povinnosti študenta

Definícia pojmu povinnosti študenta v ekonomickom slovníku. Výraz povinnosti študenta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „povinnosti študenta“

Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí, chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby vysokej školy, uhrádzať vysokej škole školné a poplatky spojené so štúdiom, oznámiť vysokej škole alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej školy alebo fakulty.