Vecné bremeno

Definícia pojmu Vecné bremeno v ekonomickom slovníku. Výraz Vecné bremeno sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Vecné bremeno“

Vecné bremená (§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka) sú vecnoprávne obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, ktoré spočívajú v tom, že vlastník nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom je v prospech niekoho iného povinný: a) niečo trpieť (napr. prechod cez svoj pozemok, umožniť zber plodov, ktoré opadli zo stromu Vášho suseda na Váš pozemok a pod.), b) niečoho sa zdržať, t. j. niečo nekonať (napr. nevysadiť vysoké stromy v blízkosti okien susedovho domu), c) niečo konať (napr. odomykať bránu v určitom ročnom období na zber plodov). Vecnoprávny charakter spočíva v tom, že táto povinnosť (obmedzenie vlastníckeho práva) vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti prechádza s vlastníctvom tejto nehnuteľnosti na ďalších nadobúdateľov. Práva vyplývajúce z vecného bremena môžu mať dvojaký charakter: 1. in rem – sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Každý vlastník tejto nehnuteľnosti je oprávnený z vecného bremena. Ak dôjde k zmene vlastníctva, prechádza so zmenou vlastníctva veci na nadobúdateľa aj vecného bremeno, ktorým je nehnuteľnosť zaťažená. 2. in personam – sú v prospech určitej osoby. Právo z vecného bremena môže patriť určitej fyzickej alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. Takéto vecné bremeno neprechádza na právneho nástupcu pri zmene vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej vecné bremeno viazne, ale zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby. Môže ísť o prípad doživotného užívania bytu.

Obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného.