Splnomocnený zástupca

Definícia pojmu Splnomocnený zástupca v ekonomickom slovníku. Výraz Splnomocnený zástupca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Splnomocnený zástupca“

splnomocnený zástupca prevádzkovateľa vozidla je osoba oprávnená konať v mene prevádzkovateľa vozidla, na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.