štipendium

Definícia pojmu štipendium v ekonomickom slovníku. Výraz štipendium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „štipendium“

Finančná podpora študenta vysokej školy. Nárokovateľným druhom štipendia je sociálne štipendium, ktoré sa priznáva študentovi, ktorého príjem na jedného člena rodiny nepresahuje určený limit. Okrem sociálneho štipendia udeľuje vysoká škola z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu aj motivačné štipendium, a to najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium), dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne štipendium). Pravidlá priznávania sociálneho a motivačného štipendia obsahujú vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. a č. 453/2005 Z. z.