Výpovedná lehota

Definícia pojmu Výpovedná lehota v ekonomickom slovníku. Výraz Výpovedná lehota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Výpovedná lehota“

Výpovedná lehota sa používa pri vkladoch. Ide o obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peňažnými prostriedkami, ktoré má vložené na účte bez toho, aby došlo k strate úroku, prípadne k platbe sankčného poplatku. Odkedy plynie výpovedná lehota? Výpovedná lehota vkladu spravidla začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, keď doručíme banke písomnú výpoveď alebo neskorším dňom, od ktorého ako majiteľ účtu vklad vypovieme. Peňažné prostriedky z účtu si samozrejme ako majiteľ účtu môžem vybrať aj predčasne. V tomto prípade však banka zníži mnou vyberanú sumu vkladu o poplatok za nedodržanie dohodnutého trvania výpovednej lehoty. Výška tohto poplatku závisí od konkrétnych obchodných podmienok každej banky.

Výpovedná lehota pri vkladoch je doba, počas ktorej vkladateľ nemôže disponovať peniazmi bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber.