(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

záverečná práca

Definícia pojmu záverečná práca v ekonomickom slovníku. Výraz záverečná práca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „záverečná práca“

Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania je obhajoba záverečnej práce. Na 1. stupni je to bakalárska práca, na 2. stupni diplomová práca a na 3. stupni dizertačná práca. Študent vypracúva záverečnú prácu pod vedením vedúceho práce a obhajuje ju pred komisiou pre štátne skúšky (skúšobná komisia). Záverečnú prácu posudzuje oponent/oponenti a vypracuje/ú na ňu oponentský posudok. Dizertačnú prácu vypracúva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa.

Už ste čítali?