(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom E.

Ekonomické pojmy E:

 • E – mail (elektronická pošta, používa sa v Internete na písanie, posielanie a prijímanie správ… )
 • e EUROPE (projekt budovania európskej informačnej spoločnosti v rámci Lisabonskej stratégie. Cieľom je doviesť… )
 • E-business (Širšia oblasť elektronického podnikania… )
 • ECA ((Export Credit Agency) – ECA (Export Credit Agency) – agentúra pre poistenie exportných úverov. Ofic… )
 • ECGD ((Export Credit Guarantee Department) – ECGD (Export Credit Guarantee Department) – britská agentúra… )
 • E-commerce (Distribúcia, nákup, predaj, marketing a servis produktov prostredníctvom internetu… )
 • Economic order quantity EOQ (Ekonomická veľkosť objednávkySpôsob určenia optimálnej veľkosti objednávacieho množstva pre doplneni… )
 • Economics of scale (Dosahovanie efektov založených na rozsahu výroby pri uplatňovaní hľadiska kvantitatívne chápanej dos… )
 • Economics of scope (Dosahovanie efektov založených na prepájaní procesov pri uplatňovaní hľadiska zlaďovania činností ak… )
 • ECTS (European Credit Transfer System – európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt… )
 • ECU (European Currency Unit… )
 • efekt väčšinového podielu (Efekt vyvolaný faktom, že určité nežiadúce situácie (napr. nadbytok a/alebo nedostatok tovaru) vyúsť… )
 • efekt vytratenia (1. Tá časť množstva predaja a / alebo výroby, ktorá podlieha poplatku vplyvom vytratenia sa výrobku… )
 • Efektivita tréningu (Miera, v akej sa podarilo dosiahnuť ciele trénovanej osoby… )
 • Efektívne zásoby (Súčet hmotných zásob určitého produktu a množstvo daného produktu objednaného na určité obdobie, kto… )
 • Efektívnosť ((effectivness) – pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom… )
 • efficient consumer response ((ecr) – Technologia pre logistické reťazce spotrebného tovaru medzi výrobou, veľkoobchodom a maloobc… )
 • EFOS (European Federation of Older Students – Európska federácia starších študentov… )
 • EFT POS (Elektronické zariadenie, tzv. pos terminál, pomocou ktorého môžeme platiť za tovar alebo služby u ob… )
 • Egalizovaný obal (Obal, ktorý sa používa na balenie tovaru rovnakého druhu a s rovnakou hrubou hmotnosťou… )
 • Eisenhowerov princíp (Rozdelenie úloh podľa dôležitosti a naliehavosti… )
 • Eko-agroturistika (Eko-agroturistika – Agroturistika (vidiecka turistika) je turistika spojená s pobytmi na farmách. Mo… )
 • ekodizajn (je proces navrhovania výrobkov, ktorý znižuje alebo úplne eliminuje negatívne environmentálne vplyvy… )
 • ekologická stopa (je umelo vytvorená jednotka, ktorá nám udáva, akú veľkú plochu produktívnej pôdy či vodnej plochy po… )
 • ekologické poľnohospodárstvo (je moderný systém hospodárenia, ktorý bez použitia syntetických pesticídov a hnojív a bez týrania zv… )
 • Ekonometria (Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnej… )
 • Ekonometrický model s dvomi premennými (Ekonometrický model s dvomi premennými je model, ktorý obsahuje jednu závisle premennú a jednu nezáv… )
 • Ekonometrický model (Ekonometrickým modelom budeme nazývať zjednodušenú matematicko-štatistickú reprezentáciu reálneho ek… )
 • Ekonómia (pochádza z gréckeho slova (oikos-dom, nomos-riadiť). Jadrom ekonómie je štúdium správania sa podniko… )
 • Ekonomická samostatnosť (podnik sám rozhoduje ohľadom otázok Čo?, Ako?, Pre koho?… )
 • ekonomická veľkosť série – optimálna veľkosť série (eoq – Množstvo tovaru, ktoré musí byť vyprodukované, predané alebo prepravené za istý čas a ktoré je… )
 • ekonomická zmena (Výpočty, podporujúce urobenie rozhodnutia, týkajúce sa obchodných aktivít. Poznámka: Do úvahy sa ber… )
 • Ekonomické subjekty (Základné jednotky ekonomickej teórie, najmä mikroekonómie. Nazývajú sa aj ekonomické jednotky… )
