(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné podmienky

Definícia pojmu Poistné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistné podmienky“

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Pozri heslo všeobecné poistné podmienky, špecifické poistné podmienky.

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Viď heslo všeobecné poistné podmienky, špecifické poistné podmienky.

súbor podmienok, ktoré vymedzujú dobu trvania poistenia, poistnú udalosť, rozsah a splatnosť poistného plnenia, ako aj ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poistením. Rozdeľujú sa na všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky.

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.