rozpočet verejnej vysokej školy

Definícia pojmu rozpočet verejnej vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz rozpočet verejnej vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „rozpočet verejnej vysokej školy“

Verejná vysoká škola zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Výnosmi vysokej školy sú dotácia zo štátneho rozpočtu, školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku, výnosy z duševného vlastníctva, výnosy z vlastných finančných fondov, iné výnosy z hlavnej činnosti vysokej školy a dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov.