vedecká rada

Definícia pojmu vedecká rada v ekonomickom slovníku. Výraz vedecká rada sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „vedecká rada“

Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo na odbornej vysokej škole akademická rada). Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy sú významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Analogicky je na fakultách zriadená vedecká rada, umelecká rada, vedecká a umelecká rada alebo akademická rada fakulty.