Vnútorná kontrola

Definícia pojmu Vnútorná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz Vnútorná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Vnútorná kontrola“

Celkový systém finančných alebo iných kontrol, zahrňujúcich organizačnú štruktúru, metódy, postupy a vnútorný audit, je ustanovená manažmentom v rámci ich korporačných cieľov, snaží sa podporiť riadenie obchodu kontrolovaného subjektu pravidelným hospodárnym, účinným a efektívnym spôsobom; zabezpečuje zachovávanie zásad manažmentu; ochranu aktív a zdrojov; zabezpečovanie správnosti a úplnosti účtovných dokladov; a produkovanie časových a spoľahlivých finančných a manažérskych informácií.