Spis projektu

Definícia pojmu Spis projektu v ekonomickom slovníku. Výraz Spis projektu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Spis projektu“

Spis vytvorený riadiacim orgánom pre každý projekt, ktorého súčasťou je originál žiadosti o NFP, originál zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých dodatkov, originály žiadostí o platbu, originály monitorovacích správ, a originály ďalších dokumentov.