Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii

Definícia pojmu Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii v ekonomickom slovníku. Výraz Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Strategické usmernenia Spoločenstva o Kohézii“

(Community Strategic Guidelines on Cohesion) – strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov.

(Community Strategic Guidelines on Cohesion – (ďalej len CSG) – strategický dokument na úrovni ES schválený Radou EÚ, ktorý pri zohľadnení ostatných príslušných politík ES vymedzuje rámec pre používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre každý z cieľov;