(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom F.

Ekonomické pojmy F:

 • F-test (F-test je test, ktorý sa používa pri testovaní štatistických hypotéz (štatistická indukcia). Z pra… )
 • Face to face dopytovanie (Metóda zberu dát na základe individuálnych interview tvárou v tvár, spravidla podľa vopred pripraven… )
 • fair trade ((spravodlivý obchod) – je obchodné partnerstvo medzi dovozcami z krajín vyspelého severu a producent… )
 • Faktor (Factor (faktor) – faktoringová spoločnosť, konajúca v mene svojich klientov, poskytujúca služby v ob… )
 • faktor bezpečnosti (Faktor používaný pri kalkulácii bezpečných zásob… )
 • faktor rovnomernosti (Faktor, ktorý sa používa pri výpočte rovnomernosti série koeficientov. Napríklad: koeficient alfa (… )
 • faktor vyrovnania meny (Prirážka účtovaná lodnými spoločnosťami a lodnými asociáciami lodným zasielateľom, aby sa vyrovnali… )
 • faktor vyrovnania pri ťažkostiach (Prirážka aplikovaná lodnými spoločnosťami na ochranu oboch prepravcu i odosielateľa pre prípad výkyv… )
 • Faktoring (Factoring (faktoring) – odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho faktoringovou spoločnosťou… )
 • Faktoringová provízia, faktoringový poplatok (Factoring Commission (faktoringová provízia, faktoringový poplatok) – poplatok, ktorý si účtuje fakt… )
 • Faktorovaný kupujúci (Factored Buyer (faktorovaný kupujúci) – kupujúci, na ktorého bola podpísaná zmluva o factoringu medz… )
 • Faktory rozvoja ((development factors) – predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie vedie k zmierňovaniu identifiko… )
 • faktúra (Doklad na účtovanie hodnoty tovaru (ktorý bude) doručený a služby (ktoré budú) poskytnuté strane, kt… )
 • fakturačná činnosť (Činnosť, ktorá vyvoláva predkladanie faktúr… )
 • faktúrovaná cena (Cena doručeného produktu alebo poskytnutých služieb tak, ako je uvedená na faktúre… )
 • Fakturovaná suma (Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH… )
 • fakulta (Súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor al… )
 • fakultná nemocnica (Patrí medzi špecializované výučbové zariadenie vysokej školy, kde sa uskutočňuje praktická výučba št… )
 • fanfáry (Kratšia slávnostná hudobná skladba. Používa sa pri akademických obradoch v čase, keď sprievod akadem… )
 • fantómový zoznam materiálu – občasný zoznam materiálu (Zoznam materiálu kódujúci a štruktúrujúci techniku, používanú predovšetkým pri občasnej zostave (nie… )
 • FAQ (Dodacia doložka používaná v medzinárodnom obchode franko nábrežie, podľa ktorej dodávateľ platí aj n… )
 • Fašizmus (Fašizmus je násilné reakčné pravičiarske politické hnutie, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavuje ak… )
 • Faxmailing (Nástroj priameho marketingu využívajúceho fax na prenos informácie pre vybranú cieľovú skupinu… )
 • fázové plánovanie (Projektové plánovanie, v ktorom je projekt rozdelený do niekoľkých etáp so štandardným časom potrebn… )
 • FCI – Factors Chain International (FCI – Factors Chain International (FCI – medzinárodná sieť faktorov) – medzinárodná sieť faktorov zd… )
 • FED (Federálny rezervný systém USA… )
 • Federal Fund Rate (Úroková sadzba stanovená FED pre medzibankový trh… )
 • Federálny Rezervný Systém ((FED) – Centrálna banka USA, zodpovedná za menovú politiku… )
 • Fédération Européenne des Fonds et Sociétés dInvestissement (Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement = the European Federation of Investment… )
 • Fees (Poplatky, honoráre… )
 • FEU (Forty-foot Equivalent Unit – Ekvivalentná jednotka veľkosti 40´. Normalizovaná prepravná jednotka, k… )
 • Fiche dimpact (Ako fiche d´impact sa označuje dodatok ku každému dôležitému návrhu zo strany Komisie a predstavuje… )
 • Finalites politiques (Slovné spojenie, ktoré sa niekedy používa na označenie hlavných politických cieľov EÚ. Predstavujú č… )
