(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zmluva o dielo

Definícia pojmu Zmluva o dielo v ekonomickom slovníku. Výraz Zmluva o dielo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Zmluva o dielo“

zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termíny a miesto plnenia a splnenia; zmluvnú cenu a platobné podmienky; podmienky vykonania diela; odovzdanie a prevzatie diela; vlastnícke právo k predmetu diela; zodpovednosť za škodu a vady, záručnú dobu; zmluvné pokuty a úrok z omeškania; ukončenie ZoD, odstúpenie od zmluvy; riešenie sporov; záverečné ustanovenia; prílohy.

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termíny a miesto plnenia a splnenia; zmluvnú cenu a platobné podmienky; podmienky vykonania diela; odovzdanie a prevzatie diela; vlastnícke právo k predmetu diel.

Už ste čítali?