Samostatne zárobkovo činná osoba

Definícia pojmu Samostatne zárobkovo činná osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Samostatne zárobkovo činná osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Samostatne zárobkovo činná osoba“

Krátka definícia: Samostatne zárobkovo činná osoba. Definícia podľa zákona: (§ 5). Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,. má oprávnenie prevádzkovať živnosť,. má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti znalca a tlmočníka, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu, v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,. je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,. vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,. vykonáva činnosť obchodného zástupcu podľa § 652 až 672a Obchodného zákonníka.