 • finálna montáž (Najvyššia alebo nulová úroveň zmontovaného produktu alebo konečná montážna fáza takéhoto produktu… )
 • Financovanie obce (– vlastné príjmy, štátna dotácia, iné zdroje… )
 • Financovanie samosprávneho kraja (– vlastné príjmy, štátne dotácie. Rozpočet na dobu jedného roka… )
 • financovanie vysokých škôl (Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem toho môžu… )
 • Finančná analýza projektu (posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe disko… )
 • Finančná gramotnosť (Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom… )
 • Finančné ciele (Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie… )
 • finančné fondy vysokej školy (Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) š… )
 • Finančné inžinierstvo ((inovatívne finančné nástroje) – aktivity definované čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý… )
 • Finančné PR (Finančné vzťahy, spolupráca a vzájomná výmena informácii medzi firmou, akcionármi a ostatnou finančn… )
 • Finančné systémy (Postupy pre prípravu, zaznamenávanie a vydávanie spoľahlivých informácií týkajúcich sa finančných tr… )
 • Finančno-analytická agentúra (Finančno-analytická agentúra, špecializujúca sa zber a analýzu informácií o fondoch. – Finančno-anal… )
 • Finančný agent (Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov… )
 • Finančný derivát (Finančný produkt, ktorého cena sa odvíja od ceny podkladajúceho aktíva na spotovom trhu. Medzi zákla… )
 • Finančný konzultant (Osoba, alebo firmy (v USA), ktoré zodpovedajú za proces investovania do niekoľkých druhov cenných pa… )
 • Finančný plán (Dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory,… )
 • Finančný poradca (Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho… )
 • Finančný trh (Miesto, kde sa sústreďuje dopyt a ponuka po voľných finančných zdrojoch. Z predmetového hľadiska sa… )
 • Firemná filantropia (Považuje sa za jednu z moderných foriem darcovstva, snaží sa riešiť problémy spoločnosti podporou vz… )
 • Firmy (Vyrábajú tovary a služby, a na trhu prichádzajú s cieľom predať ich, čiže vystupujú zväčša ako predá… )
 • Fiškálna decentralizácia (decentralizácia verejnej správyZmena vzťahov a kompetencií medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územ… )
 • fixácia (1. Zabezpečovanie výrobkov v obaloch pred škodlivými mechanickými vplyvmi (nárazmi a vibráciami). 2… )
 • fixačná súprava (Súbor fixačných prvkov pre určitý fixačný systém… )
 • fixačné oko kontajnera (Prvok, pomocou ktorého sa fixuje kontajner… )
 • fixačný prostierdok (1. Pomocný obalový prostriedok, ktorý vo funkčnom spojení s ďalšími obalovými prostriedkami vymedzuj… )
 • fixačný prvok (Fixačný prostriedok určitého tvaru a rozmerov… )
 • fixačný systém (Spôsob usporiadania fixačných prostriedkov… )
 • Fixná úroková sadzba / pevná úroková sadzba (je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie si volí klient pr… )
 • Fixná úroková sadzba (Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fix… )
 • fixné náklady (Náklady, ktoré v určitom rozsahu zmeny objemu výkonov zostavajú nemenné. Napr. odpis vozidla, daň z… )
 • Fixné poistné (Výška poistného sa počas celej doby poistenia nemení. Zmena poistného sa môže uskutočniť len na zákl… )
 • fixné údaje (údaje (zásoby, predaj atď.) ponechané na určité obdobie zaradené do systému plánovania. Týmto spôsob… )
 • Flash (Technológia určená na tvorbu a prehrávanie animácii obsahujúcich ako video, tak aj audio na webe… )
 • flexibilita (Rozsah a stupeň, na ktorý je možné zmeniť nastavenia podľa zmenených okolností… )
 • flexibilná továreň (Koncept sledujúci pružnosť reakcií, založený na efektívnej malosériovej výrobe z časovo úsporným zor… )
 • flexibilný systém výroby (Výrobný proces naplánovaný tak, aby sa výrobná linka mohla často meniť, rýchlo sa prispôsobujúc info… )
