vysoká škola

Definícia pojmu vysoká škola v ekonomickom slovníku. Výraz vysoká škola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „vysoká škola“

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Ich hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školy sú právnické osoby a delia sa na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy. Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Podľa charakteru a rozsahu svojej činnosti sa členia na univerzitné vysoké školy a neuniverzitné vysoké školy. Neuniverzitné vysoké školy sa označujú ako odborné vysoké školy a poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v študijných odboroch prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Podrobnejšie pozri § 1 a § 2 zákona.