(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom C.

Ekonomické pojmy C:

 • Cable (hovorový názov páru GBP/USD… )
 • Call centrum (Centrum obsluhy volaní, ktoré slúži na hromadné spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov… )
 • Call opcia (Opčný kontrakt, ktorým si kupujúci opcie kupuje právo kúpiť predmetné aktívum… )
 • Capability / Spôsobilosť (Schopnosťou objektu plniť požiadavky na služby s danými kvantitatívnymi charakteristikami pri daných… )
 • Capacity / Kapacita (Maximálna úroveň výstupu daného prostriedku… )
 • Caplet (Časť úrokovej opcie pre jednu základnú periódu (celý kontrakt Interest rate cap možno chápať ako súh… )
 • cargo terminál (Zariadenie pre nakládku, prekládku, vykládku, triedenie, medziskladovanie, konsolidáciu a dekonsolid… )
 • Cash advance (Cash advance je doplnková služba k platobným kartám a slúži nám na výber hotovosti v domácej alebo t… )
 • cash and carry (Samoobslužná forma veľkoobchodného skladu určená k priamemu nákupu tovaru v distribučnom balení, pre… )
 • Cash back (Je spôsob získania hotovosti prostredníctvom platobnej karty pomocou platobného terminálu (POS – poz… )
 • Casová hodnota opcie ((time value) – Rozdiel medzi celkovou hodnotou opcie (prémiou) a jej vnútornou hodnotou, s približuj… )
 • Catchball (Skákajúca (kolujúca) loptička, teda systém plánovania, pri ktorom sa dosahuje súhlas všetkých o plán… )
 • Cecchiniho správa (V Cockfieldovej bielej knihe z júna 1985 Európska komisia určila legislatívne opatrenia vhodné na vy… )
 • CEDAC (Diagram príčin a následkov s pridanými kartami s návrhmi na zlepšenie… )
 • Cedent (Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného… )
 • Cedovať (Assign: to assign (cedovať) – postúpiť, previesť pohľadávku veriteľom na inú osobu. Pri faktoringu p… )
 • CEFTA (Dohoda stredoeurópskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Rumunsko) o voľnom o… )
 • celková časová rezerva (Časová rezerva na každú činnosť získaná dedukciou trvania tejto aktivity z rozdielu medzi posledným… )
 • Celková hmotnosť vozidla (celková hmotnosť vozidla je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla a v prípade jazd… )
 • celková séria (Celkové množstvo (sérií) konkrétneho výrobku, ktorý musí byť vyrobený… )
 • celková skladisková plocha (Súčet užitočnej a doplňujúcej skladiskovej plochy… )
 • Celková výnosnosť podielového fondu (Celková výnosnosť podielového fondu, vypočítava sa za jeden kalendárny rok. Pozostáva z výnosov vo f… )
 • celkové množstvo kapacity (kapacitné zaťaženie Množstvo kapacity zdroja (stroje, sklady, vozový park atď.), ktoré sa používa v… )
 • celkový náklad (Hmotnosť prepravovaného nákladu a prevádzkových látok, ktoré možno do vozidla načerpať s prihliadnut… )
 • Celkový súčet štvorcov (Celkový súčet štvorcov (CSŠ; Total Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok endogénnej premennej o… )
 • Celkový výnos (Ukazovateľ celkového (súhrnného) výnosu sa vypočítava tak, že sa zohľadňuje dividendový a úrokový vý… )
 • celkový zdvih žeriava (Zvislá vzdialenosť medzi hornou a dolnou pracovnou polohou prostriedku na uchopenie bremena… )
 • celoživotné vzdelávanie (Vzdelávanie počas celého života, ktoré umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu… )
 • Celoživotné zamestnanie (Politika japonských firiem pri zamestnávaní pracovníkov… )
 • Cena /Bilančná hodnota (Koeficient P/B podielového fondu predstavuje vážený priemer ukazovateľov P/B všetkých akcií, ktoré s… )
 • Cena lízingu (celková suma lízingu. Zahŕňa vstupnú cenu predmetu lízingu, ktorú lízingový prenajímateľ postupne pr… )
 • cena Ľudovej banky (Ľudová banka (Volksbank) udeľuje každoročne ocenenie Grand Prix Ľudovej banky vybranému absolventovi… )
 • Cena ponúknutá za cenný papier (Cena ponúknutá za cenný papier. Pozri: Redemption Price. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bid pri… )
 • cena prírastku (Výdavky vyplývajúce zo získania vlastníctva majetku. Tvorí ju nákupná cena a dodatočné náklady spôso… )
 • cena rektora (Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a a… )
 • Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde (Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde. V periodickej tlači je v tabuľkách uvedená v kolonke bid…. )
 • cena zahŕňajúca náklady a dopravné ((uvedený cieľový prístav) ndo – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahranično… )
 • cena zahŕňajúca náklady, poistenie a dopravné ((uvedený cieľový prístav) npd – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahranično… )
 • cena (Množstvo peňazí alebo peňažnej hodnoty, za ktoré sa vec nakupuje alebo predáva. stro… )
 • Ceniny (Majú konkrétnu nominálnu hodnotu. Napríklad známky, kolky, stravné lístky… )
 • cenná zásielka (Spoločné označenie pre cenné listy a škatule medzinárodného styku používane v dohodách o cenných lis… )
 • Cenné papiere (– listiny predstavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, pl… )
 • Cenník, sadzobník poplatkov (Zoznam ponúkaných produktov a služieb, obsahujúci ich podrobný popis a cenu za každú položku uvedenú… )
 • cenný náklad (Zásielka ktorá obsahuje jeden, alebo viac cenných artiklov… )
 • Cenný papier (Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči… )
 • cenová dohoda (Dohoda medzi spoločnosťou a dodávateľom o cenách a podmienkach celého súboru tovarov a/alebo službác… )
 • Cenová hladina (Cenová hladina (price level) označuje celkovú úroveň cien a tovarov a služieb, ktoré sa v národnom h… )
 • cenový index (Faktor, ktorým sa má násobiť cena, aby sa došlo ku skutočnej cene na daný účel… )
 • Centrá osídlenia ((settlement centres) – v zmysle terminológie KURS 2001 centrá osídlenia predstavujú kategorizáciu ob… )
 • centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti (Technológia alternatívna voči Just in Time, založená na veľkých, priestorovo sústredených skladových… )
 • centralizácia (Proces znižovania (obmedzovania) počtu riadiacich prvkov alebo ich presúvanie na hierarchicky vyššie… )
 • Centrálna banka (hlavná národná banka. Jej základnou úlohou je stanovenie a zavedenie peňažnej politiky… )
 • Centrálna limitná teoréma (Centrálna limitná teoréma tvrdí, že rozdelenie súčtu náhodných premenných konverguje s rastom počtu… )
 • Centrálny koordinačný orgán NSRR ((Central Coordination Authority NSRR) – stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordináciu… )
 • Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR (Hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenie a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu pro… )
 • centrálny sklad (Sklad, ktorý plní hlavné úlohy pre istý počet skladov. Napríklad: – udržuje zásoby produktov pre ost… )
 • Centrum excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja (Organizácia výskumu a vývoja je označená ako centrum excelentnosti na základe úspešnej účasti v uchá… )
 • Centrum excelentnosti (národné centrum excelentnosti (CE) – je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzináro… )
 • centrum nákladnej dopravy (Areál plôch, budov a zariadení cestných dopravcov, eventuálne železnice, prípadne rejdarov vo vnútro… )
 • Centrum pre transfer technológií (je špecifický nástroj inovačnej politiky na podporu cieľovo zameraného transferu technológií vyplýva… )
 • Certifikácia (potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontrol… )
 • Certifikačný audit (Previerka nezávislou akreditovanou spoločnosťou, za účelom overiť zhodu systému manažérstva kvality… )
 • Certifikačný orgán ((Certifying Authority) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt poverený člen… )
 • Certifikát kvality ISO (Skratka pre International Standard Organization, voľne preložené ako Medzinárodná organizácia pre… )
 • certifikát o kontrole tovaru (Doklad, vydaný kompetentným orgánom, ktorý podáva dôkaz o kvalite tovaru, ktorý je v ňom uvedený, v… )
 • Certifikát o založení spoločnosti (je to dokument, ktorý je v anglosaskom právnom systéme obdobou výpisu z obchodného registra. Dokumen… )
 • Cesia (Z latinčiny, je to postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druh… )
 • Cesná klauzula, doložka (Notice of Assignment (cesná klauzula, doložka) – písomné oznámenie kupujúcemu o tom, že postúpená po… )
 • cesta určená na prepravu cim (Cesta, po ktorej sa má zásielka CIM prepraviť podľa dovoleného a pre železnicu záväzného predpisu od… )
 • cesta (Cestovanie z jedného miesta, prístavu, alebo krajiny do iného, v prípade okružnej cesty do toho isté… )
 • cestná doprava pre cuziu potrebu (Doprava, pri ktorej vzniká medzi prevádzkovateľom cestnej dopravy a organizáciou alebo osobou, ktore… )
 • cestná doprava pre vlastnú potrebu občana (Súhrnný názov pre: a) vlastnú dopravu občana a jeho príbuzných, ako aj iných osôb, pokiaľ sú prísluš… )
 • cestná doprava pre vlastnú potrebu organizácie (Doprava, ktorú organizácia vykonáva pre vlastné potreby a účely, ako aj doprava vecí, ktorú sú predm… )
 • cestná doprava (V logistike najčastejšie zastúpený odbor (druh) dopravy vzhľadom na jeho prijateľnú cenu, rýchlosť,… )
 • cestná preprava (Preprava osôb a vecí (nákladov) cestnými vozidlami po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a… )
 • Cestná súprava (Nákladný automobil s prívesom (prívesová súprava), alebo ťahač návesu s návesom (návesová súprava)… )
 • cestné prevádzkové zariadenie (Objekty, zariadenia a iné prostriedky, ktoré umožňujú, uľahčujú, urýchľujú alebo zhospodárňujú cestn… )
 • cestný kontajnér (Kontajner určený len pre cestnú dopravu… )
 • cestovný akreditív (Druh akreditívu umožňujúci cestovanie bez prevážania peňažnej hotovosti; vystavuje ho banka a žiada… )
 • Cestovný šek (Používa sa v turizme ako platobný prostriedok. Vystavuje ho banka na cudziu banku… )
 • CFD ((Contract For Difference) – kontrakt na vyrovnanie rozdielu. Derivát, v prípade ktorého sa zúčtovani… )
 • Cieľ 1 (Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. Sú tu zahrnuté regióny, kt… )
 • Cieľ 1, 2, 3 (ciele pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľ 1 sú regióny s HDP na obyvateľa nižším ako 75% prieme… )
 • Cieľ 2 (Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. V rámci t… )
 • Cieľ 3 (Podpora prispôsobovania a modernizácia politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Rea… )
 • Cieľ Európska územná spolupráca ((Objective European Territorial Cooperation) – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na progra… )
 • Cieľ Konvergencia ((Objective Convergence) – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2… )
 • cieľ predaja (Predajný cieľ, ktorý stanovuje manažment pre výrobnú linku, alebo organizáciu na určité časové obdob… )
 • Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov,… )
 • Ciele kvality (Prehlásenia vo forme želaných výsledkov v súlade s Politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšova… )
 • cieľová krajina (Krajina, do ktorej má byť tovar dovezený ako do finálnej krajiny dovozu, alebo, do ktorej chcú cesto… )
 • Cieľová skupina (skupina alebo entita, ktorá má úžitok/je pozitívne ovplyvnená realizáciou projektu;… )
 • Cieľové premenné (Cieľové premenné kvantifikujú stanovené ciele, sú priamo spojené s hlavnými sledovanými cieľmi model… )
 • cieľové zásoby (úroveň zásob ktorá by mala byť splnená v určitom čase… )
 • CIM (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru… )
 • cisterna (Uzavretá nádrž na uskladnenie kvapalín alebo sypkých látok… )
 • cisternový kontajner (Nákladný kontajner, ktorý má dve základné časti, cisternu alebo cisterny a rám. Kontajnery tohoto ty… )
 • CIT (Medzinárodný železničný prepravný výbor, zväz založený v súlade so švajčiarskym právom s právnou sub… )
 • city logistika (Aplikácia princípov logistiky na pohyby zásielok v podmienkach veľkých miest. Prostredníctvom preklá… )
 • Clearing (Zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov započítaním, ktoré sa používa vo vnútornom i medzináro… )
 • Click-rate (Pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku, vypovedajúci o účinnosti danej reklamy… )
 • Clo ((Tariff) – Daň z medzinárodného obchodu, ktorú musí zaplatiť importér pri dovoze tovaru do svojej kr… )
 • Clubcard kreditná karta (je kreditná karta s výhodným systémom benefitov. Za každé minuté euro získajú jej držitelia bod, za… )
 • CM (- Akákoľvek cudzia mena, s ktorou sa stretnete pri zmenárenských operáciách (USD, AUD, HUF…), al… )
 • CMR ((Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) Dohovor o prep… )
 • Cockfieldova biela kniha (Európska rada v marci 1985 stanovila ako prioritu vytvorenie veľkého jednotného trhu do r. 1992 a po… )
 • Cochrane-Orcuttova metóda (Cochrane–Orcuttova metóda (Cochrane–Orcutt method) je iteračná metóda, ktorá sa používa pri riešení… )
 • Collars (Úroková opcia pozostávajúca z kombinácie kontraktov caps a floors… )
 • colná deklarácia (1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množst… )
 • colná faktúra (Doklad, ktorý vyžadujú na colnici v krajine, kam sa tovar importuje, v ktorom vývozca uvádza faktúro… )
 • colná hodnota (Hodnota tovaru precleného na colné účely… )
 • colná klasifikácia tovaru (Klasifikácia určitého tovaru podľa platného colného názvoslovia… )
 • Colná únia (Forma medzinárodnej ekonomickej integrácie. forma medzinárodnej ekonomickej i… )
 • colné odbavenie zásielky (Zásielka z cudziny, ktorú colnica odbavila, t. j. vymerala clo alebo ju prepustila bez cla… )
 • colné odbavenie (Postup zaužívaný v súlade s colnými zákonmi a obmedzeniami danej krajiny, v ktorej sa tovar dáva na… )
 • colné poplatky (Poplatky uložené colným sadzobníkom za tovar, podliehajúci clu pri vstupe a opustení priestoru colni… )
 • colné skladisko (Sklad, v ktorom je uložený tovar, ktorý ešte nebol preclený colnicou. Tovar je takto uskladnený, až… )
 • colný deklarant (Zamestnanec dopravného podniku určený pre úkony spojené s colným konaním; za jeho činnosť zodpovedá… )
 • colný dohovor o kontajneroch ((Convention douaniére relative aux conteneurs) Otvorený mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v… )
 • colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetu tir(Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol pods… )
 • colný jednateľ (Sprostredkovateľská funkcia medzi stranou zainteresovanou na prevezení nákladu a colnými orgánmi… )
 • colný sklad na lodi (Miesto na lodi, kde je uskladnený zapečatený tovar, až kým loď neodíde znova z prístavu alebo krajin… )
 • colný systém klasifikácie (Kódový systém pre colnú klasifikáciu tovaru. Napr. TARIC, HARMONIZED SYSTEM atď… )
 • colný tovar (Tovar podávaný na prepravu do cudziny, dovážaný z cudziny a tovar v tranzite podliehajúci colnej kon… )
 • Compound option ((zložená opcia, násobná opcia) – Opcia na opciu… )
 • Comunity web – záujimový portal (Stránka, ktorá združuje ľudí s rovnakým záujmom, čím sa vytvára komunita ktorá diskutuje o danej pro… )
 • concurrent engineering (Súbežné (paralelné) radenie činností pri navrhovaní, vývoji, výrobe a vytváraní logistických reťazco… )
