(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zmluva

Definícia pojmu zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika, Bankovníctvo, Územná samospráva, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „zmluva“

Legálne uzatvorená dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej sa upresňujú názvy, práva, záväzky a určujú sa povinnosti pre obe strany.

Má najčastejšie písomnú formu. Môže byť uzatvorená medzi dvoma alebo viacerými stranami. Aby bola zmluva platná musia sa zúčastnené strany dohodnúť na podstatných náležitostiach.

(spol. obecný úrad) – – určenie sídla spol. OÚ, počtu zamestnancov, starostu.

(činnosť) – musí obsahovať: označenie účastníkov zmluvy, predmet, čas, práva a povinnosti účastníkov zmluvy, podiel každej obce na majetku získanom spol. činnosťou, spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy, spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.

Uzatvorená medzi bankou a dlžníkom, na základe ktorej sa banka zaviazala poskytnúť úver.

Už ste čítali?