 • Flexikurita (Koncept podoby sociálneho systému, ktorý v sebe kombinuje flexibilitu (možnosť ľahko najímať nových… )
 • Focus groups (Metóda tematicky zameraných viac alebo menej riadených skupinových diskusií, využívajúca na generova… )
 • FOMC ((Federal Open Market Committee) – Výbor pre operácie na voľnom trhu FED. Fede… )
 • Fond alokácie aktív (Fond, ktorý na základe vzorca optimálneho rozdelenia vkladá disponibilné aktíva do rôznych kategórií… )
 • Fond Commun de Placement – typ fondu. (Anglický ekvivalent tohto výrazu je FCP… )
 • fond hf (Je Poistníkom zvolený investičný fond, hodnote podielov ktorého sa rovná hodnota Podielových jednoti… )
 • Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu (Fond investujúci do vkladov alebo iných nástrojov peňažného trhu, ako napríklad krátkodobé dlhové ce… )
 • Fond komunálnych dlhopisov (Fondy komunálnych dlhopisov investujú do dlhov vo forme cenných papierov vydávaných samosprávami. Op… )
 • Fond ochrany vkladov (Aktualizované: Národná rada SR 24. 10. 2008 schválila návrh zákona, ktorý garantuje vklady neobmedze… )
 • Fond rezerv poistného (Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových pois… )
 • Fond spojeného príjmu (Kapitál fondu vytvárajú dary. Dary sa spájajú. Darca, alebo akýkoľvek iná osoba určená osoba investo… )
 • Fond zábrany škôd (Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Okrem iného slúži na vý… )
 • Fond, ktorý investuje len do bankových vkladov (Fond, ktorý investuje len do bankových vkladov Anglický ekvivalent tohto výrazu je Cash Fund… )
 • Fondy bez zaťaženia (Fondy, ktoré predávajú svoje cenné papiere priamo investorom, bez pomoci maklérov a nevyberajú špeci… )
 • Fondy fondov (Podielové fondy, ktoré investujú prostriedky do iných fondov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Fu… )
 • Fondy investujúce do cenných papierov (Fondy investujúce do cenných papierov, ktoré vydávajú firmy podnikajúce na základe sociaĺnych štanda… )
 • Fondy momentu (Fondy, ktoré využívajú stratégiu momentu, teda investujúce do akcií, ktorých ceny majú krátkodobý… )
 • Fondy špecializujúce sa na akciách domáceho ((vnútorného) trhu – Fondy investujúce nie menej ako 70 % aktív do cenných papierov spoločností vlast… )
 • Fondy špecializujúce sa na akciách (Podielové fondy, ktoré investujú finančné prostriedky do dobre diverizifikovanú skupinu akcií. Tieto… )
 • Fondy špecializujúce sa na cenných papieroch novoznikajúcich trhov (Fondy investujúce základnú časť svojich prostriedkov na finančných trhoch krajín s novovznikajúcimi… )
 • Fondy (Všeobecne – dlhodobý zdroj pre krytie potrieb. V poisťovníctve sa tvoria hlavne účelové poistné fond… )
 • Font (je súbor, v ktorom je uložená séria znakov jednotlivých typov písma… )
 • Foreign Exchange (trh pre obchodovanie s cuzdzími menami… )
 • Forex ((FX) – termín sa všeobecne používa vo vzťahu k obchodovaniu cudzími menami… )
 • Forfaiting (Forma dodávateľského úveru, keď dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh… )
 • Forma pomoci (opis formy, v ktorej bude pomoc poskytnutá príjemcovi. Štátna pomoc sa môže poskytovať napríklad vo… )
 • Formovanie (Jedno zo štádií vývoja tímu… )
 • formulár činnosti (Dokument, ktorý špecifikuje činnosti a ich postupnosť spolu s alternatívnymi činnosťami… )
 • formulár objednávok na dovoz (Dokument, v ktorom sa požaduje dovoz určitého množstva tovaru na základe nákupnej objednávky… )
 • Forward na úrokovú mieru ((FRA, forward rate agreement) – Umožňuje klientovi zafixovať úrokovú sadzbu na istý objem finančných… )
 • Forward (Termínový obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité množstvo predmetného aktíva v budúcnost… )
 • Forward-forward (Kontraktom forward-forward sa klient zaväzuje uložiť v banke istý objem finančných prostriedkov v do… )
 • Forwardové body (Prémia resp. diskont, ktorý udáva zmenu kurzu po zohľadnení rozdielu úrokových sadzieb obchodovaných… )
 • Forwardy (Druh termínového kontraktu, pri ktorom sa kupuje a predáva prísľub v určenom čase v budúcnosti kúpiť… )
 • fourth party logistics ((fpl, 4pl) – Zatiaľ posledné vývojové štádium poskytovateľov logistických služieb na úrovni logistic… )
 • Fractal principle / Fraktálový princíp (Samoorganizácia a samooptimalizácia organizačných jednotiek – fraktálov, ktoré pri sledovaní podniko… )
 • fraktálový princíp (Samoorganizácia a samooptimalizácia organizačných jednotiek – fraktálov, ktoré pri sledovaní podniko… )
 • frančíz ((percento škody, ktoré poisťovňa nehradí) – Čiastka poistenej hodnoty, ktorú v prípade poškodenia, b… )
 • frank poinkar (Jednotka hodnoty, ktorou sa niekedy vyjadruje ohraničenie zodpovednosti dopravcu. Jeden frank poinka… )
 • franko (Synonymum pre vyplatené… (napr. : frankovaná zásielka.)… )
 • franšíza (1. V dopravnom poistení zásada (dohoda), že poisťovňa nie je povinná nahradiť poškodenému časť poist… )
 • Freeware (softvér, ktorý autor poskytol zadarmo, môže sa ľubovoľne šíriť, kopírovať a inštalovať na ľubovoľný… )
 • frekvencia objednávania (Periodicky sa opakujúci časový interval v objednávaní konkrétneho produktu, alebo skupiny produktov… )
 • frekvencia odosielania (Počet odoslaní za určitý časové obdobie vyjadrujúci, že zásielky sú, alebo budú odoslané na stanoven… )
 • Frekvencia zásahu (Ukazovateľ, ktorý udáva, koľkokrát divák z cieľovej skupiny uvidí daný TV spot… )
 • Frekvenčný diagram (Graf zobrazujúci početnosť rozdelenia alebo meraní ľubovoľného typu dát… )
 • front (Čakací rad. Vo výrobe, práce v pracovnom centre čakajúce na urobenie… )
 • FTP ((File Transfer Protocol) – protokol z radu protokolov TCP/IP, ktorý slúži na prenos súborov po sieti… )
 • Fundamentálna analýza (Analýza založená na skúmaní ekonomických ukazovateľov, udalostí, skúmajúca ich možný vplyv na cenu (… )
 • Funkcia hlavného kontrolóra (je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, predsedu, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samospráv… )
 • Funkcia poslanca (je nezlučiteľná s funkciou – starostu, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo prísp… )
 • Funkcia predsedu samosprávneho kraja (je nezlučiteľná s funkciou – poslanca zastupiteľstva, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samo… )
 • Funkcia starostu (je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie… )
 • Funkcia vierohodnosti (Základným princípom metódy maximálnej vierohodnosti s obmedzenými informáciami (MMVOI) je maximali… )
 • Funkcionálna regresia (Funkcionálna regresia je postup, pomocou ktorého upravíme rastový logistický model dopyt u (ne lineá… )
 • funkčné obdobie (Doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovi… )
 • funkčné usporiadanie – usporiadanie orientované na proces (Druh priestorového usporiadania podniku, kde sú prístroje, na ktorých sa vykonávajú tie isté činnost… )
 • Futures (Štandardizovaný forward, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité aktívum v budúcnosti za vopred s… )
 • Futurity (Termínové kontrakty, napríklad opcie alebo forwardy… )
 • Fúzia (Akcionármi odsúhlasené akciové spojenie dvoch firiem do jednej novej firmy… )
 • fytosanitárny certifikát (Dokument vydaný kompetentnou inštitúciou v exportujúcej krajine, ktorý potvrdzuje, že rastliny, ovoc… )
 • fyzická distribúcia (1. (Organizácia) Organizačná jednotka zodpovedná za činnosti spojené s fyzickou distribúciou. 2. (Vš… )
 • Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá riadi aktíva fondu (Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá riadi aktíva fondu. Pozri: Investment manager. Anglický ekviva… )
 • fyzické zásoby – zásoby na sklade (Množstvo tovaru, ktoré je identifikovateľné na určitom mieste (sklad, technický sklad alebo iné mies… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár