(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom H-CH.

Ekonomické pojmy H-CH:

 • hákovanie (Ručná manipulácia s kusmi (prepravnými obalmi) pomocou háka… )
 • haagske predpisy (Medzinárodné dohody o zjednotení istých pravidiel, týkajúcich sa nákladného listu, konosamentu (1924… )
 • haagsko – visbyské predpisy (Súbor pravidiel, publikovaný v roku 1968, ktorý dopĺňa Haagske predpisy… )
 • haagsky protokol ((v leteckej nákladnej doprave) – Doplnok Varšavskej dohody v Haagu v septembri 1955… )
 • habilitácia ((1) dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent, (2) obhajoba habilitačnej práce pred habilitačn… )
 • habilitačná práca (Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej hab… )
 • habilitačné konanie (Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent… )
 • Hacker (počítačový pirát, človek, ktorý sa snaží narušiť bezpečnosť počítačového systému, hack-zaseknúť… )
 • Had v tuneli (Pomenovanie dohody z r. 1972, ktorá umožňovala menám členských štátov úzky rozsah fluktuácie jednak… )
 • hadicový pásový dopravník so zipsovým uzáverom (Pásový dopravník z trojdielneho gumeného pása (opatreného tkaninovými vložkami), ktorý vytvára pred… )
 • handlingová spoločnosť (Poskytovateľ odbavovacích služieb aerolíniám, poskytovateľom expresných služieb a zasielateľom v let… )
 • Haptika (Dotyky – potľapkávanie, objatie, pohladkanie, podanie ruky… )
 • Hardvér ((Hardware) – je technické vybavenie počítača, všetky súčiastky a komponenty z ktorých sa skladá a kt… )
 • harmonogram štúdia (Časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka… )
 • Havária pri nakladaní nebezpečného odpadu a pri jeho preprave (Mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou, technickými poruchami alebo živelnými pohromami, kto… )
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel (Zmluvné – dobrovoľné poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä… )
 • Havarijné poistenie (Ide o dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia (dopravná neho… )
 • Havarijný certifikát (Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podro… )
 • Havarijný komisár (Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, k… )
 • HC (Hypotekárne centrum… )
 • Hedging (Proces zabezpečenia sa voči riziku, zbavenie sa dlhej, príp. krátkej pozície pomocou devízovej alebo… )
 • Hedžové fondy (Súkromné investičné združenia (investment pools), ktorých základná úloha je maximalizácia zisku cest… )
 • Heijunka (Vyvažovanie rozvrhu výroby, použitím kapacity, ktorá je rovnaká pre každý proces, vyrábajúci na rovn… )
 • Herzbergová dvojfaktorová teória (Hierarchia skupinového uvedomovania, ktorá definuje postup rozvoja a uvedomovania sa týmu od úlohy k… )
 • Heteroskedasticita (Heteroskedasticita (heteroskedasticity) je nekonštantnosť rozptyl u náhodných porúch a teda aj rezíd… )
 • heuristicka metóda (Akákoľvek metóda skúmania riešenia problémov, v ktorej zhodnotenie urobíme tak, že postupujeme smero… )
 • Historické štvrťročné výnosy (Výsledky fondu v priebehu za sebou idúcich štrvťrokov kalendárneho roku. Tieto údaje umožňujú analyz… )
 • Hladina nasýtenosti (Hladina nasýtenosti (saturation level) – úroveň vybavenosti u jednotlivých PDS sa asymptoticky blíži… )
 • Hlásenie poistnej udalosti (oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poi… )
 • Hlásenie škody (Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Us… )
 • Hlasovanie o odvolaní starostu (– vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zane… )
 • Hlavička (horná časť strany v textovom dokumente… )
 • Hlavná mena (Mena, ktorá sa kótuje nepriamo, t. j. koľko jednotiek druhej meny je potrebných na získanie jednej je… )
 • hlavné plánovanie (1. (Všeobecne) Plánovanie (vyššieho stupňa), v ktorom sú budúce aktivity načrtnuté v zreteľnom prehľ… )
 • Hlavné poistenie (Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka… )
 • Hlavné skupiny nákladov (skupiny nákladov členené vo väzbe na zdroje použité pri realizácii aktivít projektu (ľudské zdroje,… )
 • hlavný finančný plán (Program vysokej úrovne ukazujúci kapitálové investície, peňažné toky a ďalšie finančné úvahy potrebn… )
 • hlavný inžiniersky plán (Program vysokej úrovne ukazujúci načasovanie spustenia dizajnu nového výrobku a zásadné úpravy v diz… )
 • Hlavný kontrolór (– kontroluje plnenie úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu, kontrolu ho… )
 • hlavný marketingový plán (Program vysokej úrovne ukazujúci propagáciu trhu, reklamné programy a distribučné zmeny spolu s tvor… )
 • hlavný plán (Dohodnutá stratégia vychádzajúca z funkcie hlavného plánovania. Poznámka: Hlavný plán a hlavné pláno… )
 • Hlavný sklad (Sklad z ktorého sú zásobované ďalšie sklady so zreteľom na konkrétne materiály, komponenty a výrobky… )
 • hlavný výrobný program – hlavný časový plán (Reálny, detailný, výrobný plán týkajúci sa všetkých požiadaviek na výrobné zariadenia. HVP je prehľa… )
 • hĺbka prenikania designu (Označenie toho momentu vo výrobnom procese, kde sa stráca spoločný výskyt rôznych designov… )
 • hĺbka prenikania objednávky od zákazníka (Označenie rozsahu, kam až v obchodnom reťazci preniká objednávka zákazníka. Zvyčajne končí v mieste… )
 • hĺbkový dosah rýpadla (Najväčšia dosiahnuteľná hĺbka rýpacej hrany korčekového rýpadla pod pojazdovou plošinou… )
 • hlboká cisterna ((pri lodnej doprave) – Cisterna, ktorá je vhodne vybavená na prevoz rastlinných olejov (napr. palmov… )
 • hmotnosť v tonách (Hmotnostná miera používaná v určitých obchodných aktivitách pre rôzne komodity… )
 • hmotnosť zásielky (Hmotnosť tovaru i obalu udaná odosielateľom alebo železnicou a uvedená v prepravnej listine… )
 • Hmotnostná rentabilita (Hmotnosť, pri ktorej je lacnejšie účtovať nižší stupeň pre ďalší vyšší hmotnostný pokles násobený mi… )
 • Hnacie dráhové vozidlo HDV (Dráhové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu pre pohyb a brzdenie dráhových vozidiel, prípa… )
 • Hoax (poplašná pošta (E-mailové správy)… )
 • hobok (Prepravná kovová nádoba valcovitého tvaru s mierne zúženým hrdlom, uzatvárateľná vekom s funkčne vyh… )
 • Hodnosť matice (Hodnosť matice je minimum z počtu lineárne nezávislých riadkov alebo stĺpcov… )
 • Hodnota nehnuteľnosti (stanovuje sa v znaleckom posudku. Pokiaľ ide o rozostavanú stavbu, stanovuje sa hodnota aktuálnej ro… )
 • Hodnotenie dodávateľov (Pravidelná činnosť, ktorá ma za účel hodnotiť schopnosti dodávateľov, podľa stanovených kritérií… )
 • hodnotenie študijných výsledkov (Hodnotenie študijných výsledkov sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbov… )
 • Hodnotenie ((predbežné, priebežné, následné) posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanov… )
 • Hodnotové fondy (Fondy investujúce do akcií, ktoré sa považujú za podhodnotené z hľadiska ukazovateľov P/E a P/B, ale… )
 • Hodnoty, rebríček hodnôt (Presvedčenie jednotlivca o tom, čo je dôležité, uznávané a hodnotné. Toto presvedčenie často ovplyvň… )
 • Holandská aukcia (Typ aukcie, pri ktorej sú všetky akceptované objednávky uspokojené za najvyšší akceptovaný výnos… )
