(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom L.

Ekonomické pojmy L:

 • Ľahká mechanizácia (Zariadenia určené na jednoduchú manipuláciu s tovarom… )
 • Ľahko skaziteľný tovar (Tovar podliehajúci rýchlej skaze, ktorý vyžaduje v priebehu prepravy osobitnú ochranu pred vplyvom t… )
 • LAN ((Local Area Network) – lokálna počítačová sieť, počítače rozmiestnené a prepojené v jednej miestnost… )
 • Landing page (Špeciálna podstránka, ktorá slúži na zvýšenie efektivity reklamných kampaní a to najmä zobrazením re… )
 • lanové dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, kde sa hybná alebo brzdná sila na dopravné vozidlo prenáša lanom… )
 • lanovková zásielka (Vec alebo súhrn vecí, ktoré lanovkový dopravca prevzal od odosielateľa na základe lanovkovej preprav… )
 • lanovopásový dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je špeciálny dopravný pás ťahaný obežnými lanami… )
 • lanový dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom sú obežné laná priamo unášajúce dopravovaný materiál… )
 • lanový šmyk (Jednolanové dopravné zariadenie, kde sa zavesené bremená dopravujú pomocou gravitácie… )
 • lanový závesný dopravník (Závesný dopravník, ktorého ťažným (pohybovým) mechanizmom je poháňané pohybujúce sa lano… )
 • lanový zhŕňač (Dopravné zariadenie na premiestňovanie sypkého materiálu hrnutím nádobou, ktorá je ťahaná lanom; vra… )
 • Látka (Je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrát… )
 • laudatio (Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (nap… )
 • Layout (Rozmiestnenie pracoviska, na ktorom je možné zaznačiť postavenie pracovníkov, náradia, geografická o… )
 • Lead time (Doba od objednávky po dodanie, používa sa u dodávok materiálov od dodávateľov, objednávok na tovar o… )
 • Lean Champion (Vedúci tímu zavádzania štíhlej výroby vo výrobnom podniku… )
 • lehota na podanie reklamácie (Stanovený čas, v ktorom sa môže uplatniť reklamačný nárok… )
 • Lehota splatnosti úveru (Lehota splatnosti úveru je doba počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od leho… )
 • Lehota (ak nie je v tomto dokumente, uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa… )
 • lejací žeriav (Mostový žeriav vystrojený mechanizmami na zdvíhanie a preklápanie lejacej panvy… )
 • Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť (Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zá… )
 • lektorát (Výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov… )
 • letecká doprava (V logistických reťazcoch zabezpečuje prepravu leteckých zásielok (leteckého carga) medzi cargo-termi… )
 • letecká paleta (Paleta prispôsobená na nakládku a najmä fixáciu v lietadle a fixáciu nákladu na palete… )
 • letecká zberná služba (Druh nákladnej leteckej dopravy, pri ktorej sa zásielky určené rôznym príjemcom združujú agentúrami… )
 • letecký kontajner (Kontajner určený len pre leteckú dopravu… )
 • letecký nákladný list – awb (Dokument vyrobený dopravcom (dopravcami), alebo v jeho (ich) mene, ktorý potvrdzuje doručenie tovaru… )
 • letecký nákladný list (Prepravná listina o zmluve uzavretej medzi odosielateľom a leteckým dopravcom o preprave tovaru na l… )
 • letecký spoj (Druh leteckej linky, ktorá spravidla poskytuje služby menším obchodným mestám na malom lietadle… )
 • letecký tovar (Predmety, ktoré sa prepravujú lietadlom, okrem poštových zásielok, batožín cestujúcich a vecí, ktoré… )
 • letisko (Vhodným spôsobom upravená plocha vybavená súborom objektov a zariadení zabezpečujúcich vzlety, prist… )
 • Lettershop (Hromadné spracovanie zásielok, všetky činnosti súvisiace s balením zásielok a ich manipuláciou… )
 • LIBOR (Referenčné úrokové sadzby na londýnskom medzibankovom trhu, za ktoré si banky navzájom požičiavajú v… )
 • licencia na dovoz tovaru (Doklad, ktorý povoľuje dovoz produktu alebo materiálu do krajiny, ktorá takéto licencie vyžaduje. V… )
 • Licencia ((Licence) – zmluva určujúca podmienky, za ktorých sa daný softvér môže používať, určuje napr. počet… )
 • Liečebný režim (Krátka definícia: Životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár. Definícia pod… )
 • LIF (Všeobecný zoznam pohraničných bodov s údajmi prípadných obmedzení… )
 • LIFFE ((London International Financial Futures Exchange) – Londýnska medzinárodná burza finančných futures,… )
 • Lights out manufacturing, unmaned manufacturing (Automatizovaná výroba bez ľudských vstupov realizovaná v priebehu plánovaných prerušení práce… )
 • Likvidácia poistných udalostí (Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Patrí… )
 • likvidácia zásielky (Predaj alebo zničenie neodobranej alebo nedoručiteľnej zásielky (prebytku) dopravcom. p… )
 • Likvidačná správa (Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti… )
 • Likvidátor (Pracovník poisťovne, ktorý uskutočňuje likvidáciu poistnej udalosti, teda určuje mieru oprávnenosti… )
 • Likvidita (Peňažné prostriedky, tiež speňažiteľnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za ú… )
 • Limit order (príkaz s cenovým limitom… )
 • Limit poistného plnenia (Najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti… )
 • Limity poistného plnenia (Poistná zmluva o poistení zodpovednosti musí obsahovať limit poistného plnenia, ktorý predstavuje na… )
 • Linearizácia ekonometrického modelu (Linearizácia ekonometrického modelu je potrebná vtedy, ak vzťah medzi endogénnou premennou a vysvetľ… )
 • Lineárne splácanie (je klesajúcou splátkou platenou v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platno… )
 • Lineárny model (Najjednoduchším ekonometrickým modelom je lineárny model, v ktorom je jedna premenná závislá iba od… )
 • líniová bilancia (1. Pracovný proces môže byť rozdelený na elementárne úlohy, každá so špecifikovanou požiadavkou na č… )
 • líniová štruktúra (Typ štruktúry továrne alebo oddelenia, v ktorom sú rozmiestnené stroje a výrobné prostriedky potrebn… )
 • líniová výroba (Výrobný proces, v ktorom: – stroje a iné prostriedky potrebné na výrobu určitého výrobku sú zoradené… )
 • linka (Súhrn dopravných spojení, ktorými sa zabezpečuje pravidelná dopravná obsluha určitých miest… )
 • Lisabonská konvencia (Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Doku… )
 • Lisabonská stratégia (stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa… )
 • List vlastníctva ((skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastní… )
 • listina rozvozu – časový plán rozvozu (Prehľad všetkých objednávok na dovoz tovaru… )
 • Lízing (Leasing v angličtine znamená prenájom. Teda lízingová zmluva je vlastne zmluva medzi nájomcom (zákaz… )
 • Lízingové navýšenie (rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu… )
 • ližinová paleta (Paleta, ktorej nosné časti majú ližiny… )
 • ližiny (Trámy pripevnené pod obalmi ťažkých zásielok (drevené debny, debnenia) alebo kontajnerov na ľahšiu p… )
 • Loading time (Čas navezenia a odvezenia práce ku stroju alebo od stroja… )
 • Lobing (Aktivita smerujúca k priamemu ovplyvňovaniu legislatívneho a regulačného procesu… )
 • lodný protest ((reklamácia) – Vyhlásenie kapitána lode: týkajúce sa lode pred, alebo za prítomnosti kompetentných o… )
 • Logaritmická transformácia (Logaritmická transformácia (dvoj logaritmická transformácia log-log) je najčastejším spôsobom linear… )
 • logistická infraštruktúra (Logistické siete tvorené dopravnými, skladovými a komunikačnými sieťami. V širšom poňatí vrátane akt… )
 • logistická koncepcia (Vymedzenie logistického systému podniku zo štruktúrneho a procesného hľadiska na strategickej, dispo… )
 • logistická organizácia (Vyjadruje začlenenie logistického systému podniku do podnikovej organizačnej štruktúry. U malých pod… )
 • logistická stratégia podniku (Súbor alternatívnych rozhodnutí pre fungovanie a chovanie logistického systému podniku vedúca k dosi… )
 • logistické centrum (Centrálny článok, ktorým prechádzajú logistické reťazce medzi dodávateľmi a odberateľmi. Uskutočňuje… )
 • logistické ciele (Sústava cieľov logistického systému podniku odvodených od celkového cieľa podniku. Vonkajší logistic… )
 • logistické funkcie (Transformácia objednávok tovaru na jeho dodávky, vyjadrená pomocou sledu operácií na strategickej, d… )
 • logistické informačné a komunikačné technológie (Umožňujú efektívny prenos, spracovanie a uchovanie informácií nadväzujúce na automatickú identifikác… )
 • logistické metódy (Metodický aparát používaný v logistike pri navrhovaní (projektovaní alebo zdokonaľovaní logistických… )
 • logistické náklady (Náklady spojené s logistickými výkonmi. Udávajú sa ako náklady na logistických retázec alebo náklady… )
 • logistické reťazce (Súbory hmotných a nehmotných (predovšetkým informačných) tokov prebiehajúcich v rade nadväzujúcich (… )
 • logistické služby (Služby dodávateľa poskytované zákazníkom, vyjadrujú sa ako spoľahlivosť dodania, úplnosť dodávok, pr… )
 • logistické technológie (Relatívne ustálené súbory informačných, manipulačných, skladových, prepravných a ďalších operácií, k… )
 • logistické ukazovatele (Prehľadné ukazovatele vypovedajúce o dianí v jednotlivých úsekoch logistického reťazca, používané lo… )
 • logistické výkony (Vznikajú činnosťou informačných, manipulačných, skladových, prepravných a ďalších prvkov (článkov) v… )
 • logistické ((dodávateľské) služby podniku – Strategický faktor konkurencieschopnosti, ktorý v prostredí vyspeléh… )
 • logistický controlling (Poradná štábna funkcia analyzujúca momentálny stav logistického systému podniku a konfrontujúca ho s… )
 • logistický manažment (Riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistického systému pondiku tak, aby dané… )
 • logistický podnik (Poskytovateľ logistických služieb, ktorý (na rozdiel od klasických zasielateľov, dopravcov, verejnýc… )
 • logistický prístup ((všeobecne) – Druh systémového prístupu uplatňovaný na vysvetľovanie zákonitostí pôsobiacich pri vyt… )
 • logistický reenginnering (Radikálna a dôsledná zmena odvodzujúca lotistické procesy od potrieb konkrétnych zákazníkom, redukuj… )
 • logisticky riadený podnik (Podnik, v ktorom sa uplatňuje kooperatívny štýl riadenia plne podriadený uspokojovaniu potrieb zákaz… )
 • logistický systém podniku (Usporiadaná množina umelých (technických) a ľudských prvkov a väzieb medzi nimi, kooperujúcich pri p… )
 • Logistický vlak (Prednostný vlak ZSSK CARGO určený zákazníkom, ktorí využívajú logistickú metódu just in time… )
 • Logistický zdroj (Kvantum logistických prvkov, ktoré sú k dispozícii pre uspokojenie danej potreby konečného článku lo… )
 • Logistics / Logistika (Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých… )
 • Logistics net / Logistická sieť (Geograficky rozprestretá, horizontálne organizovaná logistická infraštruktúra vznikajúca u poskytova… )
 • logistika (Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých… )
 • Logit model (Logit model (Logit) sa používa na odhad parametrov rastového logistického modelu dopyt u, ak je hlad… )
 • lokalizácia ((v doprave) – 1. Ľubovoľné zemepisné miesto so stálym vybavením ako colnica umožňujúca medzinárodnú… )
 • Lokálna stratégia komplexného prístupu (komplexný projekt zameraný na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý pozostáva… )
 • Lokujúca konštanta (Lokujúca konštanta (intercept) je hodnota endogénnej premennej pri nulovej hodnote nezávislej premen… )
 • Lombardný úver (Úver, ktorý poskytuje centrálna banka komerčným bankám, ako zálohu berie cenné papiere. Lombardná sa… )
 • Lomené poistenie (Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravn… )
 • Long position ((dlhá pozícia) – pozícia zaujatá na trhu na základe nákupu finančných nástrojov. Dlhú pozíciu uplatň… )
 • lopatkové rýpadlo (Rýpadlo s pretržitým (cyklickým) spôsobom práce, vybavené rýpacou nádobou (lopatou) na rýpanie a nak… )
 • lopatkový dopravník (Hrnúci dopravník, ktorý unáša materiál v nehybnom žľabe pomocou lopatiek pripevnených na ťažnej reťa… )
 • lopatkový nakladač (Druh nakladača, ktorého pracovným mechanizmom je naberacia lopata na pohyblivom ramene… )
 • lopatkový vykladač (Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom je reťaz s lopatkami nesená otočným ramenom… )
 • Lot (štandardizovaný objem obchodovaného finančného nástroja… )
 • loženie (Nakladanie, vykladanie a prekladanie manipulačných jednotiek… )
 • ložná dĺžka (Užitočná dĺžka ložnej plochy meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou dopravného alebo prepravného prostri… )
 • ložná hmotnosť (Maximálne povolené množstvo užitočného nákladu (vrátane zabezpečenia tovaru prvkami ktoré nie sú súč… )
 • ložná lehota (Čas, v ktorom má prepravca dopravný prostriedok naložiť alebo vyložiť pod sankciou platenia príslušn… )
 • ložná norma (Ukazovateľ určujúci žiaduce zaťaženie dopravného prostriedku určitým druhom tovaru… )
 • ložná plocha (Plocha dopravného alebo prepravného prostriedku na uloženie nákladu… )
 • ložná podlaha palety (Podlaha palety určená na ukladanie materiálu… )
 • ložná technika (Odborný spôsob nakládky a vykládky tovaru, ktorý zabezpečuje jeho neporušenosť a čo najefektívnejšie… )
 • ložná trať (Zariadenie na plynulú alebo prerušovanú dopravu prevažne kusových materiálov; materiál je dopravovan… )
 • ložné operácie (Súhrnný názov pre nakládku, vykládku a prekládku tovaru do dopravných a prepravných prostriedkov a z… )
 • ložný dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom sú ložné dosky (nosiče) spojené s ťažným prostriedkom veden… )
 • ložný priestor (Priestor dopravného alebo prepravného prostriedku na uloženie nákladu vymedzený jeho vnútornými rozm… )
 • Ľudské práva (Ľudské práva sú také práva, ktoré náležia každej ľudskej bytosti bez výnimky. Tieto práva sú založen… )
 • Luxusný statok (Luxusný statok taký typ statku, pri ktorom rastie nakupované množstvo statku rýchlejšie ako spotrebi… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 25.1.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár