(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zamestnanec

Definícia pojmu Zamestnanec v ekonomickom slovníku. Výraz Zamestnanec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Zamestnanec“

Krátka definícia: Zamestnanec. Definícia podľa zákona: (§ 4). Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je. fyzická osoba v pracovnom pomere,. fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,. fyzická osoba v služobnom pomere,. člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,. ústavný činiteľ, verejný ochranca práv a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky,. predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta mestskej časti v Bratislave, starosta v mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,. poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva v mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,. pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,. fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác. Zamestnanec na účely úrazového poistenia je. fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Už ste čítali?