Strata zamestnania

Definícia pojmu Strata zamestnania v ekonomickom slovníku. Výraz Strata zamestnania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Strata zamestnania“

Moment ukončenia pracovného, štátno-zamestnaneckého alebo služobného pomeru a následná nezamestnanosť, za podmienok stanovených vo Všeobecných poistných podmienkach. Za stratu zamestnania sa nepovažuje pozastavenie alebo ukončenie živnostenského oprávnenia pre podnikateľa.