Verifikácia produktu

Definícia pojmu Verifikácia produktu v ekonomickom slovníku. Výraz Verifikácia produktu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Verifikácia produktu“

Overenie produktu kontrolami a skúškami s cieľom potvrdiť zhodu so špecifikovanými požiadavkami kladenými na produkt (napr. formou alternatívnych výpočtov, vykonaním skúšok, resp. prevedením, porovnaním špecifikácie nového návrhu produktu so špecifikáciou podobného už overeného návrhu, resp. preskúmanie dokumentov pred ich vydaním a pod.)

Pojmom verifikácia produktu sa rozumie overenie produktu kontrolami a skúškami. Podľa časového hľadiska ich delíme na vstupné, prevádzkové a výstupné. Účelom verifikácie produktu je potvrdenie zhody s požiadavkami kladenými na produkt.

Overenie produktu kontrolami a skúškami.