(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poškodený

Definícia pojmu Poškodený v ekonomickom slovníku. Výraz Poškodený sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Poškodený“

Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o tretej osobe. Špecificky zákon za poškodeného považuje i vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže napríklad ísť o situáciu, keď syn – vodič vezie otca – vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený

Krátka definícia: Poškodený. Definícia podľa zákona: Na účely poskytovania úrazových dávok je podľa § 83 zákona zamestnanec (okrem sudcu a prokurátora) a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania. Na účely posudzovania nároku na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ako úrazových dávok poskytovaných podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov je podľa § 2 ods. 3 písm. b) tohto zákona osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Už ste čítali?