(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poslanec je oprávnený

Definícia pojmu Poslanec je oprávnený v ekonomickom slovníku. Výraz Poslanec je oprávnený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Poslanec je oprávnený“

– predkladať OZ návrhy, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov PO zriadených obcou vysvetlenia vo veci týkajúcich sa ich činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od FO a PO vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce, požadovať vysvetlenia od št. orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Už ste čítali?