(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom I.

Ekonomické pojmy I:

 • IBAN (IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahranič… )
 • IBC (Veľká nádoba na voľne ložené látky… )
 • ICQ (komunikačný program a protokol peer-to-peer, ktorý vznikol v roku 1996, je to vlastne slovná hračka… )
 • Identifikácia modelu (Identifikácia modelu je proces, ktorého cieľom je zistiť o každej stochastickej rovnici modelu simul… )
 • identifikácia výrobku podľa čiarového kódu – (european article numbering – – ean – Kód výrobkov EAN je kód na identifikáciu produktov v supermarke… )
 • identifikácia (Systematické určovanie a zaznamenávanie vlastností predmetov alebo osôb, aby sme ich navzájom odlíši… )
 • Identifikačný kód banky (Identifikačný kód banky je štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou štruktúry čísla účtu a umožňuje jed… )
 • identifikátor ((v edifact) – Znak alebo skupina znakov, ktoré sa používajú na identifikáciu alebo pomenovanie detai… )
 • Identita (Identita (identity) je rovnica vo viacrovnicovom modeli, ktorá neobsahuje neznáme parametre a ani ná… )
 • IFOAM (IFOAM – International Federation of Organic Agricultural Movements – Medzinárodná federácia hnutí or… )
 • Ilegálny migrant (cudzinec, ktorý prekročil hranicu SR ilegálne, tj bez platného cestovného dokumentu. Do nelegálneho… )
 • imatrikulácia (Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné li… )
 • imatrikulačný list (Doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom… )
 • IMF ((International Monetary Fund) – Medzinárodný menový fond… )
 • implementácia logistického systému (Overenie účelu, rozlišovacej úrovne a funkcií navrhnutého logistického systému, súladu medzi cieľmi,… )
 • Implementačné nariadenie (nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravid… )
 • Impresia (Jedno zobrazenie banneru… )
 • Impression (Zobrazenie webstránky, teda každé načítanie jednej stránky jej užívateľom… )
 • Imprinter (Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca online platobných terminálov), ktoré umožňuje uskutoč… )
 • Impromptu (nástroj Cognos umožňujúci on – line prístup k dátam, vytváranie a spúšťanie zostáv z relačných datab… )
 • Impulzívne kupovanie (Kupovanie tovarov alebo služieb bez predchádzajúceho zváženia potrieb, cieľov alebo dôsledkov… )
 • INCOTERMS ((International Commercial Terms) – Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, výklad ktorých zodpovedá… )
 • Indexácia (Spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve, formou zv… )
 • Indexová doložka (Indexová doložka spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného (vrátane poistných čiastok doplnkového po… )
 • Indexové fondy (Indexové fondy zostavujú portfólio zo všetkých cenných papierov, ktoré sú základom pre výpočet určit… )
 • individuálna doprava (Doprava, ktorú vykonáva osoba vlastným dopravným prostriedkom alebo dopravným prostriedkom, ktorý po… )
 • individuálna ponuka (to je ponuka jednotlivého výrobcu. Je určená objemom výrobkov tohto výrobcu a zamýšľanými cenami jeh… )
 • individuálny dopyt (to je dopyt jediného kupujúceho, alebo dopyt po produkcii jediného výrobcu. Vyjadruje množstvo určit… )
 • Individuálny, alebo malý investor. (Individuálny, alebo malý investor. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Retail investor… )
 • Indukcia (je chápaná ako postup od preskúmania všetkých jednotlivých javov k všeobecnému poznatku… )
 • Inflácia (V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsle… )
 • Inflačný faktor rozptylu (Inflačný faktor rozptylu (faktor zmeny variability; variance inflation factor – VIF) vyjadruje náras… )
 • informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole (Každá verejná vysoká škola je povinná vypracovať a zverejniť informáciu o možnostiach štúdia na vyso… )
 • informácia (Nový poznatok o určitej události (skutočnosti, jave) obsiahnutý v správe, ktorá má charakter výroku… )