 • ekonomické zásoby (1. (Všeobecne) Zásoby, ktoré si obchodná spoločnosť určila, dôsledkom čoho preberá na seba riziko s… )
 • Ekonomický cyklus (Pravidelné striedanie depresie a expanzie, ktoré sa pripisuje vonkajším (najmä prírodným) alebo vnút… )
 • Ekonomický migrant (človek, ktorý opúšťa krajinu pôvodu v snahe zlepšiť svoju ekonomickú situáciu, ktorá je v danej kraj… )
 • Ekonomika (predstavuje oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Hovoríme preto o… )
 • ekosystém (je geograficky vyčlenený systém vzájomne interagujúcich živých organizmov a ich fyzického prostredia… )
 • Ekotrend (Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Nezisková organizácia, ktorá… )
 • ekvivalent (1. (Všeobecne) Rovnocenný v hodnote, množstve, dôležitosti, význame atď. a 2. uvádzajúci, že predmet… )
 • ekvivalentná jednotka dvadsať stopového kontajnera teu (Jednotka merania ekvivalentná jednému dvadsať stopovému veľkému kontajneru… )
 • E-learning (Vzdelávanie a tréning využívajúci informačné technológie… )
 • Elektronická komercia (Slovenský preklad výrazu e-commerce… )
 • Elektronická platobná karta (Elektronická platobná karta je karta vybavená buď magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú… )
 • elektronická výmena dát /edi/ (1. (Všeobecne) Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samos… )
 • Elektronická výmena dát ((EDI) – Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných… )
 • Elektronické bankovníctvo (Bankové služby, ktoré banka poskytuje prostredníctvom virtuálneho kontaktu, napríklad cez internet,… )
 • Elektronický mýtny systém (je súbor prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát,… )
 • Elektronický obchod (Elektronická, virtuálna alternatíva kamenného obchodu… )
 • Elektronický prevod prostriedkov (Prevod peňazí z jedného účtu na iný bez fyzického prenesenia hotovosti… )
 • Elektronický výber mýta (– elektronické vyrubenie príslušného mýta zisteného na základe údajov získaných elektronickým mýtnym… )
 • elevátor (Dopravník s unášacím zariadením prispôsobeným na vynášanie materiálu, príp. na jeho naberanie; elevá… )
 • elevátorový skrejper (Skrejper s núteným plnením korby elevátorovým zariadením… )
 • e-logistika (Logistika prispôsobená elektronickému obchodovaniu (E-Commerce). Obsahuje strategické plánovanie a v… )
 • EM (EM je skratka termínu ekonometrický model… )
 • E-mail marketing (Samostatná časť marketingovej komunikácie využívajúca e-mail ako komunikačný nástroj… )
 • E-marketing (Marketing v prostredí internetu… )
 • embargo (1. Vládne nariadenie, ktoré zakazuje vstup komerčných plavidiel a tovaru do prístavov danej krajiny… )
 • Embosovaná platobná karta (Embosovaná platobná karta je charakteristická tým, že má na prednej strane reliéfne vytlačené všetky… )
 • Emisia (Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera… )
 • emisie (Emisie sú znečisťujúce látky, ktoré sa rôznymi technologickými procesmi dostávajú do ovzdušia… )
 • Emitent (Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o po… )
 • EML ((Estmated Maximum Loss) označuje odhadovanú maximálnu škodu, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou… )
 • Emotikona (obrázok, ktorý vyjadruje emócie užívateľa… )
 • Empirické hodnoty (Empirické hodnoty sú synonymom pre skutočné, resp. namerané hodnoty… )
 • EMS (European Monetary System… )
 • Endogénne premenné (Endogénne premenné (endogenous variables) sú premenné určené, vysvetľované či generované modelom. V… )
 • energetická efektívnosť (je dosiahnuteľné využitie energie s optimálnou účinnosťou pri jej premene, doprave a spotrebe. Energ… )
 • Entropia (Entropia znamená neurčitosť (v chovaní)… )
 • environmentálne označovanie produktov (je jedným z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. V SR sa uskutočňuje prostredníctvom zá… )
 • environmentálne vhodný produkt (je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Udeľuje s… )
 • Eonia (Euro OverNight Index Average – je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v eu… )
 • EPP (Európske paletové spoločenstvo… )
 • ERP (Komplexný informačný systém organizácie… )
 • ESD/EDV (Elektronické spracovanie dát/Elektonischer Datenverarbeitung… )
 • Esentialia negotii (základné, podstatné náležitosti zmluvy, právneho úkonu, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť… )
 • e-shopping (Súhrny názov pre technológie nákupu tovaru a služieb mimo tradičný obchod na základe ponuky v multim… )
 • Essenský summit (Na stretnutí Európskej rady v decembri 1994 v nemeckom meste Essen bola prijatá rozsiahla stratégia… )
 • Estimátor (Estimátor je synonymom pre termín odhad. Je odvodený z anglického slova estimation (odhad)… )
 • Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa (Etický kódex je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky čle… )
 • Etický kódex finančných inštitúcií (Súbor pravidiel na ochranu klientov finančných inštitúcií, ktoré sa tieto zaviazali dodržiavať… )
 • Etika (Súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie… )
 • etiketa (Prírez z mäkkého materiálu so záznamom uvádzajúcim predpísané alebo účelné údaje o výrobku, výrobcov… )
 • ETL (skratka pre Extract, Transform a Load – proces, v ktorom sa dáta načítavajú z interných aj externých… )
 • EUA (European University Association – Asociácia európskych univerzít. Hlavná organizácia združujúca euró… )
 • EUCEN (European Universities Continuing Education Network – Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania… )
 • EUNIS (European University Information System – Európsky univerzitný informačný systém. Na Slovensku pôsobí… )
 • EURAG (Nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej výz… )
 • Euribid (Euro Interbank Bid Rate – je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá je vypočítaná na základe… )
 • EURIBOR (Referenčná úroková sadzba krajín eurozóny fixovaná každý deň v Bruseli o 11. 00 hod. miestneho času…. )
 • Euro (Spoločná mena, ktorá podľa Maastrichtskej zmluvy bola zavedená v bezhotovostnom styku… )
 • EURODAC (Európsky systém evidencie cudzincov, ktorý na území niektorého z členských štátov Európskej únie pož… )
 • Eurokrati (Jemne pejoratívny pojem, ktorý vznikol zo slova byrokrat. Označuje zamestnanca niektorej z inštitúci… )
 • Euronadšenci (Prívrženci vízie federatívnej Európy, ktorú viac-menej predpokladá Maastrichtská zmluva, sa všeobecn… )
 • Európa dvoch/viacerých rýchlostí (Po prvýkrát sa toto spojenie spomína v Tindemansovej správe z r. 1975. Ide v nej o fakt, že všetky š… )
 • Európa občanov (Projekt občianskej Európy sa stal otvoreným politickým cieľom v sedemdesiatych rokoch. Belgický prem… )
 • Európa regiónov (V súčasnej EÚ je 222 regiónov. V decembri 1991 bol na stretnutí hláv štátov a vlád v Maastrichte zri… )
 • Europe a la carte (slovné spojenie odvodené od výberu podľa jedálneho lístka ; jeho obsah je podobný obsahu pojmu vari… )
 • Europe de patries (doslovne Európa vlastí (národných štátov). Slovné spojenie, ktoré sa pripisuje francúzskemu preziden… )
 • Europol (- je nadnárodná inštitúcia ustanovená na základe Maastrichtskej zmluvy Dohovorom o Europole z 26. 7. 1… )
 • Európska agentúra pre chemické látky ((ECHA – European Chemicals Agency) – Agentúra bola zriadená na riadenie a v niektorých prípadoch aj… )
 • európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – (european article number association – Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému ide… )
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj ((EBOR) – Inštitúcia so sídlom v Londýne, poskytujúca úvery na rozvoj… )
 • Európska centrálna banka ((ECB) – Centrálna banka (CB) eurozóny, ktorej hlavným cieľom je udržiavanie stabilnej cenovej hladin… )
 • európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave ((aetr) – Otvorená mnohostranná medzinárodná dohoda uzavretá v r. 1970 v Ženeve, upravujúca pracovné… )
 • Európska dohoda (Európske dohody o pridružení (označované tiež ako asociačné dohody) boli uzatvorené preto, aby mohli… )
 • Európska dvanástka (Názov sa používal na označenie členských štátov, pokiaľ ES a neskôr EÚ pozostávala z dvanástich štát… )
 • európska jednoduchá drevená paleta (Jednoduchá paleta vyhovujúca podmienkam Európskeho paletového poolu… )
 • Európska komisia (Jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ, ktorej úlohou je takmer výlučné právo navrhovať právne normy… )
 • európska obalová federácia ((epf) – Medzinárodná organizácia so sídlom v Londýne, založená v r. 1953, ktorej úlohou je spoluprac… )
 • Európska opcia (Druh opcie, pri ktorej môže kupujúci využiť svoje právo iba v deň expirácie opčného kontraktu… )
 • Európska pätnástka (- predstavuje počet členských štátov Európskej únie po rozšírení v januári 1995: Nemecko, Francúzsko… )
 • Európska rada pre výskum ((ERC) – (European Research Council) – prvá celoeurópska agentúra na financovanie výskumu. Práve vytv… )
 • Európska rada (najvyšší politický orgán EÚ. Stimuluje významné politické iniciatívy na najvyššej úrovni a určuje zá… )
 • Európska šestka (- značí šesť krajín, ktoré tvorili Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (založené v r. 1951), nesk… )
 • Európska trojka (Ruské slovo trojka označuje sane ťahané troma koňmi. V EÚ znamená skupinu troch, ktorá pozostáva zo… )
 • Európska únia ((EÚ) – od podpísania Maastrichtskej zmluvy 7. februára 1992, sú Európske spoločenstvá všeobecne znám… )
 • Európske spoločenstvo (Jadrom a predchodcom dnešnej EÚ sú európske spoločenstvá, ktoré predstavujú: Európske spoločenstvo u… )
 • Európske symboly (Medzi symboly EÚ patria: zástava (dvanásť žltých hviezd v kruhu na modrom pozadí), hymna (Óda na ra… )
 • Európske združenie voľného obchodu (Európske združenie voľného obchodu (EZVO) založila Veľká Británia, ktorá nebola členom pôvodného Eur… )
 • Európsky dom (Integrácia Európy sa často prirovnáva k výstavbe spoločného domu… )
 • Európsky fond regionálneho rozvoja ((ERDF) – (European Regional Development Fund) – finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politik… )
 • Európsky fond regionálneho rozvoja, ERDF (Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na p… )
 • Európsky hospodársky priestor (Európsky hospodársky priestor (EHP) na základe zmluvy z roku 1992 zahŕňa územia krajín Európskej zón… )
 • európsky paletový pool (Európske združenie na výmenu paliet štandardných veľkostí (nazývaných europalety) v európskej prepra… )
 • Európsky parlament (Jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ. je jedinou priamo volenou inštitúciou… )
 • Európsky poľnohospodársky vyrovnávací ((usmerňovací, poradenský, orientačný) a garančný fond, EAGGF – Financuje spoločnú poľnohospodársku p… )
 • Európsky sociálny fond (Orgán, zriadený v roku 1960, ktorý je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva… )
 • Európsky sociálny fond, ESF (Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na p… )
 • Európsky súdny dvor (zabezpečuje výklad a dodržiavanie zmlúv Európskeho spoločenstva a Európskej únie. Jeho sudcovia sú… )
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom ((European Anti-Fraud Office, ďalej len OLAF) – inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslan… )
 • Európsky železničný systém (Európsky železničný systém tvoria železničné dráhy na území členských štátov Európskej únie určené r… )
 • Euroskeptici (Odporcovia vízie federatívnej Európy. Do skupiny euroskeptikov patrí tá časť konzervatívcov a gaulli… )
 • Eurostat (Štatistický úrad EÚ založený v roku 1953 so sídlom v Luxemburgu. Jeho úlohou je poskytovať spoľahliv… )
 • evaluácia (Proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jedn… )
 • EVD/EDI (Elektronická výmena dát/Elektronischer Datenaustasch… )
 • Events (Nárazové akcie spojené s prezentáciou produktu či služieb pracovníkom distribučného reťazca… )
 • evidencia prijatého tovaru (Stav ukazujúci, že prijaté množstvo a hodnota tovaru boli zaevidované do zoznamu tovaru na sklade v… )
 • evidencia vydaného tovaru (Stav ukazujúci, že vydané množstvo a hodnota tovaru boli zaevidované do zoznamu tovaru na sklade v d… )
 • Exekúcia (Exekúcia je nútená realizácia výkonu súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom uspokojiť pohľadávku v… )
 • Existenčné minimum, životné minimum (Úroveň zabezpečujúca najnutnejšie základné životné podmienky. Podľa Čl. 39 Ústavy SR má každý občan… )
 • exkurzia (Metodická forma výučby spojená spravidla s prehliadkou nejakého podniku, ústavu, kultúrnej ustanoviz… )
 • Exogénne premenné (Exogénne premenné (exogenous variables) pôsobia v ekonometrickom modeli ako vysvetľujúce premenné, s… )
 • Exot (V poisťovníctve označenie málo sa vyskytujúcich poistení (napr. umeleckých zbierok a podobne). Poist… )
 • Exotická mena (málo likvidná mena… )
 • expedícia tovaru z veľkoobchodu (Činnosť spojená s odoslaním tovaru z veľkoobchodného skladu do maloobchodnej jednotky; pri expedícii… )
 • expedícia tovaru z výroby (Odoslanie tovaru z výrobného závodu odberateľovi (do obchodnej siete, príp. konečnému spotrebiteľovi… )
 • expedícia (1. Odoslanie tovaru. 2. Oddelenie podniku, ktoré vypravuje zásielky… )
 • expedičná jednotka pod normálom (Expedičná jednotka, ktorá obsahuje menšie množstvo než je bežný štandard balených alebo nebalených p… )
 • expedičná plocha (Plocha na zhromažďovanie, prípravu, zostavovanie, váženie, počítanie, konzerváciu, kontrolu a výdaj… )
 • expedičná súpiska – výkaz pracovného strediska (Zoznam, ktorý predstavuje objednávky, ktoré majú byť vybavené v samostatnom pracovnom stredisku poča… )
 • Expedičné doklady (Shipping Documents (expedičné doklady) – doklady, potvrdzujúce vyexpedovanie tovaru od predávajúceho… )
 • Expertná skupina Wima Koka (Správa skupiny Wima KokaExpertná skupina pod vedením bývalého holandského premiéra Wima Koka bola vy… )
 • Expirácia ((expiration date, deň splatnosti) – Pevne stanovený dátum, kedy vlastník opcie môže svoje opčné práv… )
 • exportná deklarácia (Colné tlačivo pre všetok export ktoré musí byť vyplnené pre potreby vládnej štatistiky týkajúcej sa… )
 • exportná úloha colnice (Sprostredkovateľská úloha medzi zasielajúcou organizáciou a colnými orgánmi… )
 • Expozícia (Výstavný stánok… )
 • expresné, kuriérske a balíkové služby (Služby poskytovateľov analogické so zasielateľskými službami. Expresné služby v zásade využívajú hro… )
 • Externá komunikácia (Celková komunikácia firmy s dôležitými cieľovými skupinami, ktorá dlhodobo vytvára a ovplyvňuje vním… )
 • Externé hodnotenie (hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/al… )
 • externý dodávateľ (Dodávateľ, ktorý nepatrí do obchodnej spoločnosti… )
 • externý výrobca (Výrobca produktov, ktorý nepatrí do spoločnosti… )
 • externý zákazník (Zákazník, ktorý nepatrí do obchodnej spoločnosti… )
 • extrapolovať ((približne určiť) – Výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt. Extra… )
 • Extravilán (nezastavané územie v rámci hraníc sídla… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár