poistenia (Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým a… )
 • Miestne referendum (– zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmena názvu obce, odvolanie starostu, petícia skupi… )
 • Miestny vozeň (Každý naložený alebo prázdny vozeň, ktorý je určený na manipuláciu v obvode stanice… )
 • miesto odoslania (Prístav, letisko alebo iné miesto, z ktorého má dopravný prostriedok naplánovaný odchod, alebo odchá… )
 • miesto prijatia – miesto potvrdenia (Miesto, kde prepravca obdrží zásielku… )
 • miesto spätného spočítania – kľúčový bod spätného odbavenia (Technika spätného odbavenia, používajúca viac než jednu úroveň súpisky materiálu, rozširujúca sa doz… )
 • miesto spočítania – miesto odbavenia (Miesto v pohybe materiálu a slede pracovných činností, kde sa súčiastky, submontáže a montáže sčítav… )
 • miesto vykládky (Miesto pre vykládku tovarov… )
 • miesto zásob viazaných vnútri podniku (Určitá lokalita, umiestnená hneď vedľa miesta, ktoré sa používa na výrobný tok, kam sa priváža potre… )
 • Migrácia (Pohyb osôb, skupín alebo väčších celkov obyvateľov v geografickom a sociálnom priestore, spojený s p… )
 • Migrant (Migrant je osoba, ktorá sa sťahuje do zeme, v ktorej sa nenarodila a/alebo nie je jej občanom. Migra… )
 • Mikroekonómia (skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov. Objasňuje ako firmy rozhodujú o tom, čo majú… )
 • Mimika (Pohyb svalov oblasti tváre a zahŕňa rôzne výrazy tváre… )
 • mimoriadna doprava (Doprava obstarávaná nepravidelne, vyplývajúca z náhlej dopravnej potreby… )
 • Mimoriadna splátka (mesačná splátka sa dá kedykoľvek bez ďalších poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje di… )
 • Mimoriadna splatnosť úveru (Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých m… )
 • mimoriadne poistné (Poistné zaplatené Poistníkom nad rámec Poistného uvedeného v Poistnej zmluve za predpokladu, že bolo… )
 • mimoriadny predmet (Predmet, ktorý svojimi rozmermi, hmotnosťou, úpravou alebo podstatou môže spôsobiť mimoriadne ťažkos… )
 • minimalizácia odpadov (spočíva v predchádzaní vzniku odpadov a obmedzení ich množstva a škodlivosti. Najlepší odpad je ten,… )
 • Minimalizácia podielu rozptylov (Minimalizácia podielu rozptylov je základný princíp metódy maximálnej vierohodnosti s obmedzenými in… )
 • Minimalizácia rozdielu rozptylov (Minimalizácia rozdielu rozptylov je základný princíp dvojstupňovej metódy najmenších štvorcov (DMNŠ… )
 • Minimálna poistná suma (suma stanovená poistiteľom pre konkrétne základné poistenie alebo pripoistenie. stro… )
 • minimálno – maximálny systém (Systém dopĺňania medzného stavu zásob kde min znamená stav zásob a max znamená stav zásob na maximál… )
 • Minimálny zostatok (Suma stanovená bankou, pod ktorú nesmie klesnúť zostatok na účte klienta… )
 • Misia (poslanie, v oblasti manažmentu vyjadrenie hlavného, strategického cieľa organizácie a jej filozofie,… )
 • miskový dopravník (Dopravník na dopravu sypkého materiálu pomocou žľabu a hrnúcich misiek; vo vodorovnej časti dopravní… )
 • Mistake Proofing (Forma kontroly kvality, technika na zabránenie ľudským chybám, ktoré sa vyskytujú a takto ovplyvňujú… )
 • MIZUMASHI (Tečúca voda, teda pohyb pracovníka v U-layoute (viacobsluha), plnenie úloh na viacerých pracoviskách… )
 • MMVOI (MMVOI je skratka pre termín metóda maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami… )
 • Mnohouholník ((Polygón) – mnohouholník, z ktorého je vytvorená každá štruktúra objektu v trojrozmernom priestore z… )
 • Mnohoúrovňové zaťaženie (Investorom každoročne platený poplatok, alebo zaťaženie, ktoré sa zvyčajne znižuje v závislosti od t… )
 • množstevná zľava ((v leteckej nákladnej doprave) – Proporcionálna zľava sadzby založená na množstve… )
 • množstevný náklad ((v leteckej nákladnej doprave) – Jednotková sadzba, ktorá je nižšia ako normálna sadzba a použitá na… )
 • množstevný plánovací systém (Plánovací systém pre výrobu do obchodov. V tomto systéme sú vyrábané do kombinácií rôzne výrobky ale… )
 • množstvo tovaru určené počtom prepravníkov (Tovar triedený a uvádzaný podľa počtu prepravníkov… )
 • MNŠ (MNŠ je skratka pre pojem metóda najmenších štvorcov (z angl. Ordinary Least Squares – OLS)… )
 • MNŠp (MNŠp je skratka pre termín metóda najmenších štvorcov postupne aplikovaná… )
 • mobilita / mobility (Schopnosť jednotlivca využívať systém dopravy. – MOBILITY – The ability of individuals to utilise th… )
 • Model GROW (Jednoduchý model a silný nástroj pre rámcovú štruktúru koučovacieho stretnutia… )
 • model plánovania (Diagram rozhodovacej situácie v prípade nespoľahlivosti ukazujúci vzťah medzi možnými rozhodnutiami… )
 • Model simultánnych rovníc (Model simultánnych rovníc je viacrovnicový ekonometrický model, v ktorom existujú spätné väzby medzi… )
 • model (Izomorfné zobrazenie reálneho objektu alebo systému (izomorfizmus je chápaný ako vecná odlišnosť a z… )
 • modelovanie distribúcie (Použitie systémového prístupu a kvantitatívnej techniky na analýzu a optimalizáciu operácií fyzickej… )
 • modelovanie dopravy / traffic modelling (Dopravné modely využívané pri riadení dopravy, založené na príslušných teóriách, vedeckých metódach,… )
 • Moderovanie (Riadi priebeh diskusie, pričom neprispieva vlastnými nápadmi, myšlienkami, nekomentuje a nehodnotí m… )
 • modifikovaný systém (Systém, ktorý je prispôsobený špeciálnym požiadavkám zákazníka… )
 • modifikovaný štandardný výrobok (Štandardný výrobok, ktorý je prispôsobený špeciálnym požiadavkám zákazníka… )
 • Modrá karta (Zvláštne potvrdenie (biela potvrdenka) o osobitnom poistení zodpovednosti za škody z premávky motoro… )
 • Modrá kniha (- predstavuje dokumenty záväzného charakteru. Záväznosť vyplýva z toho, že Modrú knihu môže vydávať… )
 • Modrá zóna (Pracoviská prednostnej obsluhy, primárne určené pre významných klientov… )
 • modul zákazníka (Objekt (väčšinou v zmysle účelu), ktorým zákazník upresňuje svoju požiadavku, týkajúcu sa predajných… )
 • modulárny súpis materiálu (Typ plánovania súpisu materiálu, ktorý je zostavený z modulácií výrobkov alebo variantov. Často sa v… )
 • modulárny systém (Systém pozostávajúci z komponentov týkajúcich sa modulu… )
 • Molitorova skupina (- nazvaná podľa jej predsedu Nemca Bernharda Molitora. Ide o výbor odborníkov, ktorý zriadila Komisi… )
 • Monitorovací výbor pre operačný program (orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program a po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpove… )
 • Monitorovacia správa projektu (správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s projektovým manažérom a s technickou podporou ITMS za… )
 • Monitorovacia správa (projektu (ďalej aj monitorovacia správa) – správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s RO a s te… )
 • monitorovanie / monitoring (Zber dát a hodnotenie stavu určitého javu. – MONITORING – – Data collection and status assessment of… )
 • Monitorovanie ((program, projekt) – pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením, agregovan… )
 • Monokultúra (Monokultúra – Nepretržité, po niekoľko rokov opakované pestovanie tej istej plodiny na jednom pozemk… )
 • Montánna únia (18. apríla 1951 bola v Paríži podpísaná zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele zást… )
 • montáž podľa objednávky (bod odpojenia – 3 (BO-3) 1. (Výrobné prostredie) Druh výroby, pri ktorej sa premieňajú komponenty ni… )
 • montáž (Štádium výroby, pri ktorom sa komponenty zmontujú na konečný produkt podľa príslušného procesu… )
