prognóza

Definícia pojmu prognóza v ekonomickom slovníku. Výraz prognóza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Ekonometria.

Definícia výrazu „prognóza“

Formálna správa, ktorá je založená na výpočtoch o budúcej situácii a/alebo predpokladanom trende budúcich udalostí.

Prognóza (predpoveď, predikcia; prediction, forecast) je odhad budúceho stavu pomocou minulých a súčasných informácií. Ekonometrická prognóza alebo predpoveď je kvantitatívnym odhadom pravdepodobnosti budúcej hodnoty konkrétnej ekonomickej veličiny pomocou minulej aj súčasnej informácie, reprezentovanej odhadnutým modelom. Poznámka: Termíny prognóza, predpoveď a predikcia sa používajú ako synonymá, hoci sa významovo nepatrne. Termín predpoveď, alebo prognóza sa spravidla používa pre extrapoláciu modelu do budúcnosti, ale predpoveď je možné chápať aj ako extrapoláciu do minulosti.