prorektor

Definícia pojmu prorektor v ekonomickom slovníku. Výraz prorektor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prorektor“

Akademický funkcionár, ktorý zastupuje rektora v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom vysokej školy rektor. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné a na tej istej vysokej škole môže vykonávať funkciu prorektora tá istá osoba najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.