skúšky

Definícia pojmu skúšky v ekonomickom slovníku. Výraz skúšky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „skúšky“

Skúška je jednou z foriem hodnotenia vedomostí študenta. Skúšky sa spravidla uskutočňujú na konci výučbového obdobia (v tzv. skúškovom období). Okrem toho každý študijný program obsahuje ako jednu z podmienok na jeho absolvovanie vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Pred skúšobnou komisiou sa vykonávajú aj rigorózne skúšky (pozri rigorózne konanie) a dizertačné skúšky, ktoré sú podmienkou úspešného skončenia doktorandského štúdia.