 • Homoskedasticita (Homoskedasticita (homoskedasticity) je konštantnosť rozptyl u náhodných zložiek a teda aj rezíduí. J… )
 • honorabilis, pl. -es (Oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis – čestný, ctený, vážený… )
 • Horizontálna priorita NSRR (priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť do… )
 • horná vetva dopravníka (Časť dopravníka, ktorá zvyčajne dopravuje (unáša) materiál… )
 • horný pozdĺžnik kontajnera (Pozdĺžny diel bočného rámu kontajnera, ktorý spája horné rohové prvky… )
 • Hoshin plánovanie (Prístup v plánovaní, v ktorom sú stanovené celopodnikové ciele, do nich sú zahrnuté vízie spoločnost… )
 • Hospitalizácia poisteného (Poskytnutie nemocničnej lôžkovej starostlivosti poistenému, ktorá je z lekárskeho hľadiska nutná v d… )
 • Hospitalizácia (pobyt v zdravotníckom zariadení po dobu minimálne 24 hodín… )
 • Hospodárnosť (Minimalizovanie nákladov zdrojov použitých na činnosť vzhľadom na primeranú kvalitu… )
 • hospodárska logistika (Disciplína, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, koordináciou a synchronizáciou hmotných a nehmotný… )
 • Hosting (Prenajímanie webového servera alebo jeho časti za účelom umiestnenia webovej aplikácie… )
 • Hotellingova metóda vyrovnaných prírastkov (Hotellingova metóda vyrovnaných prírastkov sa používa na odhad parametrov rastového logistického mod… )
 • Hotovosť / Ekvivalent hotovosti (Podiel aktívov fondu, ktorý sa držia v hotovosti, alebo vo finančných nástrojoch s krátkodobou lehot… )
 • Hotovosť (Bankovky a mince. Hotovosť v cudzej mene sa volá valuta… )
 • Hotovostné operácie (Všetky transakcie, pri ktorých sa pracuje s hotovosťou (vklad, výber, výmena peňazí, zmenáreň…)… )
 • hotovostný platobný styk (Platobný styk, pri ktorom dochádza k úhrade v hotovosti… )
 • Hotovostný úver (je spotrebiteľský bezúčelový úver, ktorý slúži k nadobudnutiu akéhokoľvek druhu tovaru či služby a j… )
 • hrablicový vykladač (Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom je reťaz s hrablicami… )
 • Hrana ((Edge) – úsečka, ktorá spája dva vertexy… )
 • Hraničné poistenie (Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozid… )
 • Hranie rolí (Aktívna metóda tréningu riadiacich zručností, založená na simulácii reálnych pracovných situácií a n… )
 • hrnúcí dopravník (Dopravník pozostávajúci z nepohyblivého (stabilného) žľabu (rúry), v ktorom sa sypký materiál hrnie… )
 • Hromadná korešpondencia (používa sa, ak chceme poslať dopis toho istého znenia na desiatky, alebo stovky rôznych adries… )
 • hromadná výroba (Výrobný proces, v ktorom sa výrobky alebo ich série vyrábajú vo veľkých množstvách. Hromadná výroba… )
 • hromadné obchodovanie (Proces predaja veľkého množstva výrobkov externým odberateľom počas každej operácie, napr. obchodným… )
 • hromadné zoskupenie (Zlúčenie nákladov do zásielky… )
 • Hromadné ((skupinové) poistenie – Poistenie skupín poistencov… )
 • hromadný náklad (Tovar rovnakého druhu prepravovaný vo veľkých množstvách spravidla bez obalu (napr. piesok, uhlie, r… )
 • Hromadný platobný príkaz (Prostredníctvom hromadného platobného príkazu je možné vykonať naraz viac prevodov na rôzne účty prí… )
 • hromadný výdaj (Výdaj súčiastok alebo materiálu zo skladu do výrobnej haly, ktorý sa nerobí kvôli splneniu špeciálne… )
 • hrubá hmotnosť ((pri preprave) – 1. Hmotnosť tovaru vrátane obalov, ale bez zariadenia dopravcu, vyjadrená v celých… )
