Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby

Definícia pojmu Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby v ekonomickom slovníku. Výraz Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby“

Krátka definícia: Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na platenie poistného na sociálne poistenie. Definícia podľa zákona: Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je, ak tento zákon neustanovuje inak, polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Suma vymeriavacieho základu sa zníži o výšku príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac. Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka.