Strategické usmernenia Spoločenstva

Definícia pojmu Strategické usmernenia Spoločenstva v ekonomickom slovníku. Výraz Strategické usmernenia Spoločenstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Strategické usmernenia Spoločenstva“

(Community Strategic Guidelines) – dokument vypracovaný EK, vymedzujúci jednotný rámec, ktorý majú členské štáty EÚ použiť pri vypracovávaní svojich Národných strategických referenčných rámcov a v z nich vyplývajúcich operačných programov. Stanovuje rámec pre všetky ciele kohéznej politiky EÚ, priority Spoločenstva s cieľom podporovať vyvážený, harmonický a trvalo udržateľný rozvoj Spoločenstva.