 • Hrubá mzda ((brutto) – Je mzda pred odpočítaním daní, zdravotného a sociálneho poistenia a ďalších povinných a d… )
 • hrubé požiadavky (1. (Všeobecne) Celkové požiadavky na materiál, potrebný pre výrobný proces, pozostávajúce z nomináln… )
 • Hrubý domáci produkt (Základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré… )
 • Hrubý národný produkt ((HNP) – Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo sve… )
 • HTML (hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language), je značkový jazyk určený na vytváranie webo… )
 • HTTP ((Hypertext transfer protocol) – je protokol, ktorý zabezpečuje prenos informácií na WWW, využíva sa… )
 • hub and spoke ((h + s) – Jedna z technológií poskytovateľov logistických služieb. Spočíva v združovaní (konsolidáci… )
 • Humanitný azyl (môže byť udelený i v prípade, ak osoba nespĺňa kritériá definície utečenca, avšak existujú osobitné… )
 • hustota čiarového kódu (- densita – – hustota symboluPočet znakov, ktoré môžu byť v čiarovom kóde v jednej lineárnej mierke… )
 • hustota komodity tovaru (Množstvo komodity (výrobky a služby ako predmet obchodu) v jej rozsahu. Pozri si tiež : objemový a h… )
 • hydraulický dopravník (Dopravník pozostávajúci buď zo splavovacieho žľabu (beztlakový hydraulický dopravník), alebo z potru… )
 • hymna (1. pozri študentská hymna, 2. ak má vysoká škola svoju hymnu, hrá sa na akademických obradoch za štá… )
 • HYOJUN SAGYO (Štandardizovaná práca v manažmente… )
 • Hypermédia (WWW stránky, ktoré obsahujú nielen text, ale aj obrázky, zvuky alebo video… )
 • Hypotéka (Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnost… )
 • Hypotékarna banka (Banka, ktorá sa špecializuje na poskytovanie hypotekárnych úverov, pričom zdroje získava spravidla p… )
 • Hypotekárny úver (Úver zabezpečený záložným právom banky k nehnuteľnosti. Hypotekárny úver v zm… )
 • Hypotekárny záložný list (druh dlhopisu, ktorého emitentom je hypotekárna banka. Z predaja hypotekárnych záložných listov sa z… )
 • chápadlový žeriav (Mostový žeriav s traverzou a chápadlami… )
 • Charge karta (Charge karta je druh úverového produktu naviazaného na platobnú kartu. Držiteľ takejto karty vykonáv… )
 • Check-list (Súpis činností, ktoré treba pri riešení určitej úlohy uskutočniť… )
 • Chemická ochrana rastlín (Chemická ochrana rastlín – Využíva rôzne druhy pesticídov, ktoré aj v minimálnych množstvách môžu ma… )
 • Chicago Board of Trade ((CBOT) – Termínová burza v USA, na ktorej sa obchoduje s komoditami, menami a termínovými kontraktmi… )
 • chladený a vyhrievaný kontajner (Termický kontajner bez vlastného chladiaceho zariadenia… )
 • chladiaci a vyhrievací kontajner (Termický kontajner s vlastným chladiacim a vyhrievacím zariadením… )
 • Choroba z povolania (Krátka definícia: Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotn… )
 • Chrislerovať (sloveso. Zabudnúť na všetky obchodné záväzky. Nasleduje v dialekte od čias keď prezident Truman zavi… )
 • Chudoba, hmotná núdza (V Slovenskej republike pojem chudoba nie je legislatívne definovaným pojmom. Za jeho synonymum možno… )
 • Chukuko diagram (Používa sa na vyvažovanie rozvrhu výroby, použitím kapacity, ktorá je rovnaká pre každý proces, vyrá… )
 • Chyba predpovede (Chyba predpovede (forecast error) je odchýlka predpovede od skutočnej hodnoty predikovanej endogénne… )
 • chýbajúce zásoby (Stav, keď druh zásoby nie je na sklade… )
 • chýbajúci odbyt – stratený odbyt (Požiadavka, ktorá nebola dodaná načas, alebo objednávky, ktoré boli zrušené… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár