Správcovská spoločnosť

Definícia pojmu Správcovská spoločnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Správcovská spoločnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Správcovská spoločnosť“

je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov.

Právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 594/2003 o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov.