(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom B.

Ekonomické pojmy B:

 • b – produkt (Produkt, ktorý podľa ABC klasifikácie patrí do strednej skupiny produktov, ktoré predstavujú strednú… )
 • B2B (Business To Business – medzipodnikové obchodné vzťahy. Termín z oblasti elekt… )
 • B2C (Termín z oblasti elektronickej komercie, označujúci obchodovanie medzi firmami a spotrebiteľmi… )
 • Bajt ((Byte) – B je skupina 8 bitov, je to základná jednotka veľkosti súborov, pamäte a pod… )
 • bakalár ((1) akademický titul (v skratke Bc.), (2) osoba, ktorej bol udelený akademický titul bakalár… )
 • Balanced Scorecard (metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich… )
 • balená zásielka (Zásielka, ktorej obsah je chránený prepravným obalom… )
 • balenie podľa hmotnosti (Balenie, pri ktorom sa vnútorný objem obalu určuje podľa vopred určenej hmotnosti náplne… )
 • balenie podľa kusov (Balenie, pri ktorom sa vnútorný objem obsahu určuje podľa vopred určeného počtu kusov výrobkov… )
 • balenie podľa objemu (Balenie, pri ktorom sa hmotnosť náplne určuje podľa vnútorného objemu obalu, odvodeného z vopred urč… )
 • balenie pre trópy (Spôsob balenia, ktorý zaručuje, že zariadenia ostanú počas prepravy a uloženia v tropických podmienk… )
 • balenie s inertným plynom (Hermetické balenie, v ktorom je vzduch nahradený inertným plynom… )
 • balenie zmršťovacou fóliou ((v doprave) – Upravovanie tovaru za horúca, ktoré spočíva v zmršťovaní polyetylénovou fóliou, alebo… )
 • balenie (Spôsob ochrany materiálu (tovaru) pred stratou a poškodením, ktoré by mohol utrpieť alebo spôsobiť p… )
 • balený tovar (Tovar podávaný na prepravu v prepravnom obale… )
 • baliaci list (– špecifikácia, podrobný zoznam tovaru s uvedením druhu a množstva v príslušnej zásielke. Môže tvori… )
 • baliaci stroj (Automatické strojové zariadenie na vytvorenie obalu, jeho naplnenie tovarom a uzavretie, prípadne na… )
 • balík – balíček (Finálny produkt baliacej operácie, ktorej súčasťou je i balenie. Napríklad krabica, kartón, atď… )
 • balíková dohoda (Ponuka, alebo dohoda týkajúca sa kombinácie výrobkov, ktoré patria spolu a ktoré sú dodávané dodávat… )
 • balíkovanie (Prebaľovanie výrobkov alebo jednotiek balenia a ich prelepenie, previazanie či páskovanie; niektoré… )
 • balíkový náklad (Kusový náklad prepravovaný v balíkoch (lepenka, látky, linoleum) a v polobalíkoch (juta, bavlna)… )
 • Balladurov plán (Zasadnutie Európskej rady v Kodani v júni 1993 prijalo myšlienku, aby sa francúzsky návrh na Pakt st… )
 • Banka (Finančný sprostredkovateľ prijímajúci vklady spravidla splatné na požiadanie alebo v krátkej výpoved… )
 • Bankomat ((ATM) – je peňažný výdajový automat na vyplatenie hotovosti prostredníctvom platobnej karty… )
 • Bankomat, ATM (Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty však umožňu… )
 • Banková záruka (Bank Guarantee (banková záruka) – písomný záväzok banky voči príjemcovi záruky, že uspokojí oprávnen… )
 • Bankové poplatky (sú cenou za bankové produkty a služby. Uvádzajú sa v sadzobníku poplatkov banky a povinnosťou bánk j… )
 • Bankové riziko (Riziko, ktoré banka podstupuje pri poskytovaní svojich produktov, ako sú napríklad úvery… )
 • Bankové tajomstvo (Bankám je zákonom zakázané poskytovanie informácii o svojich klientoch tretím osobám… )
 • Bankové výlohy, poplatky banky (Bank Charges (bankové výlohy, poplatky banky) – poplatky účtované bankami uskutočňujúcimi platby za… )
 • Bankový ombudsman (Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadeným Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monito… )
 • Bankový prevod (Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňažných prostriedkov medzi dvoma účtami. Ide o prostr… )
 • Bankrot (Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri nesc… )
