(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovateľ

Definícia pojmu Poisťovateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Financie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poisťovateľ“

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo sprostredkovateľskú firmu.

Právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, v súlade s platnou legislatívou.

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu. Viď heslo poisťovňa.

(tiež Poisťovňa alebo Poistiteľ) – Právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom štáte. V našom prípade to je Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, s povolením na podnikanie v poisťovníctve udeleným Ministerstvom financií Slovenskej republiky dňa 23. 2. 2000 pod č. 23126 / 99-63, ktorá s poistníkom uzatvára poistnú zmluvu.

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu.

Právny subjekt poskytujúci služby poistenia.

Už ste čítali?