 • Content adverts – reklama v obsahu (Cielená reklama, ktorá sa zobrazuje v článkoch, ktoré sú relevantné k produktu inzerenta… )
 • Contests (Súťaže, hry alebo kombinácie hier a výhier, v ktorých sú víťazi aspoň sčasti určovaní na základe pra… )
 • Contract review / Preskúmanie zmluvy (Systematické činnosti vykonávané dodávateľom pred podpisom zmluvy s cieľom zabezpečiť primerané defi… )
 • Corporate Social Responsibility (Spoločenská zodpovednosť spoločnosti, dobrovoľné príspevky podnikov k vytváraniu lepšej spoločnosti,… )
 • COTIF (Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave… )
 • Coupons ((couponing) – Ústrižok, frekventovaný tlačený, resp. tlačový propagačný prostriedok využívaný úspešn… )
 • Cover (spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko, uzatvorenie shortovej pozície… )
 • CPA – Cost per acquisition – náklady za nákup (Označenie, ktoré sa používa na vyčíslenie a porovnanie efektivity kampaní – tzn. koľko EUR potrebuje… )
 • CPI – Consumer Price Index (Index spotrebiteľských cien vyjadrujúci ich zmenu v sledovanom období… )
 • CPM – Riadenie podnikovej výkonnosti ((Corporate performance management – CPM). Podľa Gartner Group je CPM súhrnný názov zahŕňajúci metodo… )
 • CPM (Riadenie podnikovej výkonnosti sa označuje ako… )
 • c-produkt (Produkt, ktorý podľa ABC klasifikácie patrí do veľkej skupiny produktov, ktoré predstavujú iba malú… )
 • CPT – Cost per thousand (Náklady na 1000 zobrazení reklamy na internete… )
 • Credit-default swap (podstatné meno. Nepresný preklad latinského ubi mel ibi apes (Kde je med, tam sú včely). 1. Štrukt… )
 • CRM (Budovanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi… )
 • Crocodile Club (Crocodile Club (Klub Krokodíl) vznikol v r. 1980 v Štrasburgu a bol pomenovaný podľa reštaurácie, kd… )
 • cross-docking (Technológia priamych dodávok najčastejšie potravinárskeho tovaru, spočívajúca v začlenení prietokové… )
 • CTM-CIT (Príručka CIT pre nákladnú prepravu… )
 • CTR – Click through rate – miera prekliku reklamy (Pomer medzi tým, koľko užívateľov si na reklamu kliklo z celkového počtu tých, ktorým bola reklama z… )
 • Cudzozemské motorové vozidlo (Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky; za cudzozemské motorové vozi… )
 • curriculum vitae (z lat. životná cesta, v súčasnosti profesijný alebo štruktúrovaný životopis… )
 • Customer dealer (Špecializovaný pracovník banky zodpovedný za uzatváranie spotových, termínových a depozitných obchod… )
 • Customer Needs Mapping (Mapovanie potreib zákazníkovKategorizácia prianí (potrieb) zákazníkov a identifikovanie vnútorných p… )
 • Customer package (Obal určený pre jeden výrobok, pre sadu výrobkov (združený obal) alebo pre malý počet kusov toho ist… )
 • Customer requirements / Požiadavky zákazníkov (Potreby zákazníka preložené do technických požiadaviek výrobku alebo služby… )
 • Customer satisfaction / Uspokojovanie zákazníka (Stav, keď výrobok alebo služba spĺňa všetky očakávania a požiadavky zákazníka a zákazník nemá žiadnu… )
 • CUV (Jednotné právne predpisy pre zmluvu o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave… )
 • cvičenie (Jedna z viacerých metodických foriem výučby, ktorá slúži spravidla na upevnenie a precvičenie učiva… )
 • cvičné školy a cvičné školské zariadenia (Inštitúcie, s ktorými vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie p… )
 • cyklická doprava (Doprava zabezpečujúca pohyb materiálu medzi miestami odoslania a príjmu v určitých intervaloch; vyko… )
 • cyklická výroba (Výrobný proces, pri ktorom sa vyrábajú rôzne produkty vo fixnom slede, ktorý sa pravidelne opakuje… )
 • cyklické spočítanie (Technika kontroly inventúrnej správnosti, kde sa inventúrne spočítanie robí podľa cyklických časovýc… )
 • cyklické zásoby (Predstavujú jeden z dvoch hlavných komponentov akéhokoľvek druhu inventáru a sú jeho najaktívnejšou… )
 • Cyklový čas (Disponibilný čas na opakované vykonanie úlohy… )
 • cyklus vydania (Čas potrebný na vytvorenie nutných podmienok pre materiál, jeho stiahnutie z inventárneho miesta a p… )
 • cyklus životnosti výrobku (cyklus životnosti – Časové obdobie medzi dátumom uvedenia výrobku na trh a jeho stiahnutia z trhu. R… )
 • CZEONIA (CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je vážený priemer úrokových sadzieb všetkých nezaistených O/… )
 • čakací čas v kanály obsluhy (Čakací čas, ktorý sa objavuje pretože určitá činnosť je vykonávaná jedným, alebo viacerými zdrojmi (… )
 • čakací čas (1. (Všeobecne) Časový úsek medzi okamihom v ktorom potreby na vykonanie činnosti začínajú a okamihom… )
 • čakacia doba na dokončenie (Čakacia doba, ku ktorej dochádza, pretože určitú činnosť (napr. dovoz na objednávku, spracovanie) je… )
 • Čakacia lehota (V poistnej zmluve dohodnuté obdobie od začiatku poistenia alebo zmeny poistenia. Udalosti, ktoré nas… )
 • čakanie vozidla (Dohodnutý prepravný prestoj alebo cestovným poriadkom stanovený čas státia vozidla v priebehu prepra… )
 • čapový prvok kontajnera (Prvok horného rámu určený na zdvíhanie kontajnerov ISO radu 3 závesmi, lanami alebo automatickými zá… )
 • čas naklápania (Pri motorovom vozíku nameraný čas naklápania bez bremena (s bremenom) od zvislice do krajnej polohy… )
 • čas nastavenia (Čas potrebný na znovu nastavenie stroja, alebo strojného zariadenia. Čas nastavenia je súčasťou času… )
 • čas potrebný na dopĺňanie (Obdobie medzi okamihom rozhodnutia, že výrobok sa má doplniť a okamihom, kedy je výrobok pripravený… )
 • čas potrebný na obnovu (Čas potrebný na obnovenie materiálu na sklade, alebo u dodávateľa… )
 • čas potrebný na prestavbu (Čas, ktorý si vyžaduje zmena pracoviska zo stavu pripravenosti na jeden úkon do stavu pripravenosti… )
 • čas potrebný na príjem tovaru (Časové obdobie medzi príchodom tovaru ku dverám odberateľskej organizácie alebo konkrétneho miesta u… )
 • čas potrebný na realizáciu dodávky (Časový úsek medzi momentom, kedy dodávateľ potvrdí objednávku (dátumom potvrdenia objednávky) a mome… )
 • čas potrebný na realizáciu obstarania (obstarávací čas – Časové obdobie medzi momentom, kedy sa rozhodne, že výrobok sa ide objednať v urči… )
 • čas potrebný na realizáciu reťazca (Časový úsek medzi dvomi danými meracími bodmi v reťazci činností. Poznámka: Tento čas je súhrnom čas… )
 • čas potrebný na realizáciu výroby (Časový úsek medzi okamihom obdržania objednávky a jej dokončením. Táto doba zahŕňa čas potrebný na r… )
 • čas pracovného cyklu – súvisiaci s činnosťou (Časový interval medzi začiatkom prvej činnosti a koncom poslednej činnosti na seba nadväzujúcich. Ča… )
 • čas prepravy (Časové obdobie medzi okamihom aktuálneho odchodu tovaru z počiatočného miesta nakládky a aktuálnym p… )
 • čas prestoja (Čas, v ktorom objekt (napr. dopravný prostriedok) nie je v prevádzke; hlavné zložky tvorí: čas poruc… )
 • čas presunu – tranzitný čas (Čas potrebný na fyzický presun materiálu v obchode z jednej činnosti do druhej, alebo z jedného prac… )
 • čas prevádzky (Čas potrebný na vykonanie určitej práce vyjadrený jednotkou času… )
 • čas skladovateľnosti (Kalendárny čas skladovania a (alebo) prepravy objektu (tovaru) v stanovených podmienkach, do uplynut… )
 • Čas strávený vo funkcii (Čas, ktorý bol manažér fondu vo funkcii. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Tenore… )
 • čas výroby – produkčný čas (Čas potrebný na vykonanie všetkých nevyhnutných operácií na výrobku (alebo celej série výrobkov), kt… )
 • Časová cena (Cena určitej veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poi… )
 • Časová štúdia (Technika merania práce pre získanie časov a intenzity práce elementov určitej práce vykonávanej za u… )
 • časové fázovanie (Technika vyjadrenia budúceho dopytu, dodávky a zásob prostredníctvom časového úseku. Časové fázovani… )
 • časové ohradenie (Vopred vybraný počet časových období v rámci ktorých sú potláčané a menené bežné systémové ukazovate… )
 • Časové rady (Časovým radom (time series) rozumieme postupnosť vecne a priestorovo porovnateľných údajov, ktoré sú… )
 • časové rozpätie (Počet dní povolených v nájomnej zmluve na nakládku a vykládku tovaru bez pokuty. Termín časové rozpä… )
 • časové série (Série hodnôt určitej premennej veličiny vyjadrené počtom po sebe idúcich časových bodov, alebo so zr… )
 • časové zosúladenie bodu objednávky (Metóda používaná pri plánovaní materiálových požiadaviek na základe prvkov nezávislého dopytu požiad… )
 • Časovo oneskorené endogénne premenné (Časovo oneskorené endogénne premenné (lagged endogenous variables) vyjadrujú pôsobenie určitej preme… )
 • Časovo rozlíšený DataWarehouse (aby bolo možné nad DWH robiť analýzy za určité obdobia, musí byť v DWH uložená i história dát. Uklad… )
 • časový blok (Počet dní sumarizovaných do jedného stĺpcového zobrazenia. Týždenný časový blok by mal obsahovať vše… )
 • časový harmonogram výroby (Plán, ktorý oprávňuje továreň na výrobu určitého množstva špecifických položiek. Zvyčajne je iniciov… )
 • Časový harmonogram výziev (dokument zostavený riadiacim orgánom spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý obsahuje… )
 • Časový horizont (Minimálne časové obdobie, v ktorom chce investor držať peniaze vo fonde. Agresívne fondy, ktoré majú… )
 • časový plán rozvozu (Požadovaný a/alebo dohodnutý čas alebo rýchlosť doručenia nadobudnutého tovaru alebo služieb na budú… )
 • časový rozpis potvrdenia príjmu (V rámci plánovania materiálových požiadaviek (MRP) sú otvorené výrobné objednávky a otvorené nákupné… )
 • Časť obce (– má vlastný názov, nemusí mať vlastné katast. územie… )
 • časť reťazca (Časť reťazca činností oddelená dvomi meracími bodmi… )
 • čelná nakládka / vykládka (Nakládka/vykládka vozňa z jeho čelnej strany… )
 • čelná rampa (Rampa, ku ktorej sa môžu vozidlá pristavovať len čelom… )
 • čelná stena kontajnera (Súhrn konštrukčných dielov vymedzených čelným rámom kontajnera… )
 • čelná stena (Stena, ktorou prechádza pozdĺžna os prepravnej plošiny, palety, nadstavby palety, ukladacej debny al… )
 • čelné stojisko (Stojisko, na ktoré sa vchádza jazdou vpred a odchádza cúvaním… )
 • čelný kontajnerový motorový vozík (Motorový vozík na manipuláciu s kontajnerom s vidlicami alebo so závesným rámom umiestneným na čele… )
 • čelný rám kontajnera (Nosná konštrukcia kontajnera kolmá na jeho pozdĺžnu os; skladá sa z rohových stĺpikov a čelných prie… )
 • čelný vysokozdvíhací vozík (Vysokozdvíhací vozík s vidlicami umiestnenými pred podvozkovými kolesami, ktorý bremeno zdvíha a pre… )
 • Čerpanie úveru (je odpisovanie peňažných prostriedkov z účtu klienta potom, čo uskutočnil transakciu. p… )
 • Čestné vyhlásenie (Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napr. preukázanie dobrého zdrav… )
 • čiara zlomu (Vertikálna čiara v základnej štruktúre toku tovarov označujúca fakt, že plynulý priebeh toku bol pre… )
 • čiarové kódovanie (Metóda zakódovania údajov pre rýchlu a presnú čitateľnosť. Čiarové kódy predstavujú sériu striedajúc… )
 • čiarový kód (Kód predstavujúci rozlišovacie znaky usporiadané do paralelných čiar rôznej hrúbky a rozlíšenia, kto… )
 • Čiarový kód, optické rozlišovanie znakov, magnetické pruhy, hlasové systémy(Prostriedky na identifikáciu istého druhu tovaru pomocou prístroja a automatické vkladanie údajov do… )
 • čiastková ((trhová) ponuka – predstavuje súčet individuálnych ponúk na určitom čiastkovom trhu,… )
 • Čiastkové hlásenie (Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za prís… )
 • Čiastkový výkaz výdavkov (dokument obsahujúci súhrn výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia (okrem výdavkov zahr… )
 • čiastkový ((trhový) dopyt – je dopyt všetkých spotrebiteľov po jednom výrobku. Je súhrnom individuálnych dopyto… )
 • čiastočná štvorcestná paleta (Paleta umožňujúca štvorcestné zasunutie vidlice vysokozdvižných vozíkov a dvojcestné zasunutie vidli… )
 • činiteľ zmätkovosti (Faktor percentuálneho vyjadrenia v štruktúre výrobku, ktorý sa používa na zvýšenie hrubých požiadavi… )
 • Číslo bankového účtu (Číslo bankového účtu je číselná identifikácia účtu, ktoré sa v slovenských podmienkach skladá z troc… )
 • číslo kontajneru (Identifikačné číslo kontajneru pozostávajúce z predpony a sériového čísla, napr. : KNLU 1234567… )
 • číslo objednávky (Číslo, ktoré slúži na identifikáciu každej objednávky… )
 • Číslo poistnej zmluvy (Dôležitý identifikační znak každej poistnej zmluvy – poistky. V tomto čísle býva zahrnuté kódové ozn… )
 • čistá cena (Cena v ponukovom liste mínus zľavy, ktoré vznikli v dôsledku dodávky… )
 • čistá hmotnosť (Hmotnosť tovaru bez obalu… )
 • Čistá hodnota aktív (Čistá hodnota aktív určuje cenu jedného cenného papiera (akcie, podielového listu) emitovaného fondo… )
 • Čistá mzda ((netto) – Ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkov… )
 • čistá tendencia vývoja predaja – sezónny model trendu vývoja predaja (Séria 12 percentných sadzieb, ktoré spolu predstavujú celkovú ročnú sumu, vypočítanú zo sezónnych fa… )
 • čistá zmena mrp (Prístup, cez ktorý sa plán materiálových požiadaviek postupne ukladá v počítači. Ak nastane ľubovoľn… )
 • Čisté aktíva (Rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti. Rozdiel medzi celko… )
 • Čisté peňažné toky fondu (Rozdiel medzi sumou nových prostriedkov, ktoré pritiekli do fondu a sumou prostriedkov, ktoré si vyb… )
 • čisté požiadavky (Hrubé požiadavky mínus dostupné zásoby a plánovaný príjem tovaru. Čisté požiadavky sa neustále uprav… )
 • Čistý dopyt (Čistý dopyt (net demand) je predstavovaný tými nákupmi, ktoré zvyšujú vybavenosť obyvateľstva konkré… )
 • Čistý export (Rozdiel medzi vývozom a dovozom výrobkov a služieb… )
 • čistý konosament ((clean bill of lading) – Konosament bez doložky o chybnom stave tovaru alebo obalu… )
 • Čistý majetok (Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok), mínus t… )
 • čistý nákladný list (Nákladný list, ktorý nepozastavuje spôsobilosť daného usporiadania a kvality tovaru, ktorý má byť pr… )
 • čistý obrat – čistá tržba (Hrubý obrat zbavený všetkých zliav (rabatov, bonusov, platobných zliav, extra rabatov)… )
 • čistý sezónny trend – model sezónneho trendu (Séria 12 percentných sadzieb, ktoré spolu predstavujú celkovú ročnú sumu, vypočítanú zo sezónnych fa… )
 • Čistý úrokový výnos (Rozdiel medzi úrokovými výnosmi banky (prijaté úroky) a jej úrokovými nákladmi (platené úroky)… )
 • článkový dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je článkový pás (dopravné články unášane obežnými reťazami)… )
 • články logistického reťazca (Jednotlivé subjekty a činnosti, podieľajúce sa na uskutočňovaní hmotných a nehmotných tokov v logist… )
 • Členský štát určenia (V čase odoslania posledný známy členský štát, do ktorého má byť tovar odoslaný… )
 • Členský štát zaslania (Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky… )
 • Členský štát (Štát, ktorý je členom Európskej únie… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár