(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pracovný úraz

Definícia pojmu Pracovný úraz v ekonomickom slovníku. Výraz Pracovný úraz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Pracovný úraz“

Krátka definícia: je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Definícia podľa zákona: Pracovný úraz podľa § 8 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré. a) zamestnanec uvedený v § 4 zákona utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,. pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi,. b) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pracovný úraz nie je služobný úraz, ktorý vznikol pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi (§ 8 ods. 7 zákona).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.