 • informačná architektúra (information architecturePopis konceptuálnej štruktúry zdieľaných údajov a význam týchto údajov, ktor… )
 • informačná infraštruktúra (Súbor zariadení pre zber, uchovanie a šírenie informácií spolu s informačnými službami. Jadrom je ko… )
 • informačný list predmetu (Obsahuje základné údaje o predmete. Vzor informačného listu pozri v [3]… )
 • Informačný systém účtovníctva fondov ((ďalej aj ISUF) informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje… )
 • Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF (Informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje finančné riadenie,… )
 • informačný systém (Informačný model, informačná základňa a informačný procesor, ktoré spolu vytvárajú oficiálny úplne p… )
 • informatika (Veda o technika spracovania a komunikácia informácií. (Informatics) – skúma i… )
 • Information / Informácia (Vedomosť o konkrétnej udalosti alebo situácii; vedomosť oznámená alebo prijatá, týkajúca sa konkrétn… )
 • Infraštruktúra kombinovanej dopravy (Infraštruktúra kombinovanej dopravy je súhrn všetkých zariadení nevyhnutných na komplexné zabezpečen… )
 • infraštruktúra ((v doprave) – Systém ciest, vodných ciest, letísk, prístavov a/alebo telekomunikačných sietí na urči… )
 • Iniciatívy ES (Forma pomoci ES zo štrukturálnych fondov, ktorá sa týka cezhraničnej (INTERREG A), transregionálnej… )
 • Initial margin ((počiatočná záloha/marža) – Minimálna záloha vyžadovaná brokerskou firmou… )
 • Inkasný limit (Maximálna suma prevodu, ktorú si určí klient pri zadávaní povolenia na inkaso… )
 • inkaso mýtneho / toll collection (Prevod platobných prostriedkov za použitie cestnej infraštruktúry na vrub používateľa a v prospech d… )
 • inkaso poplatkov / fee collection (Prevod platobných prostriedkov pri využití služieb na vrub používateľa a v prospech dopravného účtu… )
 • Inkaso ((príkaz na inkaso) – Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrin… )
 • Inkaso, príkaz na inkaso (Inkaso a príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájomné, plyn, t… )
 • Inkrementálna obnova dát (pridá nové dáta do existujúcej kocky bez nutnosti znovuvytvorenia celej kocky. Veľké vytvorenie kock… )
 • Inovačné póly rastu ((innovation growth poles) – sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel… )
 • Inovatívny podnik (podnik prinášajúci trhovo realizovateľné produkty, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou… )
 • Inside trading (Zneužívanie informácií pred ich zverejnením, na vlastný prospech za účelom dosiahnutia zisku, je tre… )
 • Insolventnosť, platobná neschopnosť (Insolvency (insolventnosť, platobná neschopnosť) – neschopnosť uhradiť v určených termínoch splatnos… )
 • Inspection / Kontrola (Činnosti, ako je meranie, skúmanie, skúšanie a testovanie jednej alebo viacerých charakteristík výro… )
 • Inšpekcia (Základná požiadavka v kontrolovaní, ktorá spôsobuje náležité vedenie, pokyny a kontrolu na všetkých… )
 • inšpekčný certifikát (Dokument vydaný kompetentným orgánom, ktorý uvádza, že uvedený tovar bol skontrolovaný podľa vnútroš… )
 • inšpektor (Zástupca úradu pre hodnotenie, alebo iný uznávaný odborník vykonávajúci dozor… )
 • inštitút (Ústav, najmä vedecký alebo vzdelávací… )
 • inštrukcia dodávky (Dokument oznamujúci detaily týkajúce sa zásielky a požiadaviek exportéra na fyzický presun jeho tova… )
 • inštruktáž odosielateľa (Dokument obsahujúci inštrukcie udané odosielateľom alebo agentom odosielateľa na prípravu nákladných… )
 • integrácia logistického systému (Spojovanie prvkov a väzieb logistického podniku, účelové odstraňovanie rôznorodosti, logickej rozpor… )
 • Integrácia (Integrácia je proces zjednocovania jednotlivcov a činností v nový systém. To znamená, že menšinové a… )
 • integrovaná logistika (Vrcholná vývojová fáza logistiky, kde dochádza k spojovaniu doposiaľ autonómnych podnikových funkcií… )
 • integrovaná výrobková politika (sa snaží minimalizovať negatívne dopady výrobkov na životné prostredie tým, že zohľadňuje všetky fáz… )
 • Integrovaný DataWarehouse (dáta sú ukladané v rámci celého podniku, nie jednotlivých oddelení. Keď sú dá… )
 • integrovaný prepravný systém (Prepravný systém prevádzkovaný jediným dopravcom, jedným alebo viacerými druhmi dopravy podľa osobit… )
 • intenzita výroby (Množstvo výrobkov jedného výrobného typu vyrábané v určitom časovom úseku… )
 • Interdepedentný systém (Interdepedentný systém (sústava) simultánnych rovníc je charakterizovaný priamymi a nepriamymi spätn… )
 • Interest rate cap (Interest rate cap umožňuje klientovi, ktorý čerpá úver, viazaný na istú referenčnú úrokovú sadzbu (B… )
 • Interest rate floor (Interest rate floor umožňuje klientovi, ktorý bude ukladať v banke depozitum, viazané na istú refere… )
 • Interest rate swap ((IRS, úrokový swap) – Interest rate swap je výmena fixnej úrokovej sadzby R za pohyblivú referenčnú… )
 • interface (Rozhranie, prechod medzi dvoma podsystémami alebo prvkami logistického reťazca, ktorého výstup a vst… )
 • interferenčné plynutie (Plynutie činnosti získané určením rozdielu medzi posledným možným východzím časom činnosti a najskor… )
 • Interkulturalizmus (To je viera v obohatenie poznaním iných kultúr. Rôzni ľudia môžu žiť spolu i napriek rozdielnym kult… )
 • Interkultúrne schopnosti (Schopnosti komunikovať a spolupracovať v medzinárodnom firemnom prostredí, riadiť viackultúrne praco… )
 • intermodálna doprava (Premiestenie tovaru (zásielky) dvoma či viac druhmi dopravy, pri ktorom je tovar uložený v jednej do… )
 • Intermodálna preprava (Preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky kombinovanej doprav… )
 • Intermodálna prepravná jednotka – IPJ (Kontajnery, návesy, výmenné nadstavby vhodné na intermodálnu prepravu… )
 • interná doprava (Doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava tovaru v rámci obmedzení operačnej jednotky, napr. : vnútri p… )
 • Interná komunikácia (Vzájomná výmena informácii medzi firmou a jej pracovníkmi… )
 • interná objednávka (Objednávka od interného zákazníka… )
 • interná potvrdenka (Potvrdenie doručenia tovaru od interného dodávateľa. internému zákazníkovi… )
 • Internacionalizmus (Je to vízia sveta, kde sú ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť chápané ako dôležitejšie než národ… )
 • Interné hodnotenie (priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priorit… )
 • Internet banking Plus (Forma internet bankingu s realizovaním vybraných transakcií, ktoré sú podpísané elektronickým podpis… )
 • Internet banking (Prístup k účtu prostredníctvom prístupu na internet… )
 • Internet (komplexná celosvetová počítačová sieť, slúži hlavne na, komunikáciu (E-mail, chat…), prezentáciu (we… )
 • Internetová reklama (Reklama v prostredí internetu… )
 • Internetový portál (je portál, kde je možné získať informácie všeobecnej povahy, prostredníctvom stránok so zabezpečeným… )
 • Internetový protokol ((Internet protocol) – protokol Internetu… )
 • Interný audit (Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie. Slúži na objektívne posúdenie SMK (silné,… )
 • Interný audítor (Osoba oprávnená vykonávať interné audity… )
 • interný čas na spustenie (Jednotlivé zložky postupu pri spustení, vykonané, kým ešte proces nebeží… )
 • interný dodávateľ (Dodávateľ, ktorý patrí k obchodnej spoločnosti… )
 • interný zákazník (Zákazník, ktorý patrí do obchodnej spoločnosti… )
 • interoperabilita ((súčinnosť) / interoperability – Schopnosť systému poskytovať služby a prijímať služby od iných syst… )
 • Intervalová predpoveď (Intervalová predpoveď (interval forecast(ing)) predstavuje obdobu intervalu spoľahlivosti, ktorý obs… )
 • Intervencia (Zásah štátu do trhovej výmeny, spravidla sa používa na označenie zásahu centrálnej banky na devízovo… )
 • In-the-money option ((opcia v peniazoch) – Situácia, keď napr. pri kúpnej opcii je spotová cena vyššia ako realizačná cen… )
 • Intolerancia (Intolerancia je nedostatok úcty voči iným spôsobom chovania a jednaniu, nedostatok rešpektu k inému… )
 • Intrakomunitárny obchod (Obchod v rámci EÚ… )
 • Intranet (je vnútorný internet, sieť zložená z klientov a využívajúca IP adresovanie, za ktorou stojí jeden… )
 • INTRASTAT formulár (Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov spoločen… )
 • INTRASTAT-SK hlásenie (Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 1-12 alebo INTRASTAT 2-12… )
 • INTRASTAT-SK (Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o ob… )
 • Intravilán (je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zás… )
 • Invalidita (Krátka definícia: Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schop… )
 • inventár času pracovného cyklu (Inventár, ktorý je potrebný na pokrytie požiadavky času pracovného cyklu… )
 • inventár dokončených výrobkov – zásoby dokončených výrobkov (Zásoby, ktoré sú k dispozícii na dodanie externému spotrebiteľovi, vrátane toho tovaru, ktorý už bol… )
 • investičná časť poistného (Je časť Poistného, ktorá sa alokuje do Podielových jednotiek po odpočítaní Rizikového poistného a ná… )
 • Investičná spoločnosť / Správcovská spoločnosť (Obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie… )
 • Investičná stratégia (pravidlá investovania majetkuPravidlá investovania majetku zhromaždeného v p… )
 • Investičné operácie poisťovní (Činnosť zameraná na ďalšie zhodnocovanie zdrojov poisťovne podnikaním na finančnom trhu, nákupom hmo… )
 • investičné životné poistenie (Je životné poistenie spojené s investovaním, pri ktorom riziko a náklady spojené s investovaním znáš… )
 • Investičný klub (Skupina pozostávajúca z niekoľkých investorov, ktorí spájajú svoje prostriedky a skúsenosti s cieľom… )
 • Investovanie fixných súm (Investičná stratégia znásobujúca kapitálové investície pozostávajúca v tom, že majiteľ cenných papie… )
 • Investovanie na základe korporatívnych finančných výsledkov (Prístup k investičnej činnosti, pri ktorej manažér venuje väčšiu pozornosť perspektívam individuálny… )
 • Investovanie na základe všeobecných tendencií (Investičný prístup, v súlade, s ktorým manažér fondu najprv robí analýzu celkovej ekonomickej situác… )
 • Investovanie (Činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastej… )
 • inžinier (1. akademický titul, 2. absolvent inžinierskeho štúdia… )
 • inžinierske siete (plyn, elektrina, voda, kanalizácia ako súčasť nehnuteľností… )
 • Inžinierstvo ľudských zdrojov ((ergonómia) – Multidisciplinárne činnosti navrhovania rozhrania človeka s vybavením pracoviska tak,… )
 • IP adresa (je jednoznačná, sú to 4 čísla (každé od 0-255) oddelené bodkami napr. 192. 168. 0. 1… )
 • ISDA ((International Swaps and Derivatives Association) – Medzinárodná asociácia pre swapy a deriváty, zdr… )
 • iso nákladný kontajner (Nákladný kontajner, ktorý vyhovuje všetkým platným normám ISO jestvujúcim v čase jeho výroby. Poznám… )
 • ISO (International Organization for Standardization – medzinárodná organizácia pre normalizáciu… )
 • ISP (poskytovateľ Internetových služieb… )
 • Issues management (Riešenie sporných otázok; príprava podkladov a výmena názorov na možné riešenia určitej otázky, ktor… )
 • Istina (Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov. Istina je pož… )
 • Istina úveru (je objem prostriedkov, ktoré si klient požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca čiastka bez budúc… )
 • IT monitorovací systém ((ďalej len ITMS) – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý… )
 • IT monitorovací systém, ITMS (Informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých op… )
 • itinerár (Trasa dopravných prostriedkov, na ktorej sú vyznačené názvy cieľových prístavov alebo iných lokalít… )
 • izolovaný kontajner (Termálny kontajner bez použitia prostriedkov na ochladzovanie a/alebo zohrievanie. Kontajnery tohoto… )
 • Izotermický kontajner (obal zaisťujúci tepelnú izoláciu náplne (obsahu)… )
 • izotermický obal (Obal zabezpečujúci tepelnú izoláciu náplne… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár