Štátna pomoc

Definícia pojmu Štátna pomoc v ekonomickom slovníku. Výraz Štátna pomoc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Štátna pomoc „

Pre mnohých prijímateľov príspevku zo štrukturálnych fondov pôjde o poskytnutie finančnej pomoci v zmysle pravidiel štátnej pomoci. Preto každý uchádzač o príspevok v spolupráci s implementačnou agentúrou bude povinný vykonať tzv. test štátnej pomoci, ktorého výsledok určí, či ide o subjekt, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc. Zvyčajne ide o súkromné a iné podnikateľské subjekty založené na dosahovanie zisku. Ak sa na základe tohto testu zistí, že uchádzač spadá do tejto kategórie, budú sa na neho viazať pravidlá štátnej pomoci. V takomto prípade základom pre výpočet príspevku je regionálna mapa štátnej pomoci Slovenskej republiky, podľa ktorej sa určuje strop intenzity pomoci z oprávnených výdavkov projektu. Podrobné pravidlá pre poskytnutie príspevku, jeho výšku, podmienky definujú schémy štátnej pomoci. Do štátnej pomoci sa zahŕňa príspevok štrukturálneho fondu a príspevok z verejných zdrojov krajiny (napr. zo štátneho rozpočtu, príspevku obce, VÚC). Pravidlá štátnej pomoci sú upravené v schémach štátnej pomoci. Vyhlasovateľmi schém štátnej pomoci sú MH SR, MPSVR SR, MVRR SR, MP SR, MŽP SR.

akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva.

akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva;

Akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podnikateľovi, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov.