študijný odbor

Definícia pojmu študijný odbor v ekonomickom slovníku. Výraz študijný odbor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „študijný odbor“

Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania. Vymedzuje sa obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa. Súbor študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie tvorí tzv. sústavu študijných odborov vysokoškolského vzdelávania, ktorú spravuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.