(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poplatky spojené so štúdiom

Definícia pojmu poplatky spojené so štúdiom v ekonomickom slovníku. Výraz poplatky spojené so štúdiom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „poplatky spojené so štúdiom“

Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný program prvého alebo druhého stupňa a prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Študenti dennej formy doktorandského štúdia školné neplatia. Pre cudzincov určí školné a poplatky spojené so štúdiom vysoká škola. Vysoká škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku, za vydanie kópiií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú príjmom vysokej školy. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti.

Už ste čítali?