 • montážna doba medzi rozhodnutím a realizáciou (Obdobie medzi zadaním pracovného príkazu do montážnej haly a dovezením zmontovaného produktu do skla… )
 • mostový korčekový vykladač (Vykladač pozostávajúci z prihŕňacej závitovky, korčekového elevátora a pásového dopravníka na mostne… )
 • mostový lanový žeriav (Žeriav s nosnými lanami upevnenými na koncoch mosta osadeného na podperných stĺpoch… )
 • mostový stohovací žeriav (Žeriav s vertikálnym stĺpom zaveseným na mačke pohybujúcej sa po pojazdnom moste… )
 • mostový žeriav (Žeriav mostového typu, ktorého most sa opiera bezprostredne na nadzemnú žeriavovú dráhu… )
 • Motivácia (Pohnútky, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie… )
 • Motorové vozidlo (Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu… )
 • možnosti platby / payment scope (Rozsah možností pre prijímanie platobných prostriedkov. – PAYMENT SCOPE – – The field of application… )
 • MPC ((Monetary Policy Committee) – Výbor pre menovú politiku Bank of England, určujúci výšku úrokových sa… )
 • mps prvok – plán zoznamu prvkov (základné plánovanie prvkov – Prvok vybratý pre plánovanie hlavným plánovačom do hlavného výrobného p… )
 • mriežka prepravného prostriedku (Vkladacia alebo pevná súčiastka prepravnej plošiny, palety, nadstavby palety, ukladacej debny alebo… )
 • mŕtva hmotnosť (Celková hmotnosť nákladu, naloženého zariadenia, zásobníkov, potravín, vody, zásob a náhradných súči… )
 • MSE (MSE je skratka z angl. termínu Mean Square Error a do slovenčiny sa prekladá ako stredná štvorcová c… )
 • Muda (Plytvanie, straty, neužitočnosť… )
 • Mulčovanie (Mulčovanie – Predstavuje moderný spôsob pestovania plodín s minimalizáciou obrábania pôdy a tzv. výs… )
 • Multidimenzionálna analýza (proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní… )
 • Multikolinearita (Multikolinearita (perfektná kolinearita; multicollinearity) je vzájomná závislosť vysvetľujúcich (ne… )
 • Multikulturalizmus (Znamená to existenciu rôznych kultúr vedľa seba, obvykle v jednom štáte. Môže však ísť aj o navzájom… )
 • multimodálna doprava (Premiestnenie tovaru najmenej dvoma druhmi dopravy (pri dvoch druhoch dopravy sa používa termín bimo… )
 • Mura (Nerovnomernosť úrovne výstupu, odchyľujúca sa od štandardov… )
 • Muri (Prebytok skladových zásob, preťažovanie výrobných zariadení… )
 • Mutatis mutandis (S potrebnými, nevyhnutnými zmenami, používané pre vyjadrenie podobnosti prípadov, fráza znamená že i… )
 • Mýtna transakcia (mýtna transakcia je elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia a spracovania… )
 • Mýtna udalosť (je udalosť, ktorá vznikne prejazdom vozidla po vymedzenom úseku cesty alebo jeho časti a je zaznamen… )
 • mýtne / toll (Suma, ktorá ma byť zaplatená za použitie istej cestnej infraštruktúry. – TOLL – The sum to be paid f… )
 • Mýtny poriadok (– je vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., kt… )
 • Mýtny priestupok (znamená porušenie zákona 25/2007 Z. z o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov poze… )
 • Mýtny úsek (je definovaný ako súvislá časť vymedzeného úseku ciest, na ktorej sa vykonáva detekcia mýtnej povinn… )
 • Mýto (je elektronicky vypočítaná suma za užívanie vymedzeného úseku ciest na základe elektronicky vypočíta… )
 • Mzda (Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa v dohodnutých ter… )
 • mzdové náklady (Náklady spojené so zamestnávaním pracovníkov… )
 • Mzdy a poistné (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania osobám v pracovnom pomere, v služobnom pome… )
 • MŽVS (Dohoda o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnica – voda… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár