SKONIA

Definícia pojmu SKONIA v ekonomickom slovníku. Výraz SKONIA sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „SKONIA“

SKONIA (SlovaK OverNight Index Average) – sa rozumie vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N depozít uložených medzi referenčnými bankami na medzibankovom trhu (banky, ktorým bol pridelený štatút referenčnej banky). Referenčnú úrokovú sadzbu SKONIA vypočítava a zverejňuje NBS na základe údajov dodaných referenčnými bankami.