školiteľ

Definícia pojmu školiteľ v ekonomickom slovníku. Výraz školiteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „školiteľ“

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.