 • Banner (reklamný pruh – obrázok ustáleného rozmeru, zobrazuje sa na konci, alebo začiatku WWW stránky… )
 • baratéria (V námornom poistení škoda spôsobená na prepravovanom tovare alebo lodi členmi posádky; podľa poistný… )
 • barel (Kovový (oceľový) sud na kvapaliny, najmä na pohonné látky; býva z vnútra a zvonku pozinkovaný… )
 • barém (1. Vyjadrenie závislosti tarifných sadzieb od určitých prepravných skutočností (vzdialenosti, hmotno… )
 • Bariérová opcia (Opcia, ktorá začne (resp. prestane) byt splatná až po dosiahnutí určitej vopred stanovenej bariéry (… )
 • Bašta Európa (Toto slovné spojenie sa používa v súvislosti s obavami obchodných partnerov a prívržencov voľného ob… )
 • Bašta úradníkov (EÚ a Brusel sú často kritizovaní za rozsiahlu byrokraciu a kritici ich označujú za nedemokraticky ov… )
 • batožina (Ľahko prenosná vec, prepravovaná spravidla súčasne s cestujúcim podľa príslušných prepravných podmie… )
 • batožinová adresná náveska (Prívesný štítok s adresou cestujúceho a s názvom stanice určenia, ktorý sa zavesuje na jednotlivé ku… )
 • Bázický bod (Najmenšia jednotka na meranie výnosov dlhových nástrojov. Jeden bázický bod je percentom z percenta,… )
 • BD-CIT (Databáza členov CIT/Datenbank der CIT-Mitglieder… )
 • beánia (Študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov… )
 • Bear ((medveď) – investor, ktorý špekuluje na pokles, názov vychádza zo špecifickej pozície útočiaceho med… )
 • Behaviorálne schopnosti (Schopnosti úspešne sa správať v sociálnych situáciách, predovšetkým schopnosti účinne komunikovať so… )
 • Beneficient (Beneficiary (beneficient) – požívateľ výhody, prospechu, fyzická alebo právnická osoba, na meno ktor… )
 • Benchmark (ukazovateľ, ktorý fond navonok prezentuje a voči ktorému sa porovnáva výkonnosť daného podielového f… )
 • Benchmarking (Meranie výkonnosti konkurencie – je nepretržitý a systematický proces porovnávania a merania produkt… )
 • Bernský dohovor (dokument, ktorý vznikol v štátoch Európskej únie, o ktorý sa opierajú všetky štáty únie pri tvorbe p… )
 • Beta (Používa sa pre hodnotenie stupňa citlivosti na kolísania trhu. Meria systematické, alebo nediverzifi… )
 • bezcolný tovar (Tovar, ktorý podľa colných predpisov nepodmienečne a časovo neobmedzene nepodlieha clu… )
 • Bezhotovostná platba (je platba iným spôsobom než hotovosťou, napr. prostredníctvom platobnej karty u obchodníka, prevodom… )
 • bezhotovostný platobný styk (Platobný styk bez použitia hotových peňazí, a to buď vzájomný zúčtovaním, alebo prevodom na bankovýc… )
 • bezmotorová doprava (Doprava využívajúca vodné alebo vzdušné prúdy, odpor alebo tlak vzduchu, svalovú energiu ľudí, zvier… )
 • bezodplatná zásielka (Zásielka zasielaná odosielateľom príjemcovi bez nároku na odplatu; pre dovoz a vývoz týchto zásielok… )
 • Bezpätkové písmo (nemá pätky (napr. Arial), je vhodné na písanie nadpisov a podnadpisov… )
 • bezpečná kapacita (Plánovanie alebo zaistenie nadbytku pracovných síl a / alebo zariadení na zabezpečenie neočakávanej… )
 • Bezpečná tretia krajina (stabilný právny štát s demokratickým zriadením, iný ako štát, ktorého je cudzinec štátnym občanom, a… )
 • bezpečné množstvo nákladu (Maximálny možný náklad, ktorým je zdvíhacie zariadenie schopné manipulovať… )
 • bezpečnostné prídavné zariadenie (Prídavné zariadenie vysokozdvíhacieho vozíka, ktoré chráni vodiča pred úrazom pri práci s vozíkom… )
 • bezpečnostné zásoby (Zásoby slúžiace na kompenzáciu požadovaného rozsahu účinkov rozdielov medzi predpokladanou a aktuáln… )
 • Bezpečnostný poradca (Zamestnanec ZSSK CARGO, ktorý je držiteľom platného dokladu o školení bezpečnostného poradcu na prep… )
 • bezpečný čas (Časová rezerva v podobe stanovenia skoršieho dátumu dokončenia, za účelom zabezpečenia časovej rezer… )
 • bezplatná preprava ((voľná preprava) – Preprava osôb alebo tovaru bez platenia cestovného alebo prepravného… )
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká iba medzi manželmi dňom uzatvorenia manželstva. Na roz… )
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (Majetkové spoločenstvo manželov. Tento inštitút je prejavom jednoty manželstva a rovnakého postaveni… )
 • bezporuchovosť (Schopnosť dopravného prostriedku, dopravného zariadenia, prepravného prostriedku alebo iného výrobku… )
 • Bezregresný faktoring (Non – Recourse Factoring (bezregresný faktoring) – faktoring, pri ktorom faktor preberá riziko z nez… )
 • bezsektorový systém (Technika vhodná na plánovanie požiadaviek na materiál, pri ktorej každá požiadavka potrebná v určite… )
 • Bezškodový priebeh (Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak… )
 • Bezúčelová pôžička (Jedná sa o pôžičku, ktorú môžete využiť prakticky na čokoľvek. Nevýhoda oproti účelovej pôžičke (viď… )
 • Bezúčelový ((neúčelový) úver – je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť na ľubovoľný účel, nečer… )
 • Bezúročné obdobie (Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z č… )
 • bezžlabový dopravník (Hrnúci dopravní bez žľabu, ktorého ťažný mechanizmus (reťaz) spolu s hrnúcimi súčiastkami (spravidla… )
 • Bežné platené poistné / poistné (Poistné, ktoré sa platí v dohodnutých poistných obdobiach počas poistnej doby… )
 • Bežné poistné (Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, obyčajne kalendárny rok. Je možné dojednať ročné, po… )
 • Bežné výdavky (Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu,… )
 • Bežný účet (Druh bankového vkladu splatný na požiadanie, alebo aj pojem pre časť platobnej bilancie krajiny, kde… )
 • Bianko ((Blanko) – ide o tzv. nevyplnený doklad bez výhrad. Používa sa napríklad pri zmenkách kde emitent zm… )
 • BIC (Bureau international des containers – Medzinárodný úrad pre kontajnery. (Bank… )
 • biciklový žeriav (Konzolový žeriav pohybujúci sa po pozemnej jednokoľajnicovej dráhe, pridržiavaný horným vedením… )
 • Bid ((nákup) – Na devízovom trhu kurz, za ktorý je banka ochotná kúpiť hlavnú menu, na peňažnom trhu úrok… )
 • Biela kniha (– tzv. Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu ún… )
 • bilancia pracovnej náplne (Koncept chodu a výrobnej činnosti organizácie (výrobnej jednotky) zosúladený s cieľom, ktorý chce do… )
 • bilancia (Porovnanie činností a / alebo plánov a ich zosúladenie. Napríklad: zosúladenie plánov rôznej úrovne… )
 • Bilančná hodnota firmy (podstatné meno neznámeho pôvodu, význam nie je známy, nie je známe ako ho dešifrovať, čo si o tom my… )
 • bilaterálna dohoda o doprave (Dohoda medzi dvoma štátmi týkajúca sa ich dopravných vzťahov… )
 • bill of exchange (Písomný platobný príkaz na určitú sumu, splatný k určitému dátumu, ktorý po prijatí od platiteľa môž… )
 • bimodálny náves (Náves, ktorý je schopný prepravovať rozličné typy štandardizovaných prepravných jednotiek, napr. pod… )
 • BIO kvalita (BIO kvalita – Ak si kúpite potravinu v BIO kvalite, znamená to, že bola dopestovaná alebo spracovaná… )
 • biodegradabilita (alebo biologická odbúrateľnosť je schopnosť látok podliehať biologickému rozkladu spôsobenému mikroo… )
 • biodiverzita (alebo biologická rozmanitosť vyjadruje variabilitu všetkých živých organizmov, vrátane suchozemských… )
 • Bio-dynamické poľnohospodárstvo (Bio-dynamické poľnohospodárstvo – Ak si kúpite potravinu v BIO kvalite, znamená to, že bola dopestov… )
 • biodynamické poľnohospodárstvo (Biologicko-dynamické (biodynamické) poľnohospodárstvo je najstaršie z alternatívnych metód, ktoré vz… )
 • Biologická ochrana rastlín (Biologická ochrana rastlín – Základom je prevencia (odstránenie príčin výskytu škodlivých činiteľov)… )
 • biopotraviny (sú potraviny vyrobené iba z bioproduktov s použitím povolených zložiek, prídavných látok a technolog… )
 • Bioprodukt (Bioprodukt – Obilie, zemiaky, zelenina, ovocie a pod., ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodár… )
 • bioprodukty (sú produkty ekologického poľnohospodárstva, ktoré môžu byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, nap… )
 • bit (základná jednotka informácie, môže nadobúdať len hodnotu 0 alebo 1… )
 • Blanchardov prístup (Teória, ktorá definuje štýly správania sa vedúceho, pričom vychádza z analýzy zamerania sa vedúceho… )
 • Blokácia karty (je proces, ktorým sa znemožní používanie platobnej karty. Karta je teda blokovaná pre všetky platobn… )
 • Blokácia platobnej karty (Zablokovanie karty v prípade straty, krádeže alebo podozrenia zo zneužitia platobnej karty… )
 • blokované zásoby (Zásoby, ktoré nie sú určené na odvoz a / alebo na spotrebu, až kým o tom nebude doručené oznámenie…. )
 • Blue Chips (skupina akcií najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledk… )
 • bočka (Prepravný obal valcovitého tvaru zhotovený z oceľového plechu alebo hliníkových zliatin (môže mať zú… )
 • bočná pevnosť kontajnera (Schopnosť kontajnera odolať pozdĺžnym silám vznikajúcim pri preprave… )
 • bočná stena kontajnera (Súhrn konštrukčných dielov vymedzených bočným rámom kontajnera… )
 • bočná stena (Stena rovnobežná s pozdĺžnou osou a zvyčajne kolmá na dĺžku prepravnej plošiny, palety, nadstavby pa… )
 • bočné a čelné stohovacie vozidlo (Stohovacie vozidlo s horným zdvihom umožňujúce stohovanie nákladu spredu a na jednu alebo obidve str… )
 • bočné chápadlá (Zariadenie, ktorým možno uchopiť kontajner, ak je upravený na manipuláciu bočnými chápadlami… )
 • bočné stohovacie vozidlo obojstranné (Stohovacie vozidlo s horným zdvihom umožňujúce stohovanie nákladu na obidvoch bočných stranách v sme… )
 • bočný kontajnerový motorový vozík (Motorový vozík na manipuláciu s kontajnerom s vidlicami alebo so závesným rámom umiestneným bočne… )
 • bočný rám kontajnera (Nosná konštrukcia kontajnera, rovnobežná s jeho pozdĺžnou osou, skladajúca sa z rohových stĺpikov, d… )
 • bočný vysokozdvíhací vozík (Vysokozdvíhací motorový vozík, ktorý zdvíha bremeno na vidliciach vysúvateľných z boka podvozka… )
 • bod rozpojenia (Miesto, článok v logistickom reťazci, kde sa stretáva časť reťazca riadenia podľa zákaziek s časťou… )
 • bod systému objednávky (objednávkový systém Systém objednávania nezávislý od dopytu po produkte v ktorom okamih objednávky a… )
 • Bod ((Pixel) – skratka z anglického slova picture element, obrazový prvok; skrátene na px, je najmenšia j… )
 • Bodová predpoveď (Bodová predpoveď (point forecasting) spočíva v odhade jednej budúcej hodnoty predikovanej veličiny p… )
 • Bohatstvo (Pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou, môže to byť stav spoločensky nadpriem… )
 • Bolesť (Krátka definícia: Bolesť je v zmysle § 2 ods. 1 z. č. 437/2004 Z. z. ujma spôsobená poškodením na zd… )
 • Bolestné (Dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu… )
 • Bolonská deklarácia (Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva… )
 • Bona fide predaje (Bona Fide Sales (bona fide predaje) – pod týmto termínom sa rozumejú predaje s dobrým úmyslom. Angli… )
 • Bond (Viď dlhopis… )
 • Bonifikácia (Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok, t. j. za priaznivý škodový pri… )
 • Bonita klienta (Schopnosť klienta splácať pohľadávku banky a dostatočnosť ním navrhnutých zabezpečení úveru… )
 • Bonita (Financial Standing (bonita) – dobré meno, obchodná povesť, úveruschopnosť firmy, banky, alebo poisťo… )
 • Bonus (Z latinčiny – dobrý. Ide o zľavu, alebo zvýhodnenie poistenia za priaznivý škodový priebeh. V príp… )
 • Boomeronomika (Investičná stratégia, založená na kúpe akcií priemyselných sektorov, ktorých podnikanie je orientova… )
 • bordero (Písomná inštrukcia odovzdávaná jedným zasielateľom druhému, ktorá sprevádza zásielku pri zabezpečova… )
 • box paleta (Paleta ktorá umožňuje uskladnenie s, alebo bez horného krytu, ktorá má nadstavbu pozostávajúcu z naj… )
 • BPIN (Bezpečnostný prvok pri Mobil bankingu… )
 • bq systém (Systém objednávania s fixným stupňom doobjednávania B, variabilnými momentmi objednávky a fixným mno… )
 • Brainstorming (metóda (skupinová) tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať… )
 • brána ((pri doprave) – 1. Miesto, kde sa náklad medzi dopravcami a rôznymi dopravnými prostriedkami vzájomn… )
 • bremenová charakteristika žeriava (Závislosť nosnosti výložníkového žeriava od vyloženia… )
 • Bretton-Wood (Rekreačné stredisko v USA, kde sa v roku 1944 konala konferencia Spojených národov o usporiadaní med… )
 • Breuschov-Godfreyho všeobecný test (Breuschov–Godfreyho všeobecný test (Breusch-Godfrey test; LM test) je všeobecnejším testom autokorel… )
 • Breuschov-Paganov test (Breuschov–Paganov test (Breusch-Pagan test) je test heteroskedasticity, ktorý je možné použiť aj v p… )
 • BRIBID ((Bratislava Interbank Bid rate) – Referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočíta ako priemerná hodnota… )
 • BRIBOR (Referenčné úrokové sadzby týždňových až ročných medzibankových depozitov, za ktoré si banky navzájom… )
 • Broker (Sprostredkovateľ devízových alebo peňažných operácií medzi jednotlivými dealermi. Obchoduje na cudzí… )
 • Broker/maklér (profesionálny sprostredkovateľ obchodných transakcií. V poistení dojednáva poistenie v prospech niek… )
 • brundtlandovej správa (tiež známa ako správa Naša spoločná budúcnosť (z angl. Our Common Future) bola prijatá valným zhro… )
 • Brutto poistné (Poistné, ktoré poistený platí za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vz… )
 • Brutto princíp (V účtovníctve znamená, že účtujeme samostatne o majetkových položkách, záväzkoch, o nákladoch a výno… )
 • brutto ((btto) – Hrubá, celková hmotnosť tovaru, napr. hmotnosť tovaru a obalu, tovaru a prázdneho vozňa, to… )
 • brzdový efekt pre prípad nepredvídanej udalosti (Efekt, ktorý sa vyskytuje v dôsledku dôrazných opatrení, ktoré prijal manažment, aby sa pôsobilo pro… )
 • bs systém (Systém objednávania s fixným stupňom doobjednávania B, variabilnými momentmi objednávky a variabilný… )
 • BUBOR (BUBOR – (BUdapest InterBank Offered Rate) referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu… )
 • Budovanie tímu (Aktivita zameraná na budovanie interpersonálnych vzťahov v tíme… )
 • Budúca kúpna zmluva (predchádza kúpnej zmluve a je v nej definované kedy a za akých okolností bude uzatvorená kúpna zmluv… )
 • Budúca relatívna časová kategória (využíva sa na zobrazenie predpovedí v kocke. Zdroje dát musia obsahovať budúce časové obdobia a hodn… )
 • Buffer (Pohotovostná zásoba, teda finálne výrobky, ktoré prekryjú prípadne variácie v objednávkach zákazníka… )
 • bulk kontajner (Kontajner, obsahujúci konštrukciu na prepravu nákladu, ktorá je pevné zaistená ku kostre, ktorý je u… )
 • Bull ((býk) – investor, ktorý špekuluje na rast ceny, názov pochádza z pozície útočiaceho býka – zdola nah… )
 • Burza (– špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchod… )
 • Burzové fondy (Fondy, s ktorých cennými papiermi sa počas dňa obchoduje na burze a majú trhom determinovanú cenu. A… )
 • Business intelligence ((BI) – je široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa používajú na zhromažďovanie… )
 • Býčí trh (obdobie rastu cien… )
 • Býk ((bull) – Označenie investora očakávajúceho vzostup kurzu (úrokovej sadzby)… )
 • Byt (obytná miestnosť alebo ich súbor s príslušenstvom usporiadaným do funkčného celku s vlastným uzavret… )
 • Bytový dom (Budova určená na bývanie, ktorá